Przetarg 8267591 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...

   
Analizuj Zamówienie 8267591 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-07-14
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy
Sędziszów Małopolski w 2022 r. Numer referencyjny: PPiZP.271.8.2021
Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a TAKże odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 3 795 Mg.
1. Zakres zamówienia podstawowego (gwarantowanego): 1) odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 2 100 Mg; 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych w ilości 1440 Mg; 3) odbiór i zagospodarowanie bioodpadów (odpadów spożywczych, kuchennych i ulegających biodegradacji) w ilości 180 Mg; 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej z terenu gminy w ilości 70 Mg (teren wszystkich osiedli i sołectw) obejmujący: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów; 5) odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy w ilości 5 Mg; 6) przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych, polegającej na przygotowaniu, w wersji elektronicznej, szczegółowej informacji dotyczącej zasad segregacji odpadów; 7) współpracę w zakresie wymiany informacji oraz danych pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą. 2. Ilości dotyczące poszczególnych rodzajów odpadów są podane w sposób szacunkowy w celu wyliczenia przez wykonawców ceny oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywać się na podstawie rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów. 3. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych świadczona będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: 1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 ze zm.); 2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.888 ze zm.); 3) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów Małopolski, uchwalonym przez Radę Miejską w Sędziszowie Małopolskim uchwałą nr XIX/205/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.; 4) uchwałą nr XIX/206/20 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.). 5. Zamówienie udzielane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości do 1 300 000,00 PLN. Zamówienie udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia ilości wykonania przedmiotowych usług oraz, w przypadku gdy na skutek przedłużania się procedury przetargowej konieczne będzie zapewnienie ciągłości świadczenia usług dot. przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach, w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90511000, 90512000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się