Przetarg 7694759 - „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od...

   
Analizuj Zamówienie 7694759 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-15
przedmiot ogłoszenia
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Polanka Wielka
oraz organizacja i prowadzenie PSZOK od 1.1.2021 do 31.12.2021” Numer referencyjny: ZP.271.4.2020
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Polanka Wielka, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021.Wymagane jest osiągnięcie w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych odpadów, odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych odpadów, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym m.in. szacunkowe ilości odpadów komunalnych, kody odpadów komunalnych objętych zamówieniem, zasady odbioru i zagospodarowania oraz podstawowe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy, zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” będący załącznikiem do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. uchwał Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polanka Wielka oraz w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; ww. uchwały są załącznikami do SIWZ.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90514000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się