Przetarg 9151460 - Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 9151460 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-09-06
przedmiot ogłoszenia
Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fa
bryczna Numer referencyjny: 9/2022
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, 2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości obsługiwanych, 3) realizacji zgłoszeń przesyłanych przez Zamawiającego dotyczących wymiany/podstawienia/zabrania pojemników z obsługiwanych nieruchomości, 4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach, 5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, 6) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, 7) wykonywania prac interwencyjnych, 8) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zebranych w PSZOK funkcjonujących na terenie Sektora, 9) osiągania rocznych poziomów: a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 10) przygotowywania sprawozdań i bilansów z zakresu wykonywanych czynności oraz osiąganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów, 11) na odrębny wniosek Zamawiającego, do wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 187-530346 z dnia 2022-09-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 31/01/2023
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 11:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 199-566407 z dnia 2022-10-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/02/2023
Powinno być:
Data: 27/02/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 11:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 206-588835 z dnia 2022-10-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/02/2023
Powinno być:
Data: 14/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 11:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 218-624640 z dnia 2022-11-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/03/2023
Powinno być:
Data: 10/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 11:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 233-671525 z dnia 2022-12-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Koniec: 29/02/2024
Powinno być:
Okres w miesiącach: 22,5
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu zakresu zamówienia w zakresie dotyczącym odbioru odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach opisanym w SWU w Dziale IV (o ilości odpadów wskazanych w Załączniku nr III) oraz wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi. Zamawiający może korzystać z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na realizację tych zadań. Maksymalna wartość opcji wynika z ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie na usługę objętą opcją i z zakresu tej opcji wskazanej w Załączniku nr III.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu zakresu zamówienia w zakresie dotyczącym wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi. Zamawiający może korzystać z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na realizację tego zadania. Maksymalna wartość opcji wynika z ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie na usługę objętą opcją i z zakresu tej opcji wskazanej w Załączniku nr III.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/04/2023
Powinno być:
Data: 25/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 11:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 246-710428 z dnia 2022-12-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/01/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/04/2023
Powinno być:
Data: 19/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 20/01/2023
Czas lokalny: 11:30
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90500000, 90511100, 90512000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10258951 2024-02-22
godz. 10:00
Śląskie Usługi wywozu gabarytów i nieczystości w związku z opróżnianiem lokali komunalnych po zmarłych najemcach , po eksmisjach, porzuconych oraz po przekwaterowaniami najemców. 1. Przewid...
10264187 2024-02-23
godz. 14:00
Dolnośląskie Likwidacja suchych dołów przy ul. Krótkiej 5 w Świebodzicach. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja suchych dołów przy ul. Krótkiej 5 w Świebodzicach. Zakres robót obejmuje; robot...
10267503 2024-02-26
godz. 09:00
Łódzkie Odbiór odpadów komunalnych z PCM Sp. z o.o. 5/ZP/TP1/U/24 Część 1: - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SWZ.- Zamawiający na podstawie...
10264571 2024-02-26
godz. 09:00
Wielkopolskie Odbiór z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów poeksploatacyjnych z obiektów Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
10273414 2024-02-28
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywny odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Otwocku Przedmiotem zamówienia jest realizacja sukces...
10240748 2024-03-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty w 2024/2025 roku Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Płoty...
10237684 2024-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego2. Zamawiający dopuszcza ...
10241339 2024-03-13
godz. 10:00
Śląskie ODBIÓR DO ZAGOSPODAROWANIA WRAZ Z TRANSPORTEM KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W POSTACI ODPADÓW O KODZIE 19 08 05 Przedmiotem zamówienia jest odbiór wraz z transportem i zagospodarowani...
10269389 2024-03-21
godz. 10:00
Dolnośląskie ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZLOKALIZOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospoda...
10263831 2024-03-21
godz. 10:00
Podlaskie Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 01 12 wytwarzanych w instalacji ZUOK w Białymstoku Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sukcesywnego odbior...