Przetarg 7386060 - „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza”...

   
Analizuj Zamówienie 7386060
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-13
przedmiot ogłoszenia
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza”
Numer referencyjny: ZPI.271.4.2020

Przedmiotem zamówienia jest rob
ota budowlana obejmująca realizację zadania pn „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” realizowane w formule Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.CZĘŚĆ 1

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji
i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty:
- o mocy 2,24 kWp – 12 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 15 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji
- o mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji
- o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji.

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 131,145 kW (0,131145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 25 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 15 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 1 szt. instalacji

CZĘŚĆ 2

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 31 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 31 obiektów:

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 409,40 kW (0,4094 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 13 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji

CZĘŚĆ 3

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów:
- o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji
- o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji
- o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 12 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 15 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 131,145 kW (0,131145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 25 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 15 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 1 szt. instalacji

Część nr: 2 Nazwa: POMPY CIEPŁA C.W.U. ORAZ POMPY CIEPŁA C.O. WRAZ C.W.U.
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 31 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 31 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 409,40 kW (0,4094 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 13 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów: o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający na wniosek oferenta udostępni audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.

Część nr: 3 Nazwa: KOTŁY NA BIOMASĘ
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów: o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający na wniosek oferenta udostępni audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540144157-N-2020 z dnia: 2020-08-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 2020-08-28 godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-11-05 godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540214819-N-2020 z dnia: 2020-11-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 2020-08-28 godz.12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data 2021-01-08 godz.12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540547872-N-2020 z dnia: 2020-12-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 2021-01-08 godz.12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data 2021-01-29 godz.12:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396166-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” realizowane w formule Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 12 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 35 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 51 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 15 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 2 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 16 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 17 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 6 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 131,145 kW (0,131145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 25 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 15 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 1 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 31 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 31 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 409,40 kW (0,4094 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 13 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji - o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji - o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacji

W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Nędza” realizowane w formule Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji
i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 672,00 kWp (0,672 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 154 obiekty:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 9 szt. instalacji
- o mocy minimum 2,80 kWp – 4 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 37 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 45 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 16 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 6 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 14 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 17 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 6 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 134,145 kW (0,134145 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 41 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 24 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 17 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a)wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 31 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 31 obiektów:
b)wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 417,00 kW (0,417 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 27 obiektów.
- o mocy do 10 kW włącznie – 5 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 13 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji
CZĘŚĆ 3
a)wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1126,60 kW (1,1266 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Nędza – łącznie 57 obiektów.
 o mocy do 15 kW włącznie – 16 szt. instalacji
 o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 35 szt. instalacji
 o mocy powyżej 25 kW – 6 szt. instalacjiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 31.12.2021
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 17.12.2021


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIKI
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP( zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 15,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK2
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia 31.08.2021r
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia 31.08.2021r


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIKNR2
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. 10,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁACZNIK3
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2021-06-30
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 31.08.2021r


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK3
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok 20,00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540408701-N-2021 z dnia: 2021-01-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-01-29 godz.12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-02-09 godz.12:00
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 44112410, 44621200, 44621220, 45231000, 45261215, 45300000, 45310000, 45315700, 45330000, 45331100, 45400000, 50720000, 71200000, 71300000, 71314100, 71320000, 71321000, 71323100, 71326000, 71330000, 71334000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się