Zlecenie 7335984 - Odbiór i wywóz nieczystości z 384 szt. miejskich koszy...

   
Zamówienie 7335984 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-12
przedmiot zlecenia
Odbiór i wywóz nieczystości z 384 szt. miejskich koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta Chojnice, placach zabaw i lask
u miejskim
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o, Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice.
Opróżnianie koszy będzie wykonywane z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy oraz tworzeniu zanieczyszczeń wokół koszy-przeciętnie 4 razy w tygodniu.
Lokalizacja koszy i szczegółowy harmonogram zostanie załączony do umowy.
Do zadań Wykonawcy należy: ustawienie bądź zawieszenie koszy ulicznych, po ich opróżnieniu, a następnie wywóz śmieci w miejsce utylizacji sprzętem przystosowanym
do ich transportu.
Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy opróżnianiu koszy, a w szczególności do usunięcia śmieci z jezdni lub chodnika, które mogą wypadać podczas opróżniania koszy.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o uszkodzonych pojemnikach lub innych nieprawidłowościach występujących w trakcie realizacji zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości koszy bez konieczności sporządzania aneksu. Zmiana może wynikać
np. ze zmniejszenia ilości koszy na skutek ich dewastacji, kradzieży itp. Dlatego też Zamawiający przyjmuje do rozliczeń cenę jednostkową za każdy opróżniony kosz.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się