Przetarg 7385908 - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7385908
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-13
przedmiot ogłoszenia
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg
Numer referencyjny: Grp.I.271.5.2020

Przedmiotem zamówienia jest robota
budowlana obejmująca realizację zadania pn: Odnawialne źródła energii na terenie gminy Tworóg w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:- część nr 1 dotyczy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, część nr 2: dotyczy pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz c.w.u. - część nr 3: kotły na biomasę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funcjonalno-użytkowe- stanowiące załączniki do dokumentacji przetargowej.
CZĘŚĆ NR 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 813,40 kWp (0,8134 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 191 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 19 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 57 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 31 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 55 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 10 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 11 szt. instalacji

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 78,59 kW (0,07859 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 24 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 14 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 10 szt. instalacji
CZĘŚĆ NR 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 20 obiektów:

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 354,30 kW (0,3543 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 27 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 7 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 14 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 6 szt. instalacji
CZĘŚĆ NR 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 438,44 kW (0,43844 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 26 obiektów:
o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji
o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –14 szt. instalacji
o mocy powyżej 25 kW – 2 szt. instalacji


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg - instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 813,40 kWp (0,8134 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 191 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 19 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 57 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy minimum 4,76 kWp – 55 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 10 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 11 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 78,59 kW (0,07859 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 24 obiekty: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 14 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 10 szt. instalacji

Część nr: 2 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg - pompy ciepła c.o. i c.wu.
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 20 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 354,30 kW (0,3543 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 27 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 7 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 14 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 6 szt. instalacji

Część nr: 3 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg - kotły na biomasę
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 438,44 kW (0,43844 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 26 obiektów: o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –14 szt. instalacji o mocy powyżej 25 kW – 2 szt. instalacji


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540118775-N-2020 z dnia: 2020-07-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 20.07.2020 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 20.07.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W ogłoszeniu powinno być:
II. Wymagania dotyczące wadium.
10. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
11. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00
12. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
f) w pieniądzu,
g) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
h) w gwarancjach bankowych,
i) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
j) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
13. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
14. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
15. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
d) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
e) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
16. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
17. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-07-20, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-09-30
godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540177619-N-2020 z dnia: 2020-09-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W ogłoszeniu powinno być:
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 17.11.2020 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
f) w pieniądzu,
g) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
h) w gwarancjach bankowych,
i) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
j) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 17.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
d) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
e) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-09-30 godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-11-17
godzina 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540216077-N-2020 z dnia: 2020-11-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 17.11.2020 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 17.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W ogłoszeniu powinno być:
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
f) w pieniądzu,
g) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
h) w gwarancjach bankowych,
i) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
j) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
d) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
e) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-17 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2021-01-08
godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540560266-N-2020 z dnia: 2020-12-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4.
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiot zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zamówienie zostało podzielone na 3 części- część nr 1 dotyczy instalacji fotowolaticznych i kolektorów słonecznych, część nr 2 - dotyczy pomp ciepła c.w.u. oraz pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u - część nr 3 kotły na biomasę. został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 813,40 kWp (0,8134 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 191 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 19 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 57 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 31 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 55 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 10 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 11 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 78,59 kW (0,07859 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 24 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 14 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 10 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 20 obiektów:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 354,30 kW (0,3543 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 27 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 7 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 14 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 6 szt. instalacji
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 438,44 kW (0,43844 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 26 obiektów:
 o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji
 o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –14 szt. instalacji
 o mocy powyżej 25 kW – 2 szt. instalacji

W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.Przedmiot zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zamówienie zostało podzielone na 3 części- część nr 1 dotyczy instalacji fotowolaticznych i kolektorów słonecznych, część nr 2 - dotyczy pomp ciepła c.w.u. oraz pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u - część nr 3 kotły na biomasę.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 813,40 kWp (0,8134 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 191 obiektów:
 o mocy minimum 2,24 kWp – 13 szt. instalacji
 o mocy minimum 2,80 kWp – 6 szt. instalacji
 o mocy minimum 3,36 kWp – 56 szt. instalacji
 o mocy minimum 3,92 kWp – 33 szt. instalacji
 o mocy minimum 4,48 kWp – 7 szt. instalacji
 o mocy minimum 4,76 kWp – 51 szt. instalacji
 o mocy minimum 5,60 kWp – 4 szt. instalacji
 o mocy minimum 6,72 kWp – 10 szt. instalacji
 o mocy minimum 7,84 kWp – 11 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 78,59 kW (0,07859 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 24 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 14 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 10 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 20 obiektów.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 354,30 kW (0,3543 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 27 obiektów.
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 442,52 kW (0,44252 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 26 obiektów.

1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył doMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Data zakończenia:
2021-10-30
2021-06-30
2021-06-30
W ogłoszeniu powinno być:
Data zakończenia:
2021-10-30
2021-08-31
2021-08-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
Dla części nr 1 zakres należy wykonać od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 30.10.2021r., dla części nr 2 termin realizacji to 30.06.2021 oraz dla części nr 3 - termin realizacji to 30.06.2021. UWAGA! ZA TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA UZNAJE SIĘ DZIEN PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ZAMÓWIENIA.
W ogłoszeniu powinno być:
Dla części nr 1 zakres należy wykonać od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 30.10.2021r., dla części nr 2 termin realizacji to 31.08.2021 oraz dla części nr 3 - termin realizacji to 31.08.2021. UWAGA! ZA TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA UZNAJE SIĘ DZIEN PODPISANIA PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ZAMÓWIENIA.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)
CZĘŚĆ 2: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
f) w pieniądzu,
g) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
h) w gwarancjach bankowych,
i) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
j) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze: 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 111. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
d) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
e) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
f) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2.
W ogłoszeniu jest:
KRYTERIA:
Część 1 cena - 60,00
Część 1 wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w oChronie przeciwpożarową -PP - 15,00
Część 1 współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00
Część 1 Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - 10,00
część 1 - wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane- 5,00
część 3 - cena brutto-60,00
część 3 - sprawność kotła-20,00
część 3 - Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika- 20,00
część 3 - wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane-10,00
część 2 - cena brutto- 60,00
część 2 - Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u.- 15,00
część 2 - COP w pompie c.o. wraz c.w.u. przy A7W35-POWYŻEJ 4,3- 15,00
część 2 - nominalny pobór mocy poniżej 0,380kW dla pompy c.w.u-10,00
część 2 - wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane5,00
W ogłoszeniu powinno być:
KRYTERIA:
Część 1 cena - 60,00
Część 1 wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w oChronie przeciwpożarową -PP - (ZGODNIE Z NORMĄ IEC60947 lub równoważną) - 15,00
Część 1 współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00
Część 1 Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - 15,00
część 2 - cena brutto-60,00
część 2 - Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u.-15,00
część 2 - COP w pompie c.o. wraz c.w.u. przy A7W35-POWYŻEJ 4,3-15,00
część 2 - nominalny pobór mocy poniżej 0,380kW dla pompy c.w.u - 10,00
część 3 - cena brutto-60,00
część 3 - sprawność kotła-20,00
część 3 - Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok - 20,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-08, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-29, godzina 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest:
Informacje dotyczące obowiązków przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg, tel. 32 285 74 93, e-mail: gmina@tworog.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tworóg jest Pani Bożena Kadela, kontakt: e-mail: iod@ug.tworog.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg o numerze referencyjnym Grp.I.271.5.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa PZP”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W ogłoszeniu powinno być:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tworóg z siedzibą Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której przedstawicielem jest Wójt Gminy Tworóg, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 lub pisząc na adres email: gmina@tworog.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom i podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych mogą być przekazywane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oraz okres 5 lat po jego zakończeniu);
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu udział w postępowaniu o oddzielenie zamówienia publicznego;
8. Przysługuje Pani/Pan:
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆNR
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 813,40 kWp (0,8134 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 191 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 19 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 57 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 31 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 55 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 10 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 11 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 78,59 kW (0,07859 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 24 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 14 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 10 szt. instalacji

W ogłoszeniu powinno być:
c) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 813,40 kWp (0,8134 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 191 obiektów:
 o mocy minimum 2,24 kWp – 13 szt. instalacji
 o mocy minimum 2,80 kWp – 6 szt. instalacji
 o mocy minimum 3,36 kWp – 56 szt. instalacji
 o mocy minimum 3,92 kWp – 33 szt. instalacji
 o mocy minimum 4,48 kWp – 7 szt. instalacji
 o mocy minimum 4,76 kWp – 51 szt. instalacji
 o mocy minimum 5,60 kWp – 4 szt. instalacji
 o mocy minimum 6,72 kWp – 10 szt. instalacji
 o mocy minimum 7,84 kWp – 11 szt. instalacji
d) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 78,59 kW (0,07859 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 24 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 14 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 10 szt. instalacjiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZ.1
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Część 1 cena - 60,00
Część 1 wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w oChronie przeciwpożarową -PP - (ZGODNIE Z NORMĄ IEC60947 lub równoważną) - 15,00
Część 1 współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00
Część 1 Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - 10,00
Wydłużenie rękojmi na roboty budowlane - 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Część 1 cena - 60,00
Część 1 wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w oChronie przeciwpożarową -PP - (ZGODNIE Z NORMĄ IEC60947 lub równoważną) - 15,00
Część 1 współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10,00
Część 1 Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - 15,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZ.2
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 20 obiektów:
c) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 354,30 kW (0,3543 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 27 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 7 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 14 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 6 szt. instalacji

W ogłoszeniu powinno być:
d) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 20 obiektów.
e) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 354,30 kW (0,3543 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 27 obiektów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZ.2
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Cena brutto:60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz c.w.u- 15,00
COP w pmpie co.o. wraz c.w.u przy A7w35 - POWYŻEJ 4,3- 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u - 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane - 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena brutto:60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz c.w.u- 15,00
COP w pmpie co.o. wraz c.w.u przy A7w35 - POWYŻEJ 4,3- 15,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u - 10,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆ3
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 438,44 kW (0,43844 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 26 obiektów:
 o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji
 o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie –14 szt. instalacji
 o mocy powyżej 25 kW – 2 szt. instalacji

W ogłoszeniu powinno być:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 442,52 kW (0,44252 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Tworóg – łącznie 26 obiektów.8) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZ.3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2021-06-30
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 2021-08-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIKICZ.2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2021-06-30
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 2021-08-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZ.3
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Cena brutto: 60,00
Sprawnośc kotła - 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika - 10,00
Wydłużenie okresu rekojmi na roboty budowlane - 10,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena brutto: 60,00
Sprawnośc kotła - 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe przeprowadzone nie częsciej niż raz na rok- 20,00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1. Zgodnie z zapisami wzoru umowy (załączniki nr 2a, 2b, 2c do SIWZ) wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% przedstawionej ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Tworogu nr 16 8466 0002 0000 2088 2000 0002. Dowód wpłaty powinien zawierać informację o proponowanej treści: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy Grp. I. 271.5.2020 – CZĘŚĆ 1” lub „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy Grp. I. 271.5.2020 – CZĘŚĆ 2” lub „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy Grp. I. 271.5.2020 – CZĘŚĆ 3” . Za datę wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Wykonawca winien skierować do Zamawiającego stosowny wniosek faxem pod nr 32 285 74 14 lub drogą elektroniczną na adres: gmina@tworog.pl.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub(i) gwarancji, należy złożyć w formie oryginału.
6. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. Zamawiający ma prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w art. 148 ust 5, art. 151 ustawy PZP.
8. Zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonane; 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenie zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy:
a) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty dotychczasowego zabezpieczenia,
b) wypłata, o której mowa w pkt a nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 44112110, 44621200, 44621220, 45000000, 45231000, 45300000, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się