Przetarg 7384189 - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7384189
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski
Numer referencyjny: ZP.271.03.2020.RR

CZĘŚĆ 1:

a) wykonanie dokument
acji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 691,32 kWp (0,69132 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 158 obiektów:
- o mocy 2,24 kWp – 11 szt. instalacji;
- o mocy 3,36 kWp – 41 szt. instalacji;
- o mocy 3,92 kWp – 30 szt. instalacji;
- o mocy 4,48 kWp – 1 szt. instalacji;
- o mocy 4,76 kWp – 49 szt. instalacji;
- o mocy 5,60 kWp – 10 szt. instalacji;
- o mocy 6,72 kWp – 7 szt. instalacji;
- o mocy 7,84 kWp – 9 szt. instalacji.

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 345,525 kW (0,345525 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 93 obiekty:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 28 szt. instalacji;
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 61 szt. instalacji;
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 4 szt. instalacji;


CZĘŚĆ 2:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 55 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 55 obiektów.

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 436,50 kW (0,4365 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 31 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji;
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 24 szt. instalacji;
- o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji;


CZĘŚĆ 3:

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1285,91 kW (1,28591 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 69 obiektów:
- o mocy do 15 kW włącznie – 21 szt. instalacji;
- o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 41 szt. instalacji;
- o mocy powyżej 25 kW – 7 szt. instalacji;

1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).

2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 691,32 kWp (0,69132 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 158 obiektów: - o mocy 2,24 kWp – 11 szt. instalacji; - o mocy 3,36 kWp – 41 szt. instalacji; - o mocy 3,92 kWp – 30 szt. instalacji; - o mocy 4,48 kWp – 1 szt. instalacji; - o mocy 4,76 kWp – 49 szt. instalacji; - o mocy 5,60 kWp – 10 szt. instalacji; - o mocy 6,72 kWp – 7 szt. instalacji; - o mocy 7,84 kWp – 9 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 345,525 kW (0,345525 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 93 obiekty: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 28 szt. instalacji; - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 61 szt. instalacji; - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 4 szt. instalacji;

Część nr: 2 Nazwa: Pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 55 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 55 obiektów. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 436,50 kW (0,4365 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 31 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji; - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 24 szt. instalacji; - o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji;

Część nr: 3 Nazwa: Kotły na biomasę
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1285,91 kW (1,28591 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 69 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 21 szt. instalacji; - o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 41 szt. instalacji; - o mocy powyżej 25 kW – 7 szt. instalacji;


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540133831-N-2020 z dnia: 2020-07-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40
000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art.
45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 04.08.2020 r. do godz. 09:00 3.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek Zamawiającego w Rybnickim Banku Spółdzielczym o numerze: 84 8455
0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory
słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”.
Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało
uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji
należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 04.08.2020 r.
do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40
000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art.
45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 15.10.2020 r. do godz. 09:00 3.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w
gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek Zamawiającego w Rybnickim Banku Spółdzielczym o numerze: 84 8455
0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory
słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”.
Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało
uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji
należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 15.10.2020 r.
do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-08-04, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-15, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540193795-N-2020 z dnia: 2020-10-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć
tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych
00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2.
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 15.10.2020 r. do godz. 09:00 3. Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Rybnickim Banku Spółdzielczym o numerze:
84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika,
kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły
na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed
jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu
składania ofert tj.: do dnia 15.10.2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr
5.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć
tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych
00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2.
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 30.11.2020 r. do godz. 09:00 3. Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Rybnickim Banku Spółdzielczym o numerze:
84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika,
kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły
na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed
jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu
składania ofert tj.: do dnia 30.11.2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr
5.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-10-15, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-30, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540235661-N-2020 z dnia: 2020-11-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć
tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych
00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2.
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 30.11.2020 r. do godz. 09:00 3. Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Rybnickim Banku Spółdzielczym o numerze:
84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika,
kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły
na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed
jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu
składania ofert tj.: do dnia 30.11.2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr
5.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć
tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych
00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2.
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00 3. Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze:
84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika,
kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły
na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed
jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu
składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr
5.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-30, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-08, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540556336-N-2020 z dnia: 2020-12-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
CZĘŚĆ 1: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt)
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac
budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD
mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w
zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o
łącznej mocy minimum 691,32 kWp (0,69132 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach
prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 158 obiektów: - o mocy 2,24 kWp –
11 szt. instalacji; - o mocy 3,36 kWp – 41 szt. instalacji; - o mocy 3,92 kWp – 30 szt. instalacji; - o
mocy 4,48 kWp – 1 szt. instalacji; - o mocy 4,76 kWp – 49 szt. instalacji; - o mocy 5,60 kWp – 10 szt.
instalacji; - o mocy 6,72 kWp – 7 szt. instalacji; - o mocy 7,84 kWp – 9 szt. instalacji. b) wykonanie
dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych,
uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla
użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji
i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 345,525 kW (0,345525 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 93 obiekty: - ilość
płyt kolektorów – 2 szt. – 28 szt. instalacji; - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 61 szt. instalacji; - ilość
płyt kolektorów – 3 szt. – 4 szt. instalacji; CZĘŚĆ 2: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla
każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do
c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji
oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 55 szt. zostaną
zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 55 obiektów. b) wykonanie
dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i
uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla
użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji
i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 436,50 kW (0,4365 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 31 obiektów: - o
mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji; - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 24 szt.
instalacji; - o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji; CZĘŚĆ 3: a) wykonanie dokumentacji
projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad
realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji
kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie
obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy
minimum 1285,91 kW (1,28591 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych,
należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 69 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 21
szt. instalacji; - o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 41 szt. instalacji; - o mocy powyżej 25 kW – 7
szt. instalacji; 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym
załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty
zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na
biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru
umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są
do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania
urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na
potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla
poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty
zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.
W ogłoszeniu powinno być:
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 691,32 kWp (0,69132 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 158 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp-12 szt. instalacji;
- o mocy minimum 2,80 kWp-1 szt. instalacji;
- o mocy minimum 3,36 kWp-37 szt. instalacji;
- o mocy minimum 3,92 kWp-34 szt. instalacji;
- o mocy minimum 4,48 kWp-1 szt. instalacji;
- o mocy minimum 4,76 kWp-47 szt. instalacji;
- o mocy minimum 5,60 kWp–10 szt. instalacji;
- o mocy minimum 6,72 kWp–5 szt. instalacji;
- o mocy minimum 7,84 kWp–11 szt. instalacji;
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 345,525 kW (0,345525 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 93 obiekty:
- zestaw 2 płyty, minimum 250 litrów zbiornik – 30 szt. instalacji;
- zestaw 3 płyty, minimum 300 litrów zbiornik – 57 szt. instalacji;
- zestaw 4 płyty, minimum 400 litrów zbiornik – 6 szt. instalacji;
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 55 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 55 obiektów.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 436,50 kW (0,4365 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 31 obiektów.
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1291,21 kW (1,29121 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 69 obiektów.
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2021-10-29
W ogłoszeniu powinno być:
Informacja dot. terminu zakończenia zamówienia, została określona odrębnie dla każdej części w załączniku I do ogłoszenia o zamówieniu - informacje dotyczące ofert częściowych


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć
tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych
00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2.
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00 3. Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o
numerze: 84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium –
fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3:
„Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został
dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5.
Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego – pokój nr 5.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć
tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych
00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2.
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 11:00 3. Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o
numerze: 84 8455 0000 2001 0031 8059 0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium –
fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3:
„Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został
dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5.
Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału
przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego – pokój nr 5.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-08, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-29, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ1
Punkt: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest:
a) wykonanie
dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i
przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 691,32 kWp
(0,69132 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców
Gminy Lyski – łącznie 158 obiektów: - o mocy 2,24 kWp – 11 szt. instalacji; - o mocy 3,36 kWp – 41 szt.
instalacji; - o mocy 3,92 kWp – 30 szt. instalacji; - o mocy 4,48 kWp – 1 szt. instalacji; - o mocy 4,76
kWp – 49 szt. instalacji; - o mocy 5,60 kWp – 10 szt. instalacji; - o mocy 6,72 kWp – 7 szt. instalacji; - o
mocy 7,84 kWp – 9 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny
projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac
budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem
instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w
okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 345,525 kW (0,345525 MWe) zostaną
zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 93
obiekty: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 28 szt. instalacji; - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 61 szt.
instalacji; - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 4 szt. instalacji;
W ogłoszeniu powinno być:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 691,32 kWp (0,69132 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 158 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp–12 szt. instalacji
- o mocy minimum 2,80 kWp–1 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp–37 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp–34 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp–1 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp–47 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp–10 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp–5 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp–11 szt. instalacji
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 345,525 kW (0,345525 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 93 obiekty:
 zestaw 2 płyty, minimum 250 litrów zbiornik – 30 szt. instalacji
 zestaw 3 płyty, minimum 300 litrów zbiornik – 57 szt. instalacji
 zestaw 4 płyty, minimum 400 litrów zbiornik – 6 szt. instalacjiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ1
Punkt: 4) Czas trwania lub termin wykonania
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2021-10-29
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 2021-11-30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ1
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert
W ogłoszeniu jest:
Cena brutto 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów
jednorodnych
10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena brutto 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną) 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów
jednorodnych
15,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ2
Punkt: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest:
a) wykonanie
dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji
pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie
obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie
55 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 55 obiektów. b)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie
instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników
obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.
Instalacje o łącznej mocy minimum 436,50 kW (0,4365 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 31 obiektów: - o
mocy do 10 kW włącznie – 3 szt. instalacji; - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 24 szt.
instalacji; - o mocy powyżej 16 kW – 4 szt. instalacji;
W ogłoszeniu powinno być:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 55 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 55 obiektów.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 436,50 kW (0,4365 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 31 obiektów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ2
Punkt: 4) Czas trwania lub termin wykonania
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2021-10-29
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 2021-09-15


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ2
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert
W ogłoszeniu jest:
Cena brutto 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena brutto 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. 10,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ3
Punkt: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest:
wykonanie
dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji
kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi
instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum
1285,91 kW (1,28591 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do
mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 69 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 21 szt. instalacji; - o
mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 41 szt. instalacji; - o mocy powyżej 25 kW – 7 szt. instalacji;
W ogłoszeniu powinno być:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 1291,21 kW (1,29121 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Lyski – łącznie 69 obiektów.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ3
Punkt: 4) Czas trwania lub termin wykonania
W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2021-10-29
W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 2021-09-15


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ3
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert
W ogłoszeniu jest:
Cena brutto 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe,
przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika
10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena brutto 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe,
przeprowadzone nie częściej niż raz na rok 20,00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540408899-N-2021 z dnia: 2021-01-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
CZĘŚĆ 1: a) W przypadku
wykazania doświadczenia w postaci wykonanych inwestycji typu zaprojektuj-wybuduj warunek
uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował
30 szt. instalacji.
b) W przypadku
wykazania doświadczenia w postaci wykonanych inwestycji typu zaprojektuj-wybuduj warunek
uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował
20 szt. instalacji.
CZĘŚĆ 2: a) W przypadku
wykazania doświadczenia w postaci wykonanych inwestycji typu zaprojektuj-wybuduj warunek
uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował
20 szt. instalacji.
CZĘŚĆ 3: a) W przypadku wykazania doświadczenia w postaci
wykonanych inwestycji typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 10 szt. instalacji.
W ogłoszeniu powinno być:
CZĘŚĆ 1: a) Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień
w systemie zaprojektuj i wybuduj.
b) Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień
w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 2: a) Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień
w systemie zaprojektuj i wybuduj.
CZĘŚĆ 3: a) Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień
w systemie zaprojektuj i wybuduj.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty,
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie
złotych: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych:
czterdzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie
art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 11:00 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w
Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 84 8455 0000 2001 0031 8059
0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla
Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”.
Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego
upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w
formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem
terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego – pokój nr 5.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty,
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 110 000,00 zł (słownie
złotych: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 40 000,00 zł (słownie złotych:
czterdzieści tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 20 000,00 zł (słownie złotych:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie
art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 09.02.2021 r. do godz. 11:00 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w
Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze: 84 8455 0000 2001 0031 8059
0004 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla
Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”.
Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego
upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w
formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem
terminu składania ofert tj.: do dnia 09.02.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego – pokój nr 5.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-29, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-02-09, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH-CZĘŚĆ2
Punkt: 5) Kryteria oceny ofert
W ogłoszeniu jest:
Cena brutto 60,00 Sprężarka typu scroll w
pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00 COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy
A7W35 – powyżej 4,3 15,00 Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla
pompy c.w.u. 10,00
W ogłoszeniu powinno być:
Cena brutto 60,00; Sprężarka typu scroll w
pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00; COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy
A7W35 – powyżej 4,3 15,00; Klasa efektywności energetycznej A dla pompy c.w.u. 10,00
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża projekt energoelektryczny, energia odnawialna inna
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się