Przetarg 7712024 - Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada...

   
Analizuj Zamówienie 7712024 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-23
przedmiot ogłoszenia
Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych
Numer referencyjn
y: RI.271.9.2020.PN

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych, z podziałem na zadania (części): Zadanie (część) nr 1 Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Góra Dębowa – wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka Iłowie-Osadzie;
Zadanie (część) nr 2 Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu Świńskie Bagno – wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty.
Ogólny zakres robót dla poszczególnych części:
Część 1. Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Góra Dębowa – wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka Iłowie-Osadzie
Zakres projektu obejmuje roboty budowlane:
a) zagospodarowanie terenu parku, w tym: rozbiórka 2 płyt betonowych, usunięcie odpadów,
b) budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 162,51m),
c) wysianie trawników wzbogaconych o gatunki zalecane w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, instalacja budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek, koszy na śmieci,
nasadzenia krzewów i kwiatów, utworzenie ścieżki edukacyjnej (bosa stopa) dł. 14,5m, montaż altany, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej i tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu.
Część nr 2. Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu Świńskie Bagno – wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty
Zakres projektu obejmuje roboty budowlane:
a) budowa ciągu pieszorowerowego do rezerwatu Świńskie Bagno (ścieżka dł. 2 056,19 m)
w tym nasadzenia drzew według gatunków zalecanych w ekspertyzie przyrodniczej,
b) zagospodarowanie terenu wokół stawu w Białutach, w tym: - usunięcie odpadów, budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 514,21m), wzbogacenie trawników o gatunki zalecane
w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, wykonanie rabaty ziołowej, instalacja pergoli, budek pływających dla kaczek, budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek
i koszy na śmieci, fontanny, budowa pomostu obserwacyjnego, nasadzenia krzewów i kwiatów, -
montaż i wykonanie tablicy informacyjnej, tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu.
2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj.
a) Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 1,
b) Załącznik nr 1a SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 2
c) Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót-zadanie nr 1,
d) Załącznik nr 2a do SIWZ: Przedmiar robót zadanie nr 2,
e) Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1,
f) Załącznik nr 3a Specyfikacja techniczna – zadanie nr 2,

Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 1 i zadanie nr 2 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych).
Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania.
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych.
Wykonawca zapewnią, oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Góra Dębowa – wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka Iłowie-Osadzie
1. Zakres projektu obejmuje roboty budowlane: a) zagospodarowanie terenu parku, w tym: rozbiórka 2 płyt betonowych, usunięcie odpadów, b) budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 162,51m), c) wysianie trawników wzbogaconych o gatunki zalecane w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, instalacja budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek, koszy na śmieci, nasadzenia krzewów i kwiatów, utworzenie ścieżki edukacyjnej (bosa stopa) dł. 14,5m, montaż altany, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej i tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj. a) Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 1, b) Załącznik nr 1a SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 2 c) Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót-zadanie nr 1, d) Załącznik nr 2a do SIWZ: Przedmiar robót zadanie nr 2, e) Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1, f) Załącznik nr 3a Specyfikacja techniczna – zadanie nr 2, Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 1 i zadanie nr 2 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych). Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.

Część nr: 2 Nazwa: Budowa ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu Świńskie Bagno – wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty
1. Zakres projektu obejmuje roboty budowlane: a) budowa ciągu pieszorowerowego do rezerwatu Świńskie Bagno (ścieżka dł. 2 056,19 m) w tym nasadzenia drzew według gatunków zalecanych w ekspertyzie przyrodniczej, b) zagospodarowanie terenu wokół stawu w Białutach, w tym: - usunięcie odpadów, budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 514,21m), wzbogacenie trawników o gatunki zalecane w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, wykonanie rabaty ziołowej, instalacja pergoli, budek pływających dla kaczek, budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek i koszy na śmieci, fontanny, budowa pomostu obserwacyjnego, nasadzenia krzewów i kwiatów, - montaż i wykonanie tablicy informacyjnej, tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj. a) Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 1, b) Załącznik nr 1a SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 2 c) Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót-zadanie nr 1, d) Załącznik nr 2a do SIWZ: Przedmiar robót zadanie nr 2, e) Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1, f) Załącznik nr 3a Specyfikacja techniczna – zadanie nr 2, Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 1 i zadanie nr 2 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych). Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wykonawca zapewnią, oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540408064-N-2021 z dnia: 2021-01-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 27.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 17.02.2021, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych, z podziałem na zadania (części): Zadanie (część) nr 1 Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Góra Dębowa – wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka Iłowie-Osadzie; Zadanie (część) nr 2 Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu Świńskie Bagno – wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty. Ogólny zakres robót dla poszczególnych części: Część 1. Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Góra Dębowa – wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka Iłowie-Osadzie Zakres projektu obejmuje roboty budowlane: a) zagospodarowanie terenu parku, w tym: rozbiórka 2 płyt betonowych, usunięcie odpadów, b) budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 162,51m), c) wysianie trawników wzbogaconych o gatunki zalecane w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, instalacja budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek, koszy na śmieci, nasadzenia krzewów i kwiatów, utworzenie ścieżki edukacyjnej (bosa stopa) dł. 14,5m, montaż altany, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej i tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu. Część nr 2. Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu Świńskie Bagno – wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty Zakres projektu obejmuje roboty budowlane: a) budowa ciągu pieszorowerowego do rezerwatu Świńskie Bagno (ścieżka dł. 2 056,19 m) w tym nasadzenia drzew według gatunków zalecanych w ekspertyzie przyrodniczej, b) zagospodarowanie terenu wokół stawu w Białutach, w tym: - usunięcie odpadów, budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 514,21m), wzbogacenie trawników o gatunki zalecane w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, wykonanie rabaty ziołowej, instalacja pergoli, budek pływających dla kaczek, budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek i koszy na śmieci, fontanny, budowa pomostu obserwacyjnego, nasadzenia krzewów i kwiatów, - montaż i wykonanie tablicy informacyjnej, tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj. a) Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 1, b) Załącznik nr 1a SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 2 c) Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót-zadanie nr 1, d) Załącznik nr 2a do SIWZ: Przedmiar robót zadanie nr 2, e) Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1, f) Załącznik nr 3a Specyfikacja techniczna – zadanie nr 2, Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 1 i zadanie nr 2 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych). Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wykonawca zapewnią, oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych, z podziałem na zadania (części): Zadanie (część) nr 1 Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Góra Dębowa – wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka Iłowie-Osadzie; Zadanie (część) nr 2 Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu Świńskie Bagno – wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty. Ogólny zakres robót dla poszczególnych części: Część 1. Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu przyrody Góra Dębowa – wraz z zagospodarowaniem parku przy ul. Łokietka Iłowie-Osadzie Zakres projektu obejmuje roboty budowlane: a) zagospodarowanie terenu parku, w tym: rozbiórka 2 płyt betonowych, usunięcie odpadów, b) budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 162,51m), c) wysianie trawników wzbogaconych o gatunki zalecane w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, instalacja budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek, koszy na śmieci, nasadzenia krzewów i kwiatów, utworzenie ścieżki edukacyjnej (bosa stopa) dł. 14,5m, montaż altany, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej i tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu. Część nr 2. Budowę ścieżki edukacyjnej do Rezerwatu Świńskie Bagno – wraz z zagospodarowaniem stawu i parku wiejskiego w miejscowości Białuty Zakres projektu obejmuje roboty budowlane: a) budowa ciągu pieszorowerowego do rezerwatu Świńskie Bagno (ścieżka dł. 2 056,19 m) w tym nasadzenia drzew według gatunków zalecanych w ekspertyzie przyrodniczej, b) zagospodarowanie terenu wokół stawu w Białutach, w tym: - usunięcie odpadów, budowa ścieżki pieszej z kamienia łupanego (dł. 514,21m), wzbogacenie trawników o gatunki zalecane w ekspertyzie przyrodniczej, wysianie łąki kwietnej, wykonanie rabaty ziołowej, instalacja pergoli, budek pływających dla kaczek, budek lęgowych, karmników, hoteli dla owadów, montaż ławek i koszy na śmieci, fontanny, budowa pomostu obserwacyjnego, nasadzenia krzewów i kwiatów, - montaż i wykonanie tablicy informacyjnej, tablic dydaktycznych, wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj. a) Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 1, b) Załącznik nr 1a SIWZ: Projekt budowlany zadanie nr 2 c) Załącznik nr 2 SIWZ: Przedmiar robót-zadanie nr 1, d) Załącznik nr 2a do SIWZ: Przedmiar robót zadanie nr 2, e) Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1, f) Załącznik nr 3a Specyfikacja techniczna – zadanie nr 2, Po wykonaniu robót przez wykonawcę, należy wykonać prace porządkowe. Realizacja inwestycji zadanie nr 1 i zadanie nr 2 musi uwzględniać wymogi ochrony przyrody (w tym realizacja postanowień i obowiązków wynikających z wydanych w terminie późniejszym decyzji derogacyjnych). Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte wywiezie materiałów rozbiórkowych np. we własne miejsce składowania. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania terenu robót, w zakresie ich bezpieczeństwa, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wykonawca zapewnia, oznakowanie i zabezpieczenie w obrębie wykonywanych robót, tyczenie i wskazanie granic pasa drogowego oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy / robót nad realizacją przedmiotowego zamówienia.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540416633-N-2021 z dnia: 2021-02-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 17.02.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 17.03.2021, godzina: 10:00
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zagospodarowanie terenu, zieleń
kody CPV 43325000, 45000000, 45100000, 45111230, 45112710, 45233161, 45233162, 45310000, 45500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się