Przetarg 7388236 - : „Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7388236 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-16
przedmiot ogłoszenia
: „Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy
ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy”
Numer referencyjny: ZP/2/2020

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy”
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na świadczeniu w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, np. od godz. 7:00 do godz. 7:00 dnia następnego, w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) położonych w Warszawie:
1) przy ul. Dorodnej 16, tj. – całodobowej, zmianowej usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej ochrony na jednej zmianie przez 3 (trzech) pracowników ochrony, wzmacnianych dodatkowo 1 (jednym) pracownikiem ochrony w przypadku wystąpienia takich potrzeb u Zamawiającego;
2) przy ul. Na Krańcu 3, tj. – całodobowej, zmianowej usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej ochrony na jednej zmianie przez 1 (jednego) pracownika ochrony.
Wyjaśnienie:
Jedna zmiana składać się będzie łącznie z 4 (czterech) pracowników ochrony, których wspólnym przełożonym na zmianie będzie Dowódca zmiany dyżurującej w obiektach przy ul. Dorodnej 16.
3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest skierowany do:
1) Wykonawców;
2) oraz do ewentualnych ich podwykonawców,
3) i/lub do Podmiotów, które w niniejszym postępowaniu zobowiążą się Wykonawcom do udostępnienia im zasobów,
zobowiązanych do wykonywania zadań z zakresu ochrony osób i mienia na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, stanowiącej (Dz. U. z 14.11.2018 r. poz. 2142, t.j. z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o ochronie osób i mienia” wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy i do posiadania koncesji do prowadzenia działalności związanej z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ww. ustawą.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, który stanie się załącznikiem do umowy


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540052285-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-30, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-06, godzina: 12:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540053858-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający załącza do Ogłoszenia wzór umowy zawarty w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania: 1) zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; 2) oraz zmiany warunków realizacji zamówienia, na mocy zasadach określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e) ustawy i pod rygorem postanowień zawartych w art. 144 ust. 2-3 ustawy. 3. Zamawiający w odniesieniu do postanowień zawartych w ust. 2 i w związku z zapisami zawartymi w XIV Rozdziale Ogłoszenia w ust. 11 w pkt. 1-2, między innymi przewiduje: 1) w 2020 roku możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzeń obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku wyłącznie w przypadku zmiany stosownych przepisów w 2020 roku i wejścia ich w życie jeszcze w 2020 roku. Opis przedmiotowej zmiany zawarty jest w katalogu zmian postanowień umowy przewidywanych przez Zamawiającego w ust. 4; 2) w latach 2021-2022 możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzeń obowiązującej odpowiednio: od 1 stycznia 2021 roku i od 1 stycznia 2022 roku. Opis przedmiotowej zmiany zawarty jest w katalogu zmian postanowień umowy przewidywanych przez Zamawiającego w ust. 4. 4. Zamawiający w odniesieniu do postanowień zawartych w ust. 2 przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w umowie, która może nastąpić w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1679 ze zm.), c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - na zasadach i w sposób określony w pkt. 1 lit. d) – lit. l), jeżeli zmiany w pkt. 1 lit. a) – lit. c) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. d) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 1 lit. a), będzie się wyłącznie odnosić do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, e) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, f) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 1 lit. b) lub lit. c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, g) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b) , wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy – do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, h) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, i) w celu zawarcia aneksu (pisemna forma), w zakresie zmian z pkt. 1 lit. a) – lit. c), każda ze Stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniającą zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, j) w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b) lub lit. c), jeżeli z wnioskiem z pkt. 1 lit. i) występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy w szczególności: • pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b) lub • pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. c), k) w przypadku, o której mowa w pkt. 1 lit. c), jeżeli z wnioskiem z pkt. 1 lit. i) występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1 lit. j) tiret 2, l) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lit i) Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem, m) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku z pkt. 1 lit. i) lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 lit. i). W takim przypadku przepisy pkt. 1 lit. 8) – lit. l) oraz lit. n), stosuje się odpowiednio, n) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaże Zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływała się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie ale nie może spowodować wzrostu tego wynagrodzenia; 3) Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy/com lub którą Wykonawca wykona samodzielnie – w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty; 4) Ograniczenia ilości godzin świadczenia usług w zakresie stałej ochrony fizycznej i odpowiednio wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian organizacyjnych, lub potrzeb ograniczenia zakresu ochrony oraz okoliczności, których nie dało się przewidzieć. Powyższe zmiany wymienione w pkt. 2 – 4 mogą spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie ale nie mogą spowodować wzrostu tego wynagrodzenia; 5) Zwiększenia ilości godzin świadczenia usług w zakresie wzmocnienia stałej ochrony fizycznej w przypadku wystąpienia u Zamawiającego zwiększonych potrzeb wynikających ze zmian organizacyjnych, lub innych potrzeb zwiększenia zakresu ochrony w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie dało się przewidzieć – może spowodować wzrost wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikający wyłącznie ze zwiększenia liczby godzin wzmocnienia; 6) Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia, który może podlegać zmianom w przypadku rozbieżności zakresu wskazanego w umowie z zakresem rzeczywistym, jaki powinien być wykonany w celu uzyskania pożądanego przez Zamawiającego efektu; 7) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową, który może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku: a) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, b) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego, c) wstrzymania wykonywania umowy przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy. 5. Zmiany dotyczące przypadków opisanych w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 10. ust. 5 Umowy. 6. Zmiany z ust. 3 – 5 inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze Stron. 7. Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać co najmniej: 1) opis zmiany; 2) uzasadnienie zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów potwierdzających celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany; 3) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji zamówienia czy zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w umowie. 8. Wszelkie zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 – 5, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

W ogłoszeniu powinno być:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający załącza do Ogłoszenia wzór umowy zawarty w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania:
1) zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;
2) oraz zmiany warunków realizacji zamówienia,
na mocy zasadach określonych w art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e) ustawy i pod rygorem postanowień zawartych w art. 144 ust. 2-3 ustawy.
3. Zamawiający w odniesieniu do postanowień zawartych w ust. 2 i w związku z zapisami zawartymi w XIV Rozdziale Ogłoszenia w ust. 11 w pkt. 1-2, między innymi przewiduje:
1) w 2020 roku możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzeń obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku wyłącznie w przypadku zmiany stosownych przepisów w 2020 roku i wejścia ich w życie jeszcze w 2020 roku. Opis przedmiotowej zmiany zawarty jest w katalogu zmian postanowień umowy przewidywanych przez Zamawiającego w ust. 4;
2) w latach 2021-2022 możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzeń obowiązującej odpowiednio: od 1 stycznia 2021 roku i od 1 stycznia 2022 roku. Opis przedmiotowej zmiany zawarty jest w katalogu zmian postanowień umowy przewidywanych przez Zamawiającego w ust. 4.
4. Zamawiający w odniesieniu do postanowień zawartych w ust. 2 przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w umowie, która może nastąpić w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego/ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r., Nr 200 poz. 1679 ze zm.),
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215),
- na zasadach i w sposób określony w pkt. 1 lit. e) – lit. m), jeżeli zmiany w pkt. 1 lit. a) – lit. d) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy (zamówienia) przez Wykonawcę.
e) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 1 lit. a), będzie się wyłącznie odnosić do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług,
f) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. a) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
g) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 1 lit. b) lub lit. c) lub lit. d), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i /lub wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian w zakresie wynikającym ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
h) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b) , wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy – do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,
i) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. c-d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,
j) w celu zawarcia aneksu (pisemna forma), w zakresie zmian z pkt. 1 lit. a) – lit. d), każda ze Stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniającą zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
k) w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b) lub lit. c) lub lit. d), jeżeli z wnioskiem z pkt. 1 lit. j) występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy w szczególności:
• pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. b) lub
• pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. c),
l) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1 lit. c), jeżeli z wnioskiem z pkt. 1 lit. j) występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1 lit. k) tiret 2,
m) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lit. j) Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem,
n) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku z pkt. 1 lit. j) lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1 lit. j). W takim przypadku przepisy pkt. 1 lit. j) – lit. m) oraz lit. o), stosuje się odpowiednio,
o) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem, że aneks będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia;
2) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaże Zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływała się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie ale nie może spowodować wzrostu tego wynagrodzenia;
3) Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy/com lub którą Wykonawca wykona samodzielnie – w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty;
4) Ograniczenia ilości godzin świadczenia usług w zakresie stałej ochrony fizycznej i odpowiednio wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian organizacyjnych, lub potrzeb ograniczenia zakresu ochrony oraz okoliczności, których nie dało się przewidzieć.
Powyższe zmiany wymienione w pkt. 2 – 4 mogą spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie ale nie mogą spowodować wzrostu tego wynagrodzenia;
5) Zwiększenia ilości godzin świadczenia usług w zakresie wzmocnienia stałej ochrony fizycznej w przypadku wystąpienia u Zamawiającego zwiększonych potrzeb wynikających ze zmian organizacyjnych, lub innych potrzeb zwiększenia zakresu ochrony w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie dało się przewidzieć – może spowodować wzrost wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikający wyłącznie ze zwiększenia liczby godzin wzmocnienia;
6) Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia, który może podlegać zmianom w przypadku rozbieżności zakresu wskazanego w umowie z zakresem rzeczywistym, jaki powinien być wykonany w celu uzyskania pożądanego przez Zamawiającego efektu;
7) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową, który może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku:
a) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
b) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego,
c) wstrzymania wykonywania umowy przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy.
5. Zmiany dotyczące przypadków opisanych w Załączniku Nr 4 do Ogłoszenia (Wzór umowy) w § 10. ust. 5 Umowy.
6. Zmiany z ust. 3 – 5 inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze Stron.
7. Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać co najmniej:
1) opis zmiany;
2) uzasadnienie zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów potwierdzających celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany;
3) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji zamówienia czy zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w umowie.
8. Wszelkie zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 – 5, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000, 79714000, 79715000, 79716000
forma zamówienie inne
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się