Przetarg 9927798 - Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli...

   
Analizuj Zamówienie 9927798 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-08
przedmiot ogłoszenia
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych znajdujących się na teren
ie Gminy Miejskiej Chojnów Numer referencyjny: RG.271.17.2023
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu oraz transporcie odpadów komunalnych NIEsegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w
1) Załączniku A do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami, tj.
a) Załącznik nr 1 do OPZ - Wykazy miejsc gromadzenia i odbioru odpadów,
b) Załącznik nr 1.1 do OPZ - Kompostowniki,
c) Załącznik nr 2 do OPZ - Naklejka – „Zła segregacja,
2) Załącznik B do SWZ - Wzór umowy,
3) Załącznik C do SWZ - Uchwały Rady Miejskiej Chojnowa
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu oraz transporcie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie: a) papier i tektura, b) szkło, c) tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, d) bioodpady, e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, f) przeterminowane leki. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa z zastrzeżeniem ust. 4.1 lit. f do instalacji znajdującej się pod adresem 59-220 Legnica, ul. Rzeszotarska 1. Odbiór przeterminowanych leków o których mowa w ust. 4.1 lit. f odbywać się będzie z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. . Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów zebranych przez pracowników Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z koszy ulicznych. Opracowanie stałych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z umową oraz przepisami obowiązującego prawa. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w 1) Załączniku A do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami, tj. a) Załącznik nr 1 do OPZ - Wykazy miejsc gromadzenia i odbioru odpadów, b) Załącznik nr 1.1 do OPZ - Kompostowniki, c) Załącznik nr 2 do OPZ - Naklejka – „Zła segregacja, 2) Załącznik B do SWZ - Wzór umowy, 3) Załącznik C do SWZ - Uchwały Rady Miejskiej Chojnowa. UWAGA!. Odebrane odpady Wykonawca zobowiązany jest przetransportować w celu ich zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy (RIPOK) ul. Rzeszotarska, zarządzanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10123343 2023-12-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY POWIDZ 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na te...
10085413 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY RZĄŚNIK Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnik w roku 2024
10075399 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY NIECHANOWO USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPADAMI - WYKONANIE USŁUGI ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NIECHANOWO W ROKU 2024 218/2023
10062245 2023-12-12
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZUCIN Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczucin w roku 2024 – postępowanie II Opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:...
10128264 2023-12-13
godz. 13:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji technicznej
10082086 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY KRZYKOSY Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Krzykosy
10123155 2023-12-15
godz. 11:00
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH W ŁODZI Zamówienie na usługi wywozu nieczystości płynnych wraz z czyszczeniem zbiorników bezodpływowych oraz ciśnieniowym czyszczeniem zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na zgłoszenie Zamawiające...
10062461 2023-12-15
godz. 16:30
ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA SP. Z O.O. Wykonywanie różnych usług sprzętowych (obsługa po stronie Wykonawcy) na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. w Czarnówku, sprzętem będącym w dysponowani...
10126650 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY URZĘDÓW Usługi związane z odpadami - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Urzędów i Miasta Urzędów oraz Punktu Selekty...
10120878 2024-01-04
godz. 09:00
URZĄD GMINY OSIEK MAŁY Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Mały oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)