Przetarg 7385962 - „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” ...

   
Analizuj Zamówienie 7385962
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-13
przedmiot ogłoszenia
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii popr
awą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”
Numer referencyjny: ZP.271.05.2020

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 290,92 kWp (0,29092 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 65 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 5 szt. instalacji; - o mocy minimum 3,36 kWp – 16 szt. instalacji; - o mocy minimum 3,92 kWp – 18 szt. instalacji; - o mocy minimum 4,48 kWp – 5 szt. instalacji; - o mocy minimum 4,76 kWp – 7 szt. instalacji; - o mocy minimum 5,60 kWp – 3 szt. instalacji; - o mocy minimum 6,72 kWp – 3 szt. instalacji; - o mocy minimum 7,84 kWp – 8 szt. instalacji;
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 130,08 kW (0,13008 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 40 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 szt. instalacji; - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 16 szt. instalacji.

CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 3 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Psary – łącznie 3 obiekty.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 233,80 kW (0,2338 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 15 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji; - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 8 szt. instalacji; - o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji.

1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ.
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.
4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.
5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 290,92 kWp (0,29092 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 65 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 5 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 18 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 5 szt. instalacji - o mocy minimum 4,76 kWp – 7 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 8 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 130,08 kW (0,13008 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 40 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 16 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ. 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie. 4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB. 5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.

Część nr: 2 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”
CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 3 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Psary – łącznie 3 obiekty. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 233,80 kW (0,2338 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 15 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 8 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ. 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie. 4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB. 5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540082365-N-2020 z dnia: 2020-05-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30 godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540105237-N-2020 z dnia: 2020-06-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540133201-N-2020 z dnia: 2020-07-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina:
12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-15, godzina:
12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540165934-N-2020 z dnia: 2020-09-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-15, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540193624-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).
W ogłoszeniu powinno być:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
2. Wadium powinno być
wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 18.11.2020 r. do godz. 12:00.
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 18.11.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-29, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-18, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540223587-N-2020 z dnia: 2020-11-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45
ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).

W ogłoszeniu powinno być:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie
art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 11.12.2020 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia
11.12.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-05-29, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-12-11, godzina: 12:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540535657-N-2020 z dnia: 2020-12-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP
przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji
należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie
Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).
W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu jest: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP
przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji
należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 30.12.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie
Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina:
12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-12-30,
godzina: 12:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540551350-N-2020 z dnia: 2020-12-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2.
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania
ofert tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna
(parter).
W ogłoszeniu powinno być:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15.01.2021 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego –
Kancelaria Ogólna (parter).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina: 12:00.
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-15, godzina: 12:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540400829-N-2021 z dnia: 2021-01-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją
robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD
mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 290,92 kWp (0,29092 MWe) zostaną zlokalizowane
na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 65 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 5 szt. instalacji; - o mocy minimum 3,36 kWp – 16 szt. instalacji; - o mocy minimum 3,92 kWp – 18 szt. instalacji; - o mocy minimum 4,48 kWp – 5 szt. instalacji; - o mocy minimum 4,76 kWp – 7 szt. instalacji; - o mocy minimum 5,60 kWp – 3 szt. instalacji; - o mocy minimum 6,72 kWp –
3 szt. instalacji; - o mocy minimum 7,84 kWp – 8 szt. instalacji;
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt)
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji
kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie
instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 130,08 kW (0,13008 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 40 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 szt.
instalacji; - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 16 szt. instalacji. CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie
instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 3 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach
mieszkańców Gminy Psary – łącznie 3 obiekty. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp
ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie
instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 233,80 kW (0,2338 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 15 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji; - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 8 szt. instalacji; - o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji. 1) Zakres przedmiotu
zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ. 2) Wykonawcy zobowiązani są do
zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt
3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie. 4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane
znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB. 5) Wykonawca
dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia
stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać
gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 290,92 kWp (0,29092 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 65 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 15 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 13 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,04 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,44 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 5 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 130,08 kW (0,13008 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 40 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 16 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych
i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 3 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Psary – łącznie 3 obiekty.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 200,15 kW (0,20015 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 15 obiektów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP
przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji
należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie
Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).

W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu powinno być: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 12:00
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter). Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto Część 1 - 60,00.
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP Część 1 - 15,00.
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego Część 1 - 10,00.
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych Część 1 - 10,00.
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlanej Część 1 - 5,00.
Cena brutto Część 2 - 60,00.
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. Część 2 - 15,00.
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 Część 2 - 10,00.
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. Część 2 - 10,00.
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane Część 2 - 5,00.
W ogłoszeniu powinno być:
Część 1.
Kryterium / Waga /Liczba punktów.
1). Cena brutto - 60% /60.
2). Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną)- 15% /15.
3). Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10%/10.
4). Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych -15% /15. Razem 100
Część 2.
Kryterium / Waga / Liczba punktów.
1). Cena brutto - 60% /60.
2). Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - 15% /15.
3). COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - 15% / 15.
4). Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. - 10% /10.
Razem 100.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina:
12:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2021-01-29,
godzina: 12:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKICZĘŚĆNR
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą
jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn,
Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. CZĘŚĆ 1 a)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji
fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w
okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 290,92 kWp (0,29092 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach
prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 65 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 5 szt. instalacji - o mocy minimum
3,36 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 18 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 5 szt. instalacji - o mocy minimum
4,76 kWp – 7 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy minimum
7,84 kWp – 8 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i
rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 130,08 kW (0,13008 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do
mieszkańców Gminy Psary – łącznie 40 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 16 szt.
instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ. 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o
parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum
urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie. 4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia
muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz
ustawą PB. 5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych.
Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła
dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 290,92 kWp (0,29092 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 65 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 15 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 13 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 8 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,04 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,44 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 5 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 130,08 kW (0,13008 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 40 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 16 szt. instalacji
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ.
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.
6) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.
7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1CZĘŚĆ1
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00. /
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15,00. /
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00. /
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 10,00./
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00.

W ogłoszeniu powinno być:
5) Kryterium / Waga / Liczba punktów.
1). Cena brutto - 60% /60
2). Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) - 15% / 15
3). Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego - 10% /10
4). Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych - 15% / 15. Razem 100Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1CZĘŚĆ1
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest:
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. UWAGA: za termin realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż: • dla Części 1: 500 000,00 złotych
brutto na jedno i wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Zgodnie z zapisami wzoru umowy (załączniki nr 2a do SIWZ)
wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% przedstawionej ceny ofertowej.
W ogłoszeniu powinno być:
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. UWAGA: za termin realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż: • dla Części 1: 500 000,00 złotych
brutto na jedno i wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Zgodnie z zapisami wzoru umowy (załączniki nr 2a do SIWZ)
wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% przedstawionej ceny ofertowej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNRCZĘŚĆ2
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
1) CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad
realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i
rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 3 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Psary – łącznie 3 obiekty.
b)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem
instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o
łącznej mocy minimum 233,80 kW (0,2338 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy
Psary – łącznie 15 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 8 szt. instalacji - o
mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b,
3c, 3d do SIWZ. 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania
urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów
minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne
dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie. 4) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu
zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz
ustawą PB. 5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych.
Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła
dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.

W ogłoszeniu powinno być:
1. CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych
i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 3 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Psary – łącznie 3 obiekty.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 200,15 kW (0,20015 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Psary – łącznie 15 obiektów.
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ.
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.
6) Wyroby budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być oznakowane znakiem CE, B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek, być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym ustawą o wyrobach oraz ustawą PB.
7) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1CZĘŚĆ2
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto - 60,00./
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - 15,00./
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00./
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00./
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00.
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium /Waga / Liczba punktów.
1). Cena brutto - 60%/60.
2). Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. - 15% /15.
3). COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 - 15%/ 15.
4). Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. - 10%/10.
Razem - 100.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1CZĘŚĆ2
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. UWAGA: za termin realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż: • dla Części 2: 400 000,00 złotych
brutto na jedno i wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Zgodnie z zapisami wzoru umowy (załączniki nr 2b do SIWZ)
wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10% przedstawionej ceny ofertowej.
W ogłoszeniu powinno być:
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. UWAGA: za termin realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego
zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż: • dla Części 2: 400 000,00 złotych
brutto na jedno i wszystkie zdarzenia, przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Zgodnie z zapisami wzoru umowy (załączniki nr 2b do SIWZ)
wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% przedstawionej ceny ofertowej.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540408720-N-2021 z dnia: 2021-01-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2. Wadium powinno być
wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia
29.05.2020 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy
złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.05.2020 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).
W ogłoszeniu powinno być:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 2. Wadium
powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania
ofert, tj.: do dnia 03.02.2021 r. do godz. 12:00. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i)
gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do
dnia 03.02.2021 r. do godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna (parter).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina: 12:00.

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2021-02-03, godzina: 12:00,
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 44112110, 45000000, 45231000, 45261215, 45300000, 45310000, 45315700, 45330000, 45331100, 45400000, 71200000, 71300000, 71314100, 71320000, 71321000, 71323100, 71326000, 71334000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się