Przetarg 7669667 - Odbudowa drogi gminnej nr 113504L od km 0+003 do km 1+138 w...

   
Analizuj Zamówienie 7669667 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
Odbudowa drogi gminnej nr 113504L od km 0003 do km 1138 w miejscowości Godziszów Pierwszy uszkodzonej wskutek gwałtownego sp
ywu wód opadowych
Numer referencyjny: RI.0721.15.2020

Odbudowa drogi gminnej nr 113504L od km 0003 do km 1138 w miejscowości Godziszów Pierwszy uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 113504L Godziszów Pierwszy - Suchowola od km 0003 do km 1138.
Pikietaż roboczy początku robót zlokalizowano w km 0003 na granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2304L. Pikietaż końca robót usytuowano w km 1138 na granicy pasa drogowego drogi gminnej Nr 113502L.
Na całym projektowanym odcinku projekt przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej. Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowej drogi gminnej w zakresie nośności nawierzchni.

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi istniejący obiekt budowlany - droga gminna o nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Stan techniczny istniejącej nawierzchni jest bardzo zły. Odwodnienie odbywa się w sposób powierzchniowy poprzez wsiąkanie w pobocza gruntowe.

3.1. Elementy projektowane
Przyjęte parametry techniczno - użytkowe drogi gminnej Nr 113504L:
a) droga gminna jednopasowa dwukierunkowa,
b) warstwa ścieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
c) prędkość projektowa - Vp = 30 km/h,
d) podstawowa szerokość jezdni - 3,00 m,
e) kategoria ruchu - KR1,
obustronne pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej - 0,75 m.

W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe:
a) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni,
b) profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,
c) wykonanie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
d) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
e) regulacja wysokościowa oraz umocnienie poboczy,
uporządkowanie terenu budowy.

Pełny opis zadania stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się