Zlecenie 7387135 - Odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu...

   
Zamówienie 7387135 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-16
przedmiot zlecenia
Odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatk
a i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Warnice, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej na terenie gminy Warnice.
Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Warnice, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Warnice, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek
i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących
z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów.
Kod odbioru odpadów: 02 01 04. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru
i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 8,65 Mg.
Zdeklarowane przez rolników ilości odpadów:
Lp. Kod odpadu Nazwa Ilość (Mg)
a b c d
1. 02 01 04 Folia rolnicza 3,5
2. 02 01 04 Siatka do owijania balotów 0
3. 02 01 04 Sznurek do owijania balotów 0,19
4. 02 01 04 Opakowania po nawozach 0,95
5. 02 01 04 Opakowania typu big bag 4,01
RAZEM 8,65
Szczegółowe uregulowania dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/
Zamawiający wskaże miejsca na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.
Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
• ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
• załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.
• transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
• rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
1/ spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;
2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag
3) datę odbioru
4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe; - folie rolnicze czarne; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania typu Big Bag;
5) podpis właściciela/ użytkownika
6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,
7) pieczęć firmową wykonawcy,
2/ do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.
z 2019 r. poz.819),
3/ wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów/potwierdzonych za zgodność/ kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
4/ Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.
5/ po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:
1) adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,
2) ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.
6/ po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
7/ Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.
8/ Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
9/ Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie
z ofertą cenową-wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90512000, 90514000, 90533000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się