Przetarg 8475766 - Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego...

   
Analizuj Zamówienie 8475766 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-20
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn:Rozbudowa DW 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa
od km ok. 27820 (m.Białopole) do km ok. 50000 (m. Hrubieszów) Numer referencyjny: DZU.371.145.2021.mg
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn:
„Rozbudowa DW 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa od km ok. 27820 (m.
Białopole) do km ok. 50000 (m. Hrubieszów).
1.Podstawowym celem zamówienia jest: 1)Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektów Budowlanych i Wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa DW 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku od km ok. 27820 (m. Białopole) do km ok. 50000 (m. Hrubieszów)” – o długości ok. 22,180 km wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi, umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji. 2)Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę. 3)Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego / zgody wodnoprawnej wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę. 4)Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o Ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: — administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor ZDW w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, POLSKA, — z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za Pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentach zamówienia

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 218-575015 z dnia 2021-11-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 17.11.2021 r. do godz.9.00
2. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Powinno być:
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy do dnia 25.11.2021 r. do godz.9.00
2. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
3. Wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych – znaczenie kryterium 30 %
Oferty ze wskazaniem wykonania otworów badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi – z wykonaniem otworów badawczych w odległościach maks. co 200 m w osi drogi oraz obustronnie w odległości 3,30 m od osi istniejącej drogi lub drogi w nowym przebiegu, np. przy korekcie łuków – tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na każde rozpoczęte 200 m rozbudowy drogi:
— przy braku wskazania wykonania otworów badawczych – otrzymają liczbę punktów PO=0,
— przy wskazaniu wykonania otworów badawczych – otrzymają liczbę punktów PO=10.
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie NIE wskaże wykonania w/w otworów, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca NIE oferuje ich wykonania.
Powinno być:
3. Wykonanie otworów badawczych w badaniach geotechnicznych - znaczenie kryterium 30 %
Oferty ze wskazaniem wykonania otworów badawczych w badaniach geotechnicznych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi –z wykonaniem otworów badawczych w śladzie projektowanej rozbudowy drogi w odległościach maks. co 200 m naprzemiennie w osi pasa ruchu oraz obustronnie w odległości 3,30 m od projektowanej osi drogi, tj. 3 otwory badawcze w przekroju poprzecznym na każde rozpoczęte 200 m rozbudowy drogi zamiast wykonywania otworów badawczych zgodnie z pkt. 1.2.16. litera a) w OPZ w zakresie odległości między otworami w ciągu rozbudowywanej drogi:
- przy braku wykonania otworów badawczych maks. co 200 m otrzymają liczbę punktów PO = 0
- przy wykonaniu otworów badawczych maks. co 200 m otrzymają punktów Po = 10
Uwaga!: Wymagania określone w pkt. 1.2.16. litera b) i c) w OPZ pozostają bez zmian.
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie NIE wskaże wykonania w/w otworów, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca NIE oferuje ich wykonania. Oferta otrzyma liczbę punktów PO = 0 pkt.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/02/2022
Powinno być:
Data: 22/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/11/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 25/11/2021
Czas lokalny: 09:30
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 70000000, 71320000, 71322300, 90720000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się