Przetarg 7384216 - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice...

   
Analizuj Zamówienie 7384216
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Gaszowice
Numer referencyjny: GPIZP.271.5.2020

CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokument
acji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36 kWp (0,43036 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 104 obiekty:
- o mocy 2,24 kWp – 4 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 29 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 7 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 29 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 35 szt. instalacji.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 10 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 6 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 3 szt. instalacji

CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 20 obiektów.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 120,30 kW (0,1203 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 9 obiektów:
- o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 6 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 2 szt. instalacji

CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 511,20 kW (0,5112 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 24 obiekty:
- o mocy do 15 kW włącznie – 4 szt. instalacji
- o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 13 szt. instalacji
- o mocy powyżej 25 kW – 7 szt. instalacji


1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
CZĘŚĆ 1 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36 kWp (0,43036 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 104 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 4 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 29 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 7 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 29 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 35 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 10 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 6 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 3 szt. instalacji

Część nr: 2 Nazwa: Pompy ciepła c.w.u. oraz pompy ciepła c.o. wraz z c.w.u.
CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 20 obiektów. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 120,30 kW (0,1203 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 9 obiektów: - o mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 6 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 2 szt. instalacji

Część nr: 3 Nazwa: Kotły na biomasę


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540121938-N-2020 z dnia: 2020-07-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 12 000,00 zł
(słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem
tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed
upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 21.07.2020 r. do godz. 10:50 3. Wadium może być
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze: 02 8470 0001 2040 0051
5025 0003 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2:
„Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin
wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie
oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 21.07.2020 r. do godz. 10:50 w siedzibie
Zamawiającego – w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice Oryginał gwarancji lub poręczenia
Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć
indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 6.
Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli
będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego
oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez
Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach
wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak
nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie
wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt
3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 12 000,00 zł
(słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem
tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed
upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:50 3. Wadium może być
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze: 02 8470 0001 2040 0051
5025 0003 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2:
„Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin
wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie
oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:50 w siedzibie
Zamawiającego – w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice Oryginał gwarancji lub poręczenia
Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć
indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 6.
Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli
będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego
oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez
Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach
wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak
nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie
wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy
PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt
3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-21, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-05, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniuUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540207115-N-2020 z dnia: 2020-10-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być
wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia
05.11.2020 r. do godz. 10:50 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze: 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003 z adnotacją:
dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy
ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty
wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w
formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:50
w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice Oryginał gwarancji lub
poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten
musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony
z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez
Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty
wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz
zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni
przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie
wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być
wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia
08.01.2021 r. do godz. 11:50 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze: 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003 z adnotacją:
dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy
ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty
wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w
formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:50
w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice Oryginał gwarancji lub
poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten
musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony
z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez
Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty
wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz
zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni
przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie
wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-11-05, godzina: 10:50, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-08, godzina: 11:50, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540557050-N-2020 z dnia: 2020-12-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
CZĘŚĆ 1 a)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i
przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36 kWp
(0,43036 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców
Gminy Gaszowice – łącznie 104 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 4 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 29
szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 7 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 29 szt. instalacji - o mocy 4,76
kWp – 35 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt)
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlanomontażowych,
uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla
użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i
rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów: -
ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 10 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 6 szt. instalacji - ilość
płyt kolektorów – 4 szt. – 3 szt. instalacji CZĘŚĆ 2 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego
obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych,
wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną
zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 20 obiektów. b)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie
instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników
obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.
Instalacje o łącznej mocy minimum 120,30 kW (0,1203 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 9 obiektów: - o
mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 6 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 2 szt. instalacji CZĘŚĆ 3 a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla
każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę
wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz
serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 511,20 kW
(0,5112 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców
Gminy Gaszowice – łącznie 24 obiekty: - o mocy do 15 kW włącznie – 4 szt. instalacji - o mocy od 15
kW do 25 kW włącznie – 13 szt. instalacji - o mocy powyżej 25 kW – 7 szt. instalacji 1) Zakres
przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e
do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków
dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem
zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c -
§10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż
wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako
nieodpowiadająca treści SIWZ. 3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń
wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży
karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.
W ogłoszeniu powinno być:
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36 kWp (0,43036 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 104 obiekty:
- o mocy 2,24 kWp – 5 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 24 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 13 szt. instalacji
- o mocy 4,20 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 25 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 36 szt. instalacji.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 10 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 6 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 3 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 20 obiektów.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 120,30 kW (0,1203 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 9 obiektów.
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 511,20 kW (0,5112 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 24 obiekty.
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.
2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
3) Na potwierdzenie spełniania parametrów minimum urządzeń wchodzących w skład instalacji dla poszczególnych Części określonych w SIWZ, Wykonawca złoży karty katalogowe i inne dokumenty zgodnie z rozdziałem IV pkt 3.3) SIWZ dla każdej z Części odrębnie.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być
wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia
08.01.2021 r. do godz. 11:50 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze: 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003 z adnotacją:
dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy
ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty
wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w
formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:50
w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice Oryginał gwarancji lub
poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten
musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony
z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez
Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty
wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz
zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni
przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie
wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
CZEŚĆ 3: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium powinno być
wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia
29.01.2021 r. do godz. 10:00 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku
Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju o numerze: 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003 z adnotacją:
dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy
ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty
wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe
Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w
formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii Urzędu Gminy Gaszowice Oryginał gwarancji lub
poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten
musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony
z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez
Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą PZP przypadki utraty
wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, klauzulę o nieodwołalności oraz
zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy PZP, tj.:
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni
przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie
wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-08, godzina: 11:50, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKCZĘŚĆ
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 a)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i
przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z
przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie
instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36 kWp (0,43036 MWe)
zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice –
łącznie 104 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 4 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 29 szt. instalacji - o mocy
3,92 kWp – 7 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 29 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 35 szt. instalacji. b)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie
instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w
zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej
mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych,
należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 10
szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 6 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 3 szt.
instalacji
W ogłoszeniu powinno być:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 430,36 kWp (0,43036 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 104 obiekty:
- o mocy 2,24 kWp – 5 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 24 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 13 szt. instalacji
- o mocy 4,20 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 25 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 36 szt. instalacji.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 67,750 kW (0,06775 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 19 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 10 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 6 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 3 szt. instalacjiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1CZĘŚĆNR1
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP 15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów
jednorodnych
10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wyposażenie każdej instalacji fotowoltaicznej w ochronę przeciwpożarową – PP (zgodnie z normą IEC60947 lub równoważną)15,00
Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10,00
Układ hydrauliczny oraz płyta absorbera kolektora słonecznego zbudowana z materiałów jednorodnych 15,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKCZĘŚĆ2
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2 a)
wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie
instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w
zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej
liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 20
obiektów. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i
uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla
użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i
rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 120,30 kW (0,1203 MWe) zostaną zlokalizowane na
nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 9 obiektów: - o
mocy do 10 kW włącznie – 1 szt. instalacji - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 6 szt. instalacji -
o mocy powyżej 16 kW – 2 szt. instalacji
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 20 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 20 obiektów.
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 120,30 kW (0,1203 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 9 obiektów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1CZĘŚĆ2
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 10,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 5,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. 15,00
COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 15,00
Nominalny pobór mocy poniżej 0,380 kW dla pompy c.w.u. 10,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK1CZĘŚĆ3
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe,
przeprowadzone nie częściej niż raz na rok zgodnie z wytycznymi producenta kotła i palnika
10,00
Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane 10,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Sprawność kotła 20,00
Bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi na prace budowlano-montażowe, przeprowadzone nie częściej niż raz na rok 20,00II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKCZĘŚĆ3
Punkt: 1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
CZĘŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 511,20 kW (0,5112 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Gaszowice – łącznie 24 obiekty.
branża Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża instalacje grzewcze, energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 45000000, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się