Przetarg 8533260 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu...

   
Analizuj Zamówienie 8533260 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-16
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi
pn. Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Leśniowice.2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: Odbiór odpadów komunalnych oraz ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Leśniowice oraz zagospodarowanie odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia I odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2022 i 2023, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. Poz. 888) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego na lata 2017-2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice.3. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki w całym okresie realizacji umowy: 1) Odpady komunalne odebrane sprzed nieruchomości 760 Mg;2) Odpady komunalne odebrane z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Leśniowicach 106 c (PSZOK) 180 Mg;4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte się w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia – (OPZ) oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.5. Ubezpieczenie.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty.

GK.271.10.2021
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8549576 2021-12-13
godz. 13:00
URZĄD GMINY SZYDŁOWO Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szydłowo Numer referencyjny: GK.271.5.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p...
8570223 2021-12-13
godz. 23:59
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ENE-PO-PN-649-2021-Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Energetyka sp. z o.o. w lokalizacjach Lubin, Polkowice, Głogów i Legnica
8526853 2021-12-15
godz. 09:00
45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W WĘDRZYNIE Usługa odbioru NIEczystości stałych komunalnych i przekazania ich do utylizacji lub zagospodarowania z kompleksów wojskowych administrowanych przez 45 WOG obsługiwanych przez SOI Numer refer...
8542639 2021-12-17
godz. 10:00
URZĄD GMINY SOLINA Z/S W POLAŃCZYKU Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Solina Numer referencyjny: WR.271.15.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunal...
8562536 2021-12-17
godz. 12:00
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. Zakup usługi przejęcia i wykonania obowiązku Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. w zakresie zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych k...
8546079 2021-12-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SANOK Odbiór, transport i zagospodarowanieych odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości oraz innych odpadów z terenu Gminy Miasta Sanoka w 2022-2023 r. Numer referencyjny: BZP.271.20.2021 1...
8553119 2021-12-20
godz. 10:30
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W POZNANIU Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze w celu dalszego zagospodarowania w procesie odzysku odpadów o kodzie 20 03 07 – odpadów wielkogabarytowych w ilości 2260 Mg Numer referencyjny: ZZO/...
8546055 2021-12-23
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁMNO Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Chełmno oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania O...
8559663 2021-12-29
godz. 11:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W RZĘDOWIE „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie: 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzęd...
8566528 2022-01-05
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA SZCZUCZYN Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałychna terenie Gminy Szczuczyn w okresie 01.02.2022r. – 31.12.2023r. Numer referencyjny: KMO.27...