Przetarg 6946225 - Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6946225 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-08-06
przedmiot ogłoszenia
Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Numer referencyjny: DzAI 281/04/19
Wartość bez VAT: 2 376 5
63.90 PLN
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, o której mowa w II.1.4) niniejszego ogłoszenia.2. Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia Grupy interwencyjnej wskazując, iż czas dojazdu patrolu interwencyjnego od chwili wezwania do: obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Sierpca (ratusz – pl. Kard. Wyszyńskiego 1, skansen – ul. Narutowicza 64) nie może być dłuższy niż 5 minut; obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu nie może być dłuższy niż 15 minut.3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez Wykonawcę posiadającego zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę europejskich norm zapewnienia jakości w zakresie przedmiotowych usług np. Certyfikat ISO 9001-2008 lub inny równoważny dokument.4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 3.5 SIWZ Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości np. Certyfikatu ISO 9001-2008 lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania ww. dokumentów, może złożyć inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości.5. Na mocy z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający wymaga w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 roku poz. 1502 ze zm.) wszystkich osób wykonujących czynności dozoru i ochrony wskazane w przedmiocie zamówienia. Osoby te muszą być zatrudnione na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługę konwojowania oraz Grupy interwencyjnej.6. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 Ustawy Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokości nie większej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług.7. Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 2 pkt 10 Ustawy Zamawiający informuje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy Zamawiający dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie dot. działania Grupy interwencyjnej.8. Z zastrzeżeniem zawartym powyżej Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez Pracowników ochrony podwykonawcy następujących wymagań: wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, posiadania uprawnień do posługiwania się bronią oraz posiadania przez podwykonawcę koncesji wydanej przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się