Przetarg 9927792 - Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Związku...

   
Analizuj Zamówienie 9927792 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-08
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin „Czyste Środowisko” - Sektor nr VI obejmujący gminy: Grunwald, Miło
młyn, Ostróda Numer referencyjny: SOA.271.6.2023
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, NIEzamieszkałych oraz mieszanych z terenu Sektora nr VI obejmujący gminy: Grunwald, Miłomłyn, Ostróda.
Realizując usługę Wykonawca będzie sukcesywnie, w sposób NIEprzerwany odbierał odpady komunalne od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, NIEzamieszkałych i mieszanych z pojemników lub worków na odpady komunalne, o pojemności i kolorystyce określonej w obowiązującym Regulaminie, z częstotliwością i w sposób wynikający z OPZ, Regulaminu oraz Uchwały szczegółowej, transportował zebrane odpady i przekazywał je do Instalacji oraz świadczył pozostałe usługi opisane w Umowie i OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: OPZ) określa Załącznik nr 1 do SWZ oraz Umowa - Załącznik nr 12 do SWZ
V. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1. Zamówienie publiczne dotyczy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych. Realizując usługę Wykonawca będzie sukcesywnie, w sposób nieprzerwany odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych z pojemników lub worków na odpady komunalne, o pojemności i kolorystyce określonej w OPZ, obowiązującym Regulaminie, z częstotliwością i w sposób wynikający z OPZ, Regulaminu oraz Uchwały szczegółowej, transportował zebrane odpady i przekazywał je do Instalacji oraz świadczył pozostałe usługi opisane w Umowie i OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10137771 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY ŚWINICE WARCKIE „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2024 ROKU” Przedmiotem zamówienia jest...
10129476 2023-12-15
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych szczegółowo określony zakres w rozdziale IV swz SPZZOZ-ZP/23/2023
10134828 2023-12-15
godz. 11:00
URZĄD GMINY ANDRZEJEWO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości należących do gminy Andrzejewo Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z...
10136653 2023-12-15
godz. 12:00
PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A. W KLECZEWIE SP-PP-23-018-1 Odpady do unieszkodliwienia z magazynu M05 z PAK KWB Konin S.A.
10139389 2023-12-18
godz. 08:30
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE Świadczenie dla KWP w Olsztynie usług odbioru odpadów komunalnych resztkowych i selektywnych wraz z ich zagospodarowaniem oraz dzierżawą pojemników Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...
10099475 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BUKOWNO Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Bukowno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i obsługa PSZOK Numer referencyjny: ZP-2/2023 Przedmiotem zamówienia jest w...
10078440 2023-12-19
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W RADOMSKU Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj.-inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Opis: Przedmiotem zam...
10107223 2023-12-22
godz. 08:30
INNEKO SP. Z O.O. Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12- Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w procesie R1 Num...
10129948 2023-12-22
godz. 10:00
EDISON NEXT POLAND SP. Z O.O. Gospodarowanie odpadami w 2024r. (odbiór, transport, unieszkodliwianie lub przetwarzanie) -Edison Next Poland: Bielsko-Biała, Krosno, Tychy
10127368 2024-01-03
godz. 08:00
25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU Usługa odbioru i wywozu NIEczystości ciekłych z kompleksów wojskowych z podziałem na 4 zadania Numer referencyjny: 77/PN/2023 Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i wywozu NIEczystości c...