Przetarg 9415464 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...

   
Analizuj Zamówienie 9415464 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-01-10
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pieszyce Numer refer
encyjny: BZ.271.4.2023
Przedmiotem zamówienia jest: wyposażenie NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pieszyce w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych, świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, a TAKże organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pieszyce wraz z ich zagospodarowaniem. Zamawiający szacuje, że przewidywana liczba obsługiwanych mieszkańców Gminy Miejskiej Dzierżoniów wynosi - 6 799 mieszkańców. 2. Organizację selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem – zbiórka workowa. Selektywna zbiórka workowa obejmuje: papier; szkło; metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć właścicielowi nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca obowiązany jest do odebrania każdej ilości worków z selektywnie zebranymi odpadami objętymi zbiórką. 3. Organizację selektywnej zbiórki odpadów wraz z ich odbiorem i zagospodarowaniem – system pojemnikowy. System pojemnikowy selektywnej zbiórki odpadów oparty jest na gromadzeniu w pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości: papieru; szkła , metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów. Wykonawca obowiązany jest ustawić własne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tworzących 57 punktów segregacji usytuowanych w miejscach opisanych w załączniku nr 2 do projektu umowy. 4. Organizację i przeprowadzenie zbiórki objazdowej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon (jednorazowo do 5 szt.) z nieruchomości nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym, w terminach ustalonych z Zamawiającym. 5. Organizację i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pieszyce dla mieszkańców Gminy Pieszyce, Wykonawca obowiązany jest zorganizować stacjonarny PSZOK, który powinien być wyposażony w pojemniki, do których mieszkańcy będą mieli możliwość oddania w sposób selektywny następujących odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia i odpady komunalne niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz odpadów tekstyliów i odzieży. Punkt powinien być zlokalizowany na obszarze Gminy Pieszyce w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców umożliwiającym dojazd samochodem i zaparkowanie w celu przekazania odpadów. Podmiot odbierający odpady powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania miejscem, w którym będzie zlokalizowany PSZOK. W ramach prowadzenia PSZOK Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia 2 aptek na terenie Gminy Pieszyce w pojemniki przystosowane do gromadzenia przeterminowanych leków od mieszkańców oraz prowadzenia zbiórki i zagospodarowania leków zgromadzonych w pojemnikach. 6. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz utrzymanie pojemników na zmieszane odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca jest zobowiązany do mycia pojemników, raz na rok. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90510000, 90511200, 90512000, 90513100, 90514000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9488243 2023-03-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY PONIATOWA Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poniatowa oraz z PSZOK Numer referencyjny: INP.271.2.2023 Przedmiote...
9560338 2023-03-29
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę rozbiórkę budynku gospodarczych Tychy Zlecę rozbiórkę wraz z wywozem gruzu budynku gospodarczego w Tychach. Budynek murowany, parterowy o powierzchni około 200m2.Informacje w ...
9503330 2023-03-30
godz. 10:00
ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. W OPOLU Usługa sukcesywnego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych na PSZOK oraz wytworzonych w związku z działalnością Zakładu Komunalnego Numer referencyjny: U/3/PN/2023 P...
9575531 2023-03-31
godz. 10:00
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4229 Usługa utylizacji odpadów medycznych(zwanych dalej odpadami) Usługa utylizacji odpadów medycznych
9555741 2023-03-31
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU ‘’Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu” ZGK-0330-5-2023 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Spr...
9572061 2023-04-03
godz. 00:00
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Pakowanie i transport odpadów komunalnych z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce
9576674 2023-04-03
godz. 11:00
JSW KOKS S.A. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu podkłady kolejowe drewniane zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
9576163 2023-04-04
godz. 09:00
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Część 1: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektu prz...
9514837 2023-04-04
godz. 09:00
ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych, medycznych oraz NIEbezpiecznych i innych niż NIEbezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jedno...
9549935 2023-04-17
godz. 10:00
URZĄD GMINY W KONDRATOWICACH ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.06.2023 r. DO 31.12.2023 r. Numer referencyjny: WI.271.3.2023 Przedmiotem zamówienia...