Przetarg 7689578 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu...

   
Analizuj Zamówienie 7689578 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-11
przedmiot ogłoszenia
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wiśniowa w roku 2021” Numer referencyjny: Ś.271.1.6.2020
Od
pady będą odbierane z terenu gminy Wiśniowa od mieszkańców, którzy mieszkają stale i czasowo na terenie 13 sołectw: Wiśniowa, Pstrągówka, Szufnarowa, Jaszczurowa, Tułkowice, Kożuchów, Kalembina, Niewodna, Różanka, Jazowa, Kozłówek, Markuszowa, Oparówka. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy Oczyszczalni Ścieków w Wiśniowej.Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na działce nr ewidencyjny 1682 w Niewodnej.Liczba mieszkańców ok. 6 700 osób zamieszkujących ok. 2 010 nieruchomości;przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba ta w trakcie trwania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, w zależności od złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:— zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w workach i pojemnikach z budynków mieszkalnych, w ilości ok. 390 Mg,— segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 300 Mg,— pozostałych odpadów zebranych w łącznej ilości ok. 180 Mg.Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach:— pojemnikach o poj. 120 l lub większych, w dowolnej kolorystyce z zastrzeżeniem, że muszą być oznakowane nalepką/nadrukiem w jednoznaczny sposób identyfikującą właściciela nieruchomości (adres nieruchomości) oraz rodzaj przekazywanego odpadu zgodnie z podziałem na frakcje— workach o poj. 120 l na odpady segregowane oraz 60 l i 120 l na odpady zmieszane i odpady biodegradowalne.Odpady w PSZOK-u gromadzone będą w kontenerach o pojemności:— kontener o pojemności 22 m3 – 3 szt.,— pojemniki o pojemności 1,1 m3 – 4 szt.Worki do gromadzenia odpadów komunalnych:1) kolor żółty oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”;2) kolor niebieski oznaczony napisem „papier”;3) kolor zielony oznaczony napisem „szkło”;4) kolor czarny na pozostałe odpady zmieszane;5) kolor brązowy oznakowany napisem „bio” na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.Worki winny być oznakowane (nalepką/nadrukiem z kodem kreskowym w jednoznaczny sposób identyfikującą właściciela nieruchomości oraz rodzaj przekazywanego odpadu zgodnie z podziałem na frakcje.Worki na odpady segregowane wymienione w ust. 6, oraz nalepki identyfikacyjne dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca w ilości podanej przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości wraz z ilością worków jaką należy przekazać, Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy.Kontenery do PSZOK-u o pojemności 22 m3 na czas wykonania umowy dostarczy Wykonawca w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy.Odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalnych odbierane będą co dwa tygodnie we wszystkich, miejscowościach zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy.Odpady z PSZOK będą odbierane na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego po zapełnieniu kontenerów w ciągu 7 dni od zgłoszenia.Odpady wielkogabarytowe, opony, odpady remontowe i rozbiórkowe odbierane będą z mobilnych punktów raz w roku w terminie ustalonym z Wykonawcą.Wykonawca wraz z odbiorem odpadów komunalnych zarejestruje ilość worków (na podstawie odczytu kodów kreskowych umieszczonych na workach) odebranej z danej nieruchomości i sporządzi kwartalny raport, który następnie przekaże w formie elektronicznej Zamawiającemu.Na podst. art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ...lony osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 Kodeks pracy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników wykonujących usługi dotyczących odbioru, załadunku, transportu, rozł. odpadów.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90000000, 90500000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się