Przetarg 8815962 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości...

   
Analizuj Zamówienie 8815962 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-01
przedmiot ogłoszenia
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbi
rki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą Numer referencyjny: ZP.271.7.2022.EK
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pn.: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, obejmująca następujące zadania częściowe:
1.1. Zadanie 1 - „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
1.2. Zadanie 2 – Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”) na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Zadanie 1 - „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” Część nr 1 Zadanie 1 - „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą” na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zakres usług obejmuje: 1.1.1. Odbieranie, transport i przekazanie do zagospodarowania (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą) następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych), b) papieru i tektury, c) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego, d) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, e) ulegających biodegradacji (kuchennych) i opakowań ulegających biodegradacji, f) mebli i wielkogabarytowych, g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, h) zużytych opon, i) wystawionych po świętach Bożego Narodzenia obok pojemników lub wiat na pojemniki choinek, j) wszelkich innych, poza gruzem budowlanym, odpadów komunalnych zalegających obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, k) lekarstw zbieranych w pojemnikach umieszczonych w następujących punktach l) na terenie Kostrzyna nad Odrą: aptece „ESKULAP - ul. Jagiellońska 16/2, aptece „NOWA”- ul. Wodna 6, aptece „CENTRUM” - ul. Sikorskiego 35, aptece „CORAX” m) - ul. Sikorskiego 12, aptece „CORAX” - ul. M. Konopnickiej 1, holu Urzędu Miasta n) - ul. Graniczna 2. Wymienione w ust.1 rodzaje odpadów będą odbierane: od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z wykazem adresów właścicieli wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ (wykaz właścicieli nieruchomości) i od właścicieli nieruchomości, które zostaną zamieszkałe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 1.1.2. Wyposażenie przez Wykonawcę wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o parametrach spełniających zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą i w worki do zbierania odpadów komunalnych 1.1.3. Dostarczanie, przy okazji odbioru odpadów, do nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej lub szeregowej przygotowanych przez Zamawiającego ulotek, broszur, itp.
Zadanie 2 – Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”) na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą Część nr 2 Zadanie 2 – Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”) na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami. 1.2.1. Organizacja i wyposażenie. 1) Organizacja i przygotowanie PSZOK należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której będzie zorganizowany PSZOK co najmniej na okres wykonywania przedmiotu zamówienia. 2) PSZOK musi być zlokalizowany na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w miejscu gdzie nie będzie sprawiał uciążliwości i do którego będzie możliwy dojazd. Teren PSZOKu ma być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom niepowołanym. 3) Wykonawca oznakuje PSZOK w sposób widoczny dla mieszkańców, poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej napis: „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą”, terminy i godziny przyjmowania odpadów oraz nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy. 4) PSZOK winien być usytuowany na utwardzonym podłożu i wyposażony w niezbędne media, w zależności od pory roku i godzin otwarcia również oświetlony. 5) PSZOK powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu punktu, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami prawa, m.in. ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), 6) zapewnienie niezbędnego terenu oraz dostawa niezbędnych do funkcjonowania PSZOK mediów leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje, że minimalna powierzchnia PSZOK powinna wynosić co najmniej 700 m2. Koszty organizacji, wyposażenia, eksploatacji, obsługi PSZOK mogą jedynie uwzględniać elementy niezbędne do odbierania odpadów od mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą. 7) PSZOK powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa w szczególności: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.), 8) PSZOK będzie bezpłatnie przyjmował od mieszkańców Kostrzyna nad Odrą pochodzące z gospodarstw domowych odpady: a) bioodpady– w tym zielone z pielęgnacji zieleńców i ogrodów przydomowych, b) niebezpieczne, c) zużyte oleje, d) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, e) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, f) papier i tekturę, g) szkło, h) bioodpady (kuchenne), i) odpady budowlane i remontowo-rozbiórkowe w ilości do 100 kg na 1 mieszkańca miasta Kostrzyn nad Odrą rocznie, j) odzież i tekstylia, k) przeterminowane leki i chemikalia, l) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, ł) zużyte baterie i akumulatory, m) inne wysegregowane odpady komunalne. 9) wyposażenie i obsługa PSZOK jest obowiązkiem Wykonawcy, 10) Wykonawca wyposaża PSZOK w kontenery i pojemniki do czasowego gromadzenia wszystkich przewidzianych do odbioru w nim odpadów, oraz przygotowuje miejsce do czasowego gromadzenia odpadów, które mogą być składowane poza kontenerami lub pojemnikami, minimalne ilości urządzeń do czasowego gromadzenia dostarczonych odpadów to: 1 kontener 16 m3 na odpady biodegradowalne, kontener 16 m3 na odpady wielkogabarytowe, kontener 16 m3 na odpady ze szkła, kontener 16 m3 na odpady z papieru i tektury, 1 kontener 16 m3 na odpady z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, 1 kontener 16m3 oraz1 kontener 6m

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-227454 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
- dla Zadania 1
a) wymagane jest posiadanie przez wykonawcę:
• aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli NIEruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie
z art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
• aktualnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).
dla Zadania 2
a) wymagane jest posiadanie przez wykonawcę:
• aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na transport wydane przez właściwy organ
• aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
- dla Zadania 1
a) wymagane jest posiadanie przez wykonawcę:
• aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
• aktualnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).
dla Zadania 2
a) wymagane jest posiadanie przez wykonawcę:
• aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
• aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
dla Zadania 1
a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie z art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);
dla Zadania 2
a) aktualnego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ( BDO) na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/08/2022
Powinno być:
Data: 07/08/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 090-248548 z dnia 2022-05-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 07/08/2022
Powinno być:
Data: 13/08/2022
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90511200, 90511300, 90512000, 90513100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8863400 2022-05-23
godz. 14:30
URZĄD GMINY CZOSNÓW Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Numer referencyjny: B...
8907392 2022-05-24
godz. 10:00
URZĄD GMINY SARNAKI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sarnaki 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstałyc...
8902590 2022-05-27
godz. 12:00
SZPITAL ŚW. ANNY W MIECHOWIE "Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Szpitala św. Anny w Miechowie." Część 1: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie o odpadów komunalnych o kodach: 20 03 01 i 20 03 07 Cz...
8906244 2022-05-30
godz. 11:00
GRUPA AZOTY KOLTAR SP. Z O.O. Odbiór, transport i utylizacja podkładów kolejowych (1100 szt.) i podrozjazdnic (29,00m ³) w ilości 70 ton ( kod odpadu 17 02 04* )
8918721 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOWALEWO POMORSKIE Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 2022.
8881004 2022-06-06
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY KĘPNO Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych położonych na terenie Gminy Kępno Numer referencyjny: WR.271.10.2022 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1...
8923391 2022-06-06
godz. 23:59
ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH SP. Z O.O. W SŁUBICACH Załadunek, wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach
8903177 2022-06-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY RZEPIN ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I TERENIE GMINY RZEPIN Numer referencyjny: RGKŚI.271.3.2022.AP...
8896663 2022-06-13
godz. 09:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SP. Z O.O. ZP/11/2022 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces przetwarzania – odzysku lub unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów Numer referencyjny: ZP/11/2022 Przedmiotem...
8893248 2022-06-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JAROCIN Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu 21 gmin - członków grupy zakupowej Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.19.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zagos...