Przetarg 7217143 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7217143 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-09
przedmiot ogłoszenia
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz miejsc użyteczności publ
icznej położonych na obszarze Gminy Komańcza i ich zagospodarowanie
Numer referencyjny: Wp.271/11/2019

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Komańcza w następującym zakresie:
1) Odbieranie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych, i dostarczanie ich celem zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, ul. Białobrzeska 108;
2) Odbieranie i zagospodarowanie pozostałych odpadów zbieranych w sposób selektywny.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny od miesiąca października do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, ul. Białobrzeska 108;
Opis przedmiotu zamówienia

1) zakres przedmiotu zamówienia – w całym okresie realizacji zamówienia – obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie:
a) zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01), zgromadzonych w pojemnikach lub workach koloru czarnego oznaczonych napisem „GMINA KOMAŃCZA”;
b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach oznaczonych napisem „GMINA KOMAŃCZA”, obejmujących:
-papier i tekturę ,
- szkło ,
- metal i tworzywa sztuczne,
- popiół,
- bioodpady

c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny obejmujących:
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (w szczególności kod 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36),
- baterie i akumulatory ( w szczególności 20 01 33, 20 01 34),
- zużyte opony;
d) odpady wskazane w ppkt c, obejmujące: odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, metale oraz zużyte opony wykonawca zobowiązany będzie odbierać z terenu nieruchomości dwa razy w roku w miesiącu marzec i wrzesień oddzielnym transportem.

2. Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w Ośrodku Zdrowia w Komańczy i Rzepedzi (łącznie dwa pojemniki). Częstotliwość odbioru – 2 raz w roku (w maju i w listopadzie) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Opróżnianie koszy przystankowych i ulicznych : Wykonawca jest zobowiązany opróżnić śmieci znajdujące się w koszu, ponadto zebrać śmieci rozsypane wokół kosza i zabrać worki ze śmieciami pozostawione na przystankach. Kosze przystankowe i worki pozostawione na przystankach nie są znakowane kodami QR i nie są objęte obowiązkiem odczytu kodów. Wykaz przystanków zostanie podany niezwłocznie po podpisaniu umowy.
4. Odbiór odpadów z imprez publicznych i akcji ekologicznych : Wykonawca jest zobowiązany podstawić kontenery KP7 w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a następnie odebrać je. Zamawiający przewiduje, że usługa będzie wykonywana 7 razy w ciągu trwania zamówienia.
5. Odbiór i zagospodarowanie - innych odpadów nieulegających biodegradacji tj. z cmentarzy.
6. Wykonawca będzie zobowiązany – w całym okresie realizacji zamówienia – odbierać od właścicieli nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07) z prowadzonych samodzielnie remontów, w drodze zgłoszenia konieczności odbioru przez prowadzącego remont, za opłatą uiszczaną przez prowadzącego remont na rzecz Wykonawcy.
7. Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości każdą zebraną ilość odpadów komunalnych umieszczonych w workach z naklejonym QR kodem i wystawionym przy trasie przejazdu samochodu zbierającego odpady komunalne. Trasy przejazdu zostaną ustalone w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Usługi odbierania odpadów należy realizować zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Komańcza stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z pkt.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90500000, 90511000, 90513100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się