Przetarg 9151460 - Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 9151460 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-09-06
przedmiot ogłoszenia
Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III
– Fabryczna Numer referencyjny: 9/2022
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wyposażenia nieruchomości obsługiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji usługi, 2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości obsługiwanych, 3) realizacji zgłoszeń przesyłanych przez Zamawiającego dotyczących wymiany/podstawienia/zabrania pojemników z obsługiwanych nieruchomości, 4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach, 5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, 6) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, 7) wykonywania prac interwencyjnych, 8) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zebranych w PSZOK funkcjonujących na terenie Sektora, 9) osiągania rocznych poziomów: a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, b) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, 10) przygotowywania sprawozdań i bilansów z zakresu wykonywanych czynności oraz osiąganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów, 11) na odrębny wniosek Zamawiającego, do wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 187-530346 z dnia 2022-09-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 31/01/2023
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 199-566407 z dnia 2022-10-14:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/02/2023
Powinno być:
Data: 27/02/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 206-588835 z dnia 2022-10-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 27/02/2023
Powinno być:
Data: 14/03/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 218-624640 z dnia 2022-11-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/03/2023
Powinno być:
Data: 10/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/11/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 233-671525 z dnia 2022-12-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Koniec: 29/02/2024
Powinno być:
Okres w miesiącach: 22,5
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu zakresu zamówienia w zakresie dotyczącym odbioru odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach opisanym w SWU w Dziale IV (o ilości odpadów wskazanych w Załączniku nr III) oraz wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi. Zamawiający może korzystać z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na realizację tych zadań. Maksymalna wartość opcji wynika z ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie na usługę objętą opcją i z zakresu tej opcji wskazanej w Załączniku nr III.
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość korzystania z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu zakresu zamówienia w zakresie dotyczącym wydzierżawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach określonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi. Zamawiający może korzystać z prawa opcji w przypadku posiadania środków finansowych na realizację tego zadania. Maksymalna wartość opcji wynika z ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie na usługę objętą opcją i z zakresu tej opcji wskazanej w Załączniku nr III.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/04/2023
Powinno być:
Data: 25/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 246-710428 z dnia 2022-12-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/01/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/04/2023
Powinno być:
Data: 19/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/12/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 20/01/2023
Czas lokalny: 11:30
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90500000, 90511100, 90512000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9437637 2023-01-27
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Zapytanie o informację ( RFI) - Odbiór i zagospodarowanie odpadu kod 10 01 21 „osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20” w ilości do 3000 ton w okre...
9439773 2023-01-30
godz. 08:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU Sukcesywny odbiór i transport odpadu o kodzie 19 08 05 (osad ściekowy)
9440427 2023-01-31
godz. 09:00
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy Część 1: Wywóz odpadów komunalnych z terenu Akademii Maryn...
9441839 2023-01-31
godz. 12:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych położonych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych.
9442812 2023-02-01
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE OCZYSZCZANIE KOSZY NA ŚMIECI NA TERENACH REKREACYJNYCH W ROKU 2023 - Rejony 1 i 3 Część 1: Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie koszy na śmieci w Rejonie 1, które polega na opró...
9442461 2023-02-02
godz. 08:42
URZĄD GMINY WILCZYN Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Odbierani...
9415464 2023-02-06
godz. 12:00
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pieszyce Numer referencyjny: BZ.271.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest: wyposa...
9450410 2023-02-08
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STROP demontaż i utylizacja rur zsypowych azbestowo-cementowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Dzielnej 21 w Warszawie łącznie z pracami towarzyszącymi
9423278 2023-02-16
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE USŁUGA WYWOZU ODPADÓW Z POJEMNIKÓW TYPU BÓBR 1100L ORAZ KP-7 Numer referencyjny: 5/DGO/2023 Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów z poszczególnych obiektów Wojskowej Aka...
9437173 2023-02-17
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 Numer referencyjny: ZP.PN.01.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm...