Przetarg 8382865 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz...

   
Analizuj Zamówienie 8382865 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-09-08
przedmiot ogłoszenia
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnyc
h Numer referencyjny: RZP.271.16.2021
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Skierniewice pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
1.Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Skierniewice pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Gminy Miasta Skierniewice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami: - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412 ). - uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XL/502/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028. Przedmiotem zamówienie nie jest objęte odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Skierniewice z nieruchomości niezamieszkałych. Zamówienie obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dostarczenia urządzeń do gromadzenia odpadów tj. pojemników w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 34928480, 90000000, 90500000, 90512000, 90513100, 90513200, 90514000, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8421398 2021-10-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY PŁUŻNICA Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica Numer referencyjny: GPI.271.19.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospod...
8406441 2021-10-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIECHÓW Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych (...) Numer referencyjny: ZP.271.26.21 Zadanie częściowe nr 1 "Odbiór, transport i zagospodarowanie (...
8406737 2021-10-27
godz. 11:00
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O. Zagospodarowanie odpadów 19 12 12 tj. inne odpady( w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11) w celu poddania ich przetwarzaniu w ramach p...
8432945 2021-11-02
godz. 10:00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE Odbiór, przetwarzanie i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, piasku z sitopiaskowników oraz skratek. Numer referencyjny: ZP.1.2021 1.Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór...
8442610 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY BIELSK Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk Numer referencyjny: RRiRG.I.271.6.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór...
8432940 2021-11-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁUBNIANY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łubniany oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Numer referencyjny: RG....
8432932 2021-11-03
godz. 11:00
44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Wywóz segregowanych odpadów komunalnych tra...
8458588 2021-11-09
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne Numer referencyjny: ZGOK/PN/37/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ...
8465173 2021-11-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RADYMNO „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Radymna w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.” Numer referencyjny: RF.III.271.11.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie...
8465215 2021-11-25
godz. 11:00
URZĄD GMINY MNIÓW Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mniów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Numer referencyjny: GKP...