Przetarg 9488243 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych...

   
Analizuj Zamówienie 9488243 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-02-15
przedmiot ogłoszenia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poniatow
a oraz z PSZOK Numer referencyjny: INP.271.2.2023
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie bezpośrednio z NIEruchomości, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli NIEruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) oraz odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów ze stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”) na terenie Gminy Poniatowa.
Odbieranie z nieruchomości, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Poniatowa oraz z „PSZOK”: a) w zakresie podstawowym szacuje się około 3 543,17 Mg zgodnie z podziałem: − 3 175,00 Mg – ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poniatowa w okresie realizacji zamówienia, − 368,17Mg - ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania ze stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”) w okresie realizacji zamówienia,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 051-150512 z dnia 2023-03-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 14/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 23/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Zamiast:
Data: 11/06/2023
Powinno być:
Data: 20/06/2023
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 14/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)
Zamiast:
Odbieranie z NIEruchomości, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli NIEruchomości zamieszkałych w Gminie Poniatowa oraz z „PSZOK”: a) w zakresie podstawowym szacuje się około 3 543,17 Mg zgodnie z podziałem: − 3 175,00 Mg – ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poniatowa w okresie realizacji zamówienia, − 368,17Mg - ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania ze stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”) w okresie realizacji zamówienia,
Powinno być:
Odbieranie z NIEruchomości, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli NIEruchomości zamieszkałych w Gminie Poniatowa oraz z „PSZOK”: a) w zakresie podstawowym szacuje się około 3641,08 Mg zgodnie z podziałem: − 3273,00 Mg – ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poniatowa w okresie realizacji zamówienia, − 368,08 Mg - ilość odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania ze stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”) w okresie realizacji zamówienia,
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji: (II.2.11) Informacje o opcjach)
Zamiast:
b) w zakresie objętym prawem opcji szacuje się zwiększenie zamówienia podstawowego do 15%, tj. maksymalnie o 531,48 Mg, zgodnie z podziałem: − dla NIEruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Poniatowa maksymalnie o 476,25 Mg − dla stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”) maksymalnie o 55,23 Mg Zasady realizacji prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i będzie wynikać z jego bieżących potrzeb (zwiększonej ilości odpadów oddanych do odbioru przez mieszkańców) – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. W przypadku, gdy ilość odpadów przekazanych przez mieszkańców przekroczy ilość podstawową zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale NIE ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – w okresie obowiązywania umowy. W przypadku NIEskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy NIE przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Odbiór odpadów w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji NIE będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli.
Powinno być:
b) w zakresie objętym prawem opcji szacuje się zwiększenie zamówienia podstawowego do 15%, tj. maksymalnie o 546,16 Mg, zgodnie z podziałem: − dla NIEruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Poniatowa maksymalnie o 490,95 Mg − dla stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych („PSZOK”) maksymalnie o 55,21 Mg Zasady realizacji prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i będzie wynikać z jego bieżących potrzeb (zwiększonej ilości odpadów oddanych do odbioru przez mieszkańców) – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. W przypadku, gdy ilość odpadów przekazanych przez mieszkańców przekroczy ilość podstawową zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale NIE ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – w okresie obowiązywania umowy. W przypadku NIEskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy NIE przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Odbiór odpadów w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji NIE będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 057-168127 z dnia 2023-03-21:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Zamiast:
Data: 20/06/2023
Powinno być:
Data: 26/06/2023
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 23/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 23/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 29/03/2023
Czas lokalny: 10:30
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9697666 2023-06-01
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŁAGÓW Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów 1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych z budynków mieszk...
9696915 2023-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY NIEPORĘT Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy Nieporęt oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia o...
9705918 2023-06-02
godz. 00:00
URZĄD MIASTA I GMINY LUBLINIEC 1) Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lublińcu na terenie zlokalizowanym w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego 3) Ważenie pojazdów...
9707151 2023-06-02
godz. 10:00
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Uporządkowanie terenu działki nr 5/25 ark 1 obręb Wilda i działki nr 5/31 obręb Wilda w Poznaniu wraz z wywozem odpadów oraz z ich utylizacją.
9698878 2023-06-02
godz. 14:00
URZĄD GMINY STERDYŃ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
9704155 2023-06-06
godz. 09:00
REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących z Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Numer referencyjny: EP/24/2023 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów ...
9693054 2023-06-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY GNOJNO 1.Przedmiotem zamówienia jest: ”Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z terenu gminy Gnojno w latach 2023/2024”1.1. Przedmiotem zamówienia je...
9706945 2023-06-07
godz. 10:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W KRAKOWIE Świadczenie usług asenizacyjnych w Centrum Ekologicznym Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie 1. Zakres przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczen...
9707964 2023-06-07
godz. 12:00
URZĄD GMINY BORKOWICE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borkowice 3.2 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru wskazanych w opisi...
9701001 2023-06-12
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWOGARD Usunięcie wyrobów zawierających azbest z 29 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Nowogard. Zadanie obejmuje: 79,677 Mg. a) demontaż płyt zawierających azbest z pokryć dacho...