Przetarg 7384124 - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska...

   
Analizuj Zamówienie 7384124
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - realizacja projektu na tere
nie Gminy Krupski Młyn

CZĘŚĆ 1
Przedmiot części 1 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach znajdujących się w Gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU).
Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 435,68 kWp (0,43568 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie 109 obiektów:
- o mocy 2,24 kWp – 15 szt. instalacji
- o mocy 2,80 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 26 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 41 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy 5,60 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy 6,72 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (88 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego (3 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących (6 szt.), elewacjach budynku mieszkalnego (3 szt.), na gruncie (9 szt.).
Także instalacje solarne o łącznej mocy minimum 29,810 kW (moc jednego kolektora minimum 1335 W) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 10 obiektach. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach bądź gruncie. Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera pojedynczego kolektora 1,90 m2 wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itd. Przewidziano instalację paneli kolektorów słonecznych o następującej liczbie płyt:
- zestaw 2 płyty, 250 litrów zbiornik – 8 szt. instalacji
- zestaw 3 płyty, 300 litrów zbiornik – 2 szt. instalacji
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8a i 8b do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7a do siwz.

CZĘŚĆ 2
Przedmiot części 2 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych
z wykonaniem instalacji pomp ciepła na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU).
Instalacje pomp ciepła cocwu o łącznej mocy minimum 306,80 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 23 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u. służyć będą do ogrzewania obiektów oraz podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej.
Instalacje pomp ciepłą cwu o łącznej mocy minimum 30 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 15 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. służy będą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej.
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8c i 8d do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7b do siwz.

CZĘŚĆ 3
Przedmiot części 3 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych
z wykonaniem instalacji kotłów na biomasę na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU).
Instalacje o łącznej mocy minimum 175 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie w 11 obiektach. Kotły na biomasę służyć będą do ogrzewania obiektów i podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii z biomasy. Moc minimalna określona dla danej lokalizacji zależeć będzie od dotychczasowego zużycia energii cieplnej, powierzchni obiektów, stanu technicznego oraz sprawności dotychczasowego źródła ciepła i sprawności kotła na biomasę. Kotły na biomasę będą stanowiły po realizacji projektu jedyne źródło ciepła danej lokalizacji.
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawiera PFU (załącznik nr 8e do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do siwz.

Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do siwz nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej siwz. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w siwz.

Wymaga się, żeby wykonane instalacje spełniały wymagania wynikające z założonych poziomów redukcji CO2 i PM10, określonych w programach funkcjonalno-użytkowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
Przedmiot części 1 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach znajdujących się w Gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU). Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 435,68 kWp (0,43568 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie 109 obiektów: - o mocy 2,24 kWp – 15 szt. instalacji - o mocy 2,80 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 26 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 41 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 8 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (88 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego (3 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących (6 szt.), elewacjach budynku mieszkalnego (3 szt.), na gruncie (9 szt.). Także instalacje solarne o łącznej mocy minimum 29,810 kW (moc jednego kolektora minimum 1335 W) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 10 obiektach. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach bądź gruncie. Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera pojedynczego kolektora 1,90 m2 wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itd. Przewidziano instalację paneli kolektorów słonecznych o następującej liczbie płyt: - zestaw 2 płyty, 250 litrów zbiornik – 8 szt. instalacji - zestaw 3 płyty, 300 litrów zbiornik – 2 szt. instalacji Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8a i 8b do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7a do siwz.

Część nr: 2 Nazwa: pompy ciepła
Przedmiot części 2 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji pomp ciepła na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU). Instalacje pomp ciepła cocwu o łącznej mocy minimum 306,80 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 23 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u. służyć będą do ogrzewania obiektów oraz podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej. Instalacje pomp ciepłą cwu o łącznej mocy minimum 30 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 15 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. służy będą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej. Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8c i 8d do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7b do siwz.

Część nr: 3 Nazwa: kotły na biomasę
Przedmiot części 3 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji kotłów na biomasę na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU). Instalacje o łącznej mocy minimum 175 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie w 11 obiektach. Kotły na biomasę służyć będą do ogrzewania obiektów i podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii z biomasy. Moc minimalna określona dla danej lokalizacji zależeć będzie od dotychczasowego zużycia energii cieplnej, powierzchni obiektów, stanu technicznego oraz sprawności dotychczasowego źródła ciepła i sprawności kotła na biomasę. Kotły na biomasę będą stanowiły po realizacji projektu jedyne źródło ciepła danej lokalizacji. Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawiera PFU (załącznik nr 8e do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do siwz.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540100700-N-2020 z dnia: 2020-06-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla część 1: 50 000,00 zł - dla część 1: 20 000,00 zł - dla część 1: 4 000,00 zł Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.06.2020 r. do godz. 10.00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część .... Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla część 1: 50 000,00 zł - dla część 1: 20 000,00 zł - dla część 1: 4 000,00 zł Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.09.2020 r. do godz. 10.00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część .... Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540178819-N-2020 z dnia: 2020-09-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla część 1: 50 000,00 zł - dla część 1: 20 000,00 zł - dla część 1: 4 000,00 zł Wykonawca
składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia. 2.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.06.2020 r. do godz. 10.00 4. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466
0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część .... Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się
ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wniesienia wadium w postaci
niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do
oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy. 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu
środków na rachunek Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla część 1: 50 000,00 zł - dla część 1: 20 000,00 zł - dla część 1: 4 000,00 zł Wykonawca
składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia. 2.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.11.2020 r. do godz. 10.00 4. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466
0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część .... Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się
ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wniesienia wadium w postaci
niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do
oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy. 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu
środków na rachunek Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540234072-N-2020 z dnia: 2020-11-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla część 1: 50 000,00 zł
- dla część 1: 20 000,00 zł
- dla część 1: 4 000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.06.2020 r. do godz. 10.00
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część …. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części 1: 50 000,00 zł
- dla części 2: 20 000,00 zł
- dla części 3: 4 000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.12.2020 r. do godz. 10.00
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część …. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-15, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540538254-N-2020 z dnia: 2020-12-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla część 1: 50 000,00 zł
- dla część 1: 20 000,00 zł
- dla część 1: 4 000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.06.2020 r. do godz. 10.00
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część …. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części 1: 50 000,00 zł
- dla części 2: 20 000,00 zł
- dla części 3: 4 000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 8.01.2021 r. do godz. 10.00
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE,część .... Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku(np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a).
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-08, godzina: 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540394848-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest:
CZĘŚĆ 1 Przedmiot części 1 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach znajdujących się w Gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU). Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 435,68 kWp (0,43568 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie 109 obiektów: - o mocy 2,24 kWp – 15 szt. instalacji - o mocy 2,80 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 26 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 41 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 8 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (88 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego (3 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących (6 szt.), elewacjach budynku mieszkalnego (3 szt.), na gruncie (9 szt.). Także instalacje solarne o łącznej mocy minimum 29,810 kW (moc jednego kolektora minimum 1335 W) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 10 obiektach. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach bądź gruncie. Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera pojedynczego kolektora 1,90 m2 wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itd. Przewidziano instalację paneli kolektorów słonecznych o następującej liczbie płyt: - zestaw 2 płyty, 250 litrów zbiornik – 8 szt. instalacji - zestaw 3 płyty, 300 litrów zbiornik – 2 szt. instalacji Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8a i 8b do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7a do siwz. CZĘŚĆ 2 Przedmiot części 2 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji pomp ciepła na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU). Instalacje pomp ciepła cocwu o łącznej mocy minimum 306,80 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 23 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u. służyć będą do ogrzewania obiektów oraz podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej. Instalacje pomp ciepłą cwu o łącznej mocy minimum 30 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 15 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. służy będą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej. Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8c i 8d do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7b do siwz. CZĘŚĆ 3 Przedmiot części 3 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji kotłów na biomasę na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU). Instalacje o łącznej mocy minimum 175 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie w 11 obiektach. Kotły na biomasę służyć będą do ogrzewania obiektów i podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii z biomasy. Moc minimalna określona dla danej lokalizacji zależeć będzie od dotychczasowego zużycia energii cieplnej, powierzchni obiektów, stanu technicznego oraz sprawności dotychczasowego źródła ciepła i sprawności kotła na biomasę. Kotły na biomasę będą stanowiły po realizacji projektu jedyne źródło ciepła danej lokalizacji. Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawiera PFU (załącznik nr 8e do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do siwz. Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do siwz nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej siwz. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w siwz. Wymaga się, żeby wykonane instalacje spełniały wymagania wynikające z założonych poziomów redukcji CO2 i PM10, określonych w programach funkcjonalno-użytkowych.
W ogłoszeniu powinno być:
CZĘŚĆ 1
Przedmiot części 1 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach znajdujących się w Gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU).
Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 435,68 kWp (0,43568 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie 109 obiektów:
- o mocy 2,24 kWp – 16 szt. instalacji
- o mocy 2,80 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 24 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 38 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 5 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy 5,60 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy 6,72 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 7,84 kWp – 5 szt. instalacji
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego, dachach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących, elewacjach budynku mieszkalnego, na gruncie.
Także instalacje solarne o łącznej mocy minimum 29,810 kW (moc jednego kolektora minimum 1335 W) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 10 obiektach. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach bądź gruncie. Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera pojedynczego kolektora 1,90 m2 wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itd. Przewidziano instalację paneli kolektorów słonecznych o następującej liczbie płyt:
- zestaw 2 płyty, 250 litrów zbiornik – 8 szt. instalacji
- zestaw 3 płyty, 300 litrów zbiornik – 2 szt. instalacji
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8a i 8b do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7a do siwz.
CZĘŚĆ 2
Przedmiot części 2 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych
z wykonaniem instalacji pomp ciepła na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU).
Instalacje pomp ciepła cocwu o łącznej mocy minimum 356,12 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 23 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u. służyć będą do ogrzewania obiektów oraz podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej.
Instalacje pomp ciepłą cwu o łącznej mocy minimum 30 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 15 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. służy będą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej.
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8c i 8d do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7b do siwz.
CZĘŚĆ 3
Przedmiot części 3 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych
z wykonaniem instalacji kotłów na biomasę na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU).
Instalacje o łącznej mocy minimum 175 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie w 11 obiektach. Kotły na biomasę służyć będą do ogrzewania obiektów i podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii z biomasy. Moc minimalna określona dla danej lokalizacji zależeć będzie od dotychczasowego zużycia energii cieplnej, powierzchni obiektów, stanu technicznego oraz sprawności dotychczasowego źródła ciepła i sprawności kotła na biomasę. Kotły na biomasę będą stanowiły po realizacji projektu jedyne źródło ciepła danej lokalizacji.
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawiera PFU (załącznik nr 8e do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do siwz.
Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do siwz nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej siwz. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w siwz.
Wymaga się, żeby wykonane instalacje spełniały wymagania wynikające z założonych poziomów redukcji CO2 i PM10, określonych w programach funkcjonalno-użytkowych.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że: a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wybudowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp oraz - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wybudowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp. oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW. UWAGA Wymagane powyżej (w ppkt 1 a) roboty i usługi nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej: - 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp, oraz - 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW, b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wybudowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu, oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu. UWAGA Wymagane powyżej (w ppkt 1 b) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu. c) dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wybudowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe, oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe. UWAGA Wymagane powyżej (w ppkt 1 c) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) - montażystami - minimum 4 osoby - instalatorów systemów fotowoltaicznych, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub elektrycznych, - projektantem branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych, - projektantem branży konstrukcyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kolektorów słonecznych, - kierownikiem budowy w specjalności elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót w odniesieniu do wykonania instalacji fotowoltaicznych o mocy 300 kWp w ramach jednego zadania, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania instalacji kolektorów słonecznych. b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.) - minimum 2 osób - instalatorów pomp ciepła, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania pomp ciepła, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji pomp ciepła, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 10 instalacji pomp ciepła. c) dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę) - minimum 1 osoba - instalatora kotłów na biomasę, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania kotłów na biomasę lub paliwo stałe, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe. Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca musi wykazać, że:
a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne)
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp
oraz
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW
oraz
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp.
oraz
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW.
UWAGA
Wymagane powyżej (w pkt 1 a) roboty i usługi nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia.
Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej:
- 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp,
oraz
- 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW,
b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.)
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wykonaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu,
oraz
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu.
UWAGA
Wymagane powyżej (w pkt 1 b) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia.
Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu.
c) dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę)
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wykonaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe,
oraz
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe.
UWAGA
Wymagane powyżej (w pkt 1 c) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia.
Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne)
- montażystami - minimum 4 osoby - instalatorów systemów fotowoltaicznych, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub elektrycznych,
- projektantem branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych,
- projektantem branży konstrukcyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kolektorów słonecznych,
- kierownikiem budowy w specjalności elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót w odniesieniu do wykonania instalacji fotowoltaicznych o mocy 300 kWp w ramach jednego zadania,
- kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania instalacji kolektorów słonecznych.
b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.)
- minimum 2 osób - instalatorów pomp ciepła, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania pomp ciepła,
- projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji pomp ciepła,
- kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 10 instalacji pomp ciepła.
c) dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę)
- minimum 1 osoba - instalatora kotłów na biomasę, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania kotłów na biomasę lub paliwo stałe,
- projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe,
- kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe.
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz
być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725)
lub
spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”).4
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE
Informacje dodatkowe:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.2.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla część 1: 50 000,00 zł - dla część 1: 20 000,00 zł - dla część 1: 4 000,00 zł Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.06.2020 r. do godz. 10.00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część .... Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla część 1: 50 000,00 zł - dla część 2: 20 000,00 zł - dla część 3: 4 000,00 zł Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.01.2021 r. do godz. 10.00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część .... Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.09.2021
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.11.2021


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest:
Kryteria
Cena - dla 1 części 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP - dla 1 części zamówienia 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - dla 1 części 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - dla 1 części 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 1 części 5,00
Cena - dla 2 części 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - dla 2 części 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - dla 2 części 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. - dla 2 części 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 2 części 5,00
Cena - dla 3 części 60,00
Sprawność wszystkich kotłów - dla 3 części 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika - dla 3 części 15,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 3 części 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria
Cena - dla 1 części 60,00
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) - dla 1 części zamówienia 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - dla 1 części 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - dla 1 części 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 1 części 5,00
Cena - dla 2 części 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - dla 2 części 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - dla 2 części 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej lub równy 0,400 kW dla pompy c.w.u. - dla 2 części 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 2 części 5,00
Cena - dla 3 części 60,00
Sprawność wszystkich kotłów - dla 3 części 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika - dla 3 części 15,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 3 części 5,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.06.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29.01.2021, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: pkt 1 dla części 1 zamówienia
W ogłoszeniu jest:
Przedmiot części 1 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach znajdujących się w Gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU). Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 435,68 kWp (0,43568 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie 109 obiektów: - o mocy 2,24 kWp – 15 szt. instalacji - o mocy 2,80 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 26 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 41 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 8 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (88 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego (3 szt.), dachach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących (6 szt.), elewacjach budynku mieszkalnego (3 szt.), na gruncie (9 szt.). Także instalacje solarne o łącznej mocy minimum 29,810 kW (moc jednego kolektora minimum 1335 W) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 10 obiektach. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach bądź gruncie. Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera pojedynczego kolektora 1,90 m2 wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itd. Przewidziano instalację paneli kolektorów słonecznych o następującej liczbie płyt: - zestaw 2 płyty, 250 litrów zbiornik – 8 szt. instalacji - zestaw 3 płyty, 300 litrów zbiornik – 2 szt. instalacji Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8a i 8b do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7a do siwz.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiot części 1 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach znajdujących się w Gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU).
Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 435,68 kWp (0,43568 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie 109 obiektów:
- o mocy 2,24 kWp – 16 szt. instalacji
- o mocy 2,80 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 24 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 38 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 5 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy 5,60 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy 6,72 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 7,84 kWp – 5 szt. instalacji
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych lub garaży przylegających do budynku mieszkalnego, dachach budynków gospodarczych lub garaży wolnostojących, elewacjach budynku mieszkalnego, na gruncie.
Także instalacje solarne o łącznej mocy minimum 29,810 kW (moc jednego kolektora minimum 1335 W) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 10 obiektach. W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach bądź gruncie. Każdy z budynków zostanie wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych, o minimalnej powierzchni czynnej absorbera pojedynczego kolektora 1,90 m2 wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itd. Przewidziano instalację paneli kolektorów słonecznych o następującej liczbie płyt:
- zestaw 2 płyty, 250 litrów zbiornik – 8 szt. instalacji
- zestaw 3 płyty, 300 litrów zbiornik – 2 szt. instalacji
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8a i 8b do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7a do siwz.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: pkt 4 dla części 1 zamówienia
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.09.2021
W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: pkt 5 dla części 1 zamówienia
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert:
cena - 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP - 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert:
cena - 60,00
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) - 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - 5,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: pkt 1 dla części 2 zamówienia
W ogłoszeniu jest:
Przedmiot części 2 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji pomp ciepła na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU). Instalacje pomp ciepła cocwu o łącznej mocy minimum 306,80 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 23 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u. służyć będą do ogrzewania obiektów oraz podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej. Instalacje pomp ciepłą cwu o łącznej mocy minimum 30 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 15 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. służy będą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej. Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8c i 8d do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7b do siwz.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiot części 2 zamówienia obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wraz z ewentualnymi niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych związanych
z wykonaniem instalacji pomp ciepła na nieruchomościach znajdujących się w gminie Krupski Młyn zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi (PFU).
Instalacje pomp ciepła cocwu o łącznej mocy minimum 356,12 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 23 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u. służyć będą do ogrzewania obiektów oraz podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej.
Instalacje pomp ciepłą cwu o łącznej mocy minimum 30 kW zostaną zlokalizowane w nieruchomościach mieszkańców Gminy Krupski Młyn – łącznie na 15 obiektach. Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. służy będą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii aerotermalnej.
Szczegółowe warunki wykonania niniejszej części zamówienia zawierają PFU (załączniki nr 8c i 8d do siwz) oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7b do siwz.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: pkt 4 dla części 2 zamówieni
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.09.2021
W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: pkt 5 dla części 2 zamówienia
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert:
cena - 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. - 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert:
cena - 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej lub równy 0,400 kW dla pompy c.w.u. - 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - 5,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: pkt 4 dla części 3 zamówienia
W ogłoszeniu jest:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.09.2021
W ogłoszeniu powinno być:
Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540408580-N-2021 z dnia: 2021-01-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla część 1: 50 000,00 zł
- dla część 1: 20000,00 zł
- dla część 1: 4 000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.06.2020 r. do godz. 10.00
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – OZE, część …. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla część 1: 50 000,00 zł
- dla część 2: 20 000,00 zł
- dla część 3: 4 000,00 zł
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium wynikające z sumy kwot wadium za poszczególne części zamówienia.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 9.02.2021 r. do godz. 10.00
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem „Wadium – OZE, część ….”. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszego rozdziału.
6. Zamawiający wymaga w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej dołączenia do oferty oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty (np. umieszczony w koszulce).
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 lit. a) niniejszego rozdziału siwz.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest:
Kryteria: Znaczenie
Cena - dla 1 części: 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP - dla 1 części zamówienia: 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - dla 1 części: 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - dla 1 części: 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 1 części: 5,00
Cena - dla 2 części: 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - dla 2 części: 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - dla 2 części: 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. - dla 2 części: 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 2 części: 5,00
Cena - dla 3 części: 60,00
Sprawność wszystkich kotłów - dla 3 części: 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika - dla 3 częsci: 15,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 3 części: 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria: Znaczenie
Cena - dla 1 części: 60,00
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) - dla 1 części zamówienia: 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - dla 1 części: 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - dla 1 części: 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 1 części: 5,00
Cena - dla 2 części: 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - dla 2 części: 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - dla 2 części: 10,00
Klasa efektowności energetycznej A dla pompy c.w.u. - dla 2 części: 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 2 części: 5,00
Cena - dla 3 części: 60,00
Sprawność wszystkich kotłów - dla 3 części: 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika - dla 3 części: 15,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 3 części: 5,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków:
1. Wykonawca musi wykazać, że:
a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wybudowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp oraz - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wybudowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW oraz - w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp. oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW. UWAGA Wymagane powyżej (w ppkt 1 a) roboty i usługi nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej: - 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp, oraz - 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW,
b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wybudowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu, oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu. UWAGA Wymagane powyżej (w ppkt 1 b) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu.
c) dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wybudowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe, oraz - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe. UWAGA Wymagane powyżej (w ppkt 1 c) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) - montażystami - minimum 4 osoby - instalatorów systemów fotowoltaicznych, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub elektrycznych, - projektantem branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych, - projektantem branży konstrukcyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kolektorów słonecznych, - kierownikiem budowy w specjalności elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót w odniesieniu do wykonania instalacji fotowoltaicznych o mocy 300 kWp w ramach jednego zadania, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania instalacji kolektorów słonecznych. b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.) - minimum 2 osób - instalatorów pomp ciepła, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania pomp ciepła, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji pomp ciepła, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 10 instalacji pomp ciepła. c) dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę) - minimum 1 osoba - instalatora kotłów na biomasę, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania kotłów na biomasę lub paliwo stałe, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub
koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe.
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca musi wykazać, że:
a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy minimum 300 kWp oraz - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub dostawę wraz z montażem polegającą na wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW oraz - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp. oraz - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW. UWAGA Wymagane powyżej (w pkt 1 a) roboty i usługi nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej: - 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj,
polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 300 kWp, oraz - 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy minimum 20 kW,
b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wykonaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu, oraz - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu. UWAGA Wymagane powyżej (w pkt 1 b) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 20 instalacji pomp ciepła cocwu.
c) dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę) - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę lub 1 dostawę z montażem polegającą na wykonaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe, oraz - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jednej usługi polegającą na zaprojektowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe. UWAGA Wymagane powyżej (w pkt 1 c) robota i usługa nie musiały/nie muszą być wykonane w ramach jednego zamówienia. Powyższe wymaganie spełnione będzie także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 roboty realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: a) dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) - montażystami - minimum 4 osoby - instalatorów systemów fotowoltaicznych, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub elektrycznych, - projektantem branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych, - projektantem branży konstrukcyjnej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kolektorów słonecznych, - kierownikiem budowy w specjalności elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót w odniesieniu do wykonania instalacji fotowoltaicznych o mocy 300 kWp w ramach jednego zadania, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania instalacji kolektorów słonecznych. b) dla części 2 zamówienia (pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.) - minimum 2 osób - instalatorów pomp ciepła, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania pomp ciepła, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji pomp ciepła, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 10 instalacji pomp ciepła. c) dla części 3 zamówienia (kotły
na biomasę) - minimum 1 osoba - instalatora kotłów na biomasę, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania kotłów na biomasę lub paliwo stałe, - projektantem branży cieplnej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym doświadczenie w postaci zaprojektowania instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe, - kierownikiem budowy w branży cieplnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 5 instalacji kotłów na biomasę lub paliwo stałe. Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U.
2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”). Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE
Informacje dodatkowe:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-02-09, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIK1
Punkt: pkt 5 dla części 2 zamówienia
W ogłoszeniu jest:
Cena - dla 2 części: 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - dla 2 części: 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - dla 2 części: 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. - dla 2 części: 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 2 części: 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena - dla 2 części: 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - dla 2 części: 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - dla 2 części: 10,00
Klasa efektowności energetycznej A dla pompy c.w.u. - dla 2 części: 10,00
Zwiększenie okresu rękojmi - dla 2 części: 5,00
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna, projekt OZE
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 44112110, 44621200, 44621220, 45000000, 45231000, 45261215, 45300000, 45310000, 45315700, 45330000, 45331100, 45400000, 50720000, 71200000, 71300000, 71314100, 71320000, 71321000, 71323100, 71326000, 71334000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się