Przetarg 7385902 - „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy...

   
Analizuj Zamówienie 7385902
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-13
przedmiot ogłoszenia
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice”
Numer referencyjny: ZP-4/2020

CZĘŚĆ 1

a) wykonanie doku
mentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52 kWp (0,83552 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 196 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 20 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 33 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 100 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 10 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 21 szt. instalacji.

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 155,825 kW (0,155825 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 19 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 23 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 2 szt. instalacji

CZĘŚĆ 2

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów:

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 425,634 kW (0,425634 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 26 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji


CZĘŚĆ 3

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów:
o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji
o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 21 szt. instalacji

1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).

2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 1 - instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52kWp (0,83552MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 196 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 20 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 33 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 100 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 10 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 21 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum155,825 kW (0,155825MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 19 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 23 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 2 szt. instalacji

Część nr: 2 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 2 - pompy ciepła
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 425,634kW (0,425634MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 26 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 4szt. instalacji

Część nr: 3 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 3 - kotły na biomasę
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31obiektów: o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 21 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540048123-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach o numerze: 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.04.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10:00 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach o numerze: 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-16, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540124294-N-2020 z dnia: 2020-07-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10:00
5.Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego– kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:00
5.Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego– kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-15, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540195700-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 23.11.2020 r. do godz. 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-23, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540226313-N-2020 z dnia: 2020-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj. : do dnia 23.11.2020 r. do godz. 10:00.
5.Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 23.11.2020 r. do godz, 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj. : do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00.
5.Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz, 10:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-23, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-08, godzina: 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540550669-N-2020 z dnia: 2020-12-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52kWp (0,83552MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 196 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 20 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 33 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 100 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 10 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 21 szt. instalacji.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum155,825 kW (0,155825MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 19 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 23 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 2 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 425,634kW (0,425634MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 26 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 4szt. instalacji
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31obiektów:
 o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji
 o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 21 szt. instalacji
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52kWp (0,83552MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 202 obiekty:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 19 szt. instalacji
- o mocy minimum 2,80 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 34 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,64 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 116 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 7 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 19 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum155,825 kW (0,155825MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 17 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 27 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 402,36,634kW (0,40236MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów.
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31obiektów.
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienia lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:Data zakończenia: 2021-10-31, 2021-06-30
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienia lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:Data zakończenia: 2021-10-31, 2021-08-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: Data zakończenia 30.10.2021 r. odnosi się do Części 1, data zakończenia 30.06.2021 r. odnosi się do Części 2 i 3.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe: Data zakończenia 30.10.2021 r. odnosi się do Części 1, data zakończenia 31.08.2021 r. odnosi się do Części 2 i 3.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
1.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00
2.Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego– kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
1.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00
2.Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego– kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-08, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-29, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT.
Część I Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 1 - instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52kWp (0,83552MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 196 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 20 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 33 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 100 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 10 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 21 szt. instalacji.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum155,825 kW (0,155825MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 19 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 23 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 2 szt. instalacji
5) kryteria oceny ofert:
Kryterium Waga Liczba punktów
1 Cena brutto 60% 60
2 Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15% 15
3 Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10% 10
4 Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 10% 10
5 Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5% 5
Razem 100
CZĘŚĆ II Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - część 2 - pompy ciepła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 425,634kW (0,425634MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 26 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 4szt. instalacji
4) Czas trwania ;ub termin wykonania:
Data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
1 Cena brutto 60% 60
2 Sprawność kotła 20% 20
3 Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika 10% 10
4 Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10% 10
Razem 100
CZĘŚĆ III Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 3 - kotły na biomasę
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31obiektów:
 o mocy do 15 kW włącznie – 10 szt. instalacji
 o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 21 szt. instalacji
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).
4) Czas trwania lub termin wykonania:
Data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Waga Liczba punktów
1 Cena brutto 60% 60
2 Sprawność kotła 20% 20
3 Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika 10% 10
4 Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10% 10
Razem 100

W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT.
Część I Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 1 - instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 835,52kWp (0,83552MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 202 obiekty:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 19 szt. instalacji
- o mocy minimum 2,80 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 34 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,64 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 116 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 7 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 19 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum155,825 kW (0,155825MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 44 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 17 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 27 szt. instalacji
5) kryteria oceny ofert:
Kryterium Waga Liczba punktów
1 Cena brutto 60% 60
2 Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) 15% 15
3 Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10% 10
4 Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 15% 15
Razem 100
CZĘŚĆ II Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - część 2 - pompy ciepła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 30 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 30 obiektów:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 402,36,634kW (0,40236MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31 obiektów.
4) Czas trwania ;ub termin wykonania:
Data zakończenia: 2021-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Waga Liczba punktów
1 Cena brutto 60% 60
2 Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15% 15
3 COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15% 15
4 Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. 10% 10
Razem 100
CZĘŚĆ III Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sośnicowice - Część 3 - kotły na biomasę
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 521,45 kW (0,52145MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Sośnicowice – łącznie 31obiektów.
2) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
Data zakończenia: 2021-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Waga Liczba punktów
1 Cena brutto 60% 60
2 Sprawność kotła 20% 20
3 Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok 20% 20
Razem 100

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540408832-N-2021 z dnia: 2021-01-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego– kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).

W ogłoszeniu powinno być:
2.Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 09.02.2021 r. do godz. 10:00
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 09.02.2021 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego– kasa Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2021-01-29, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data: 2021-02-09, godzina 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest:
Dla części 2. Kryteria ocen: Cena brutto 60%
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15%
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15%
Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. 10%

W ogłoszeniu powinno być:
Dla części 2. Kryteria ocen:
Cena brutto 60%
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15%
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15%
Klasa efektowności energetycznej A dla pompy c.w.u. 10%II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa,
dla Części 1 dodaje się poniższy zapis:
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
dla Części 2 dodaje się poniższy zapis:
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
dla Części 2 dodaje się poniższy zapis:
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
dla Części 2 dodaje się poniższy zapis:
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa dla Części 2 dodaje się poniższy zapis:
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa, dla Części 3 dodaje się poniższy zapis:
Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
branża Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża instalacje grzewcze, kotłownie, projekt ciepłownictwo i gaz, biogaz, biomasa, energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 44112110, 44621200, 44621220, 45000000, 45231000, 45261215, 45300000, 45310000, 45315700, 45330000, 45331100, 45400000, 50720000, 71200000, 71300000, 71314100, 71320000, 71321000, 71323100, 71326000, 71334000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się