Przetarg 8388797 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu...

   
Analizuj Zamówienie 8388797 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-10
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli NIEruchomości Numer referencyjny: ZP.271
.1.27.2021
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym NIEruchomości mieszanych, czyli TAKich, które w części stanowią NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części NIEruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność gospodarcza) oraz z NIEruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne NIEruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w tym nieruchomości mieszanych, czyli takich, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a prowadzona jest działalność gospodarcza) oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Minimalne ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania z podziałem na frakcje wynoszą: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 2000 Mg, odpady wielkogabarytowe: 200 Mg, odpady budowlano-remontowe: 150 Mg, bioodpady: 200 Mg, pozostałe odpady segregowane: 400 Mg, przeterminowane leki o kodach 20 01 31, 20 01 32: 0,300 Mg, popiół z palenisk domowych o kodzie ex 20 01 99: 80 Mg, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice o kodach 20 01 27, 20 01 28 oraz oleje o kodach 20 01 25, 20 01 26 : 2 Mg, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 21 : 3 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 7 do niniejszej specyfikacji. UWAGA Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji (art. 441 ustawy Pzp), co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 7000 Mg, odpady wielkogabarytowe: 1200 Mg, odpady budowlano-remontowe: 2000 Mg, bioodpady: 1700 Mg, pozostałe odpady segregowane: 2000 Mg, przeterminowane leki o kodach 20 01 31, 20 01 32: 3 Mg, popiół z palenisk domowych o kodzie ex 20 01 99: 3000 Mg, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice o kodach 20 01 27, 20 01 28 oraz oleje o kodach 20 01 25, 20 01 26 : 15 Mg, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 21 : 15 Mg. Warunki skorzystania z prawa opcji: Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i projekcie umowy.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90512000, 90513100, 90514000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8452762 2021-10-26
godz. 14:00
GRUPA AZOTY KOLTAR SP. Z O.O. Usługa na wydobycie, transport i utylizacja odpadów powstających przy myciu i czyszczeniu zbiorników o kodzie 160709*
8438256 2021-10-28
godz. 10:00
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. Zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
8427244 2021-10-29
godz. 09:00
URZĄD GMINY MARKLOWICE Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Marklowice Numer referencyjny: ITR-ZP-006/21 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbie...
8432916 2021-10-29
godz. 10:45
URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września w 2022 roku Numer referencyjny: ZP-271/52/WP/2021 Przedmiotem zamówienia objętego niniejsz...
8459972 2021-11-02
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Potrzebuję wypożyczyć kontener na różne odpady papą, gruz itd. - Poraj Potrzebuję wypożyczyć kontener na różne odpady papą, gruz itd. - najlepiej jutro z rana max. do godziny 9. Czekam na ko...
8435951 2021-11-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WADOWICE „Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wadowice” Numer referencyjny: OŚ.271.24.2021 Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest z...
8435925 2021-11-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia Numer referencyjny: IR.271.1.12.2021.JR...
8452470 2021-11-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dębe Wielkie Numer referencyjny: SR.271.11....
8455626 2021-11-15
godz. 11:00
URZĄD GMINY DOBRCZ Odbieranie, transport i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobrcz i punktu selektywnego zbierania odpadów ...
8465214 2021-11-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY BRODY Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodyw latach 2022 - 2023 Numer referencyjny: I.271.39.2021 Pr...