Przetarg 7547063 - Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7547063 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o.
Numer referencyjny: ZP.PN.
11.2020

Przedmiotem zamówienia jest
a) ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie w okresie 12 miesięcy na stanowisku tzw. Portierni.
b) ochrona osób i mienia w siedzibie Zamawiającego w Świebodzinie w okresie 12 miesięcy na stanowisku tzw. brama wjazdowa od ul. Szpitalnej.
ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW WYKONAWCY
1. Pracownicy ochrony podlegają w czasie pełnienia służby:
- Pracodawcy lub upoważnionej przez niego osobie,
- Osobie upoważnionej przez Zamawiającego wskazanej w umowie.
2. Do zadań (obowiązków) pracowników ochrony w czasie pełnienia służby na stanowisku tzw. Portierni należy:
1) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;
2) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach ochranianego obiektu;
3) ochrona mienia znajdującego się na chronionym obszarze przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
4) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie obiektu oraz powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku;
5) niezwłoczne powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania;
6) reagowanie na wszelkie przypadki zakłócania porządku na terenie całego obiektu.
3. Do obowiązków pracownika ochrony na stanowisku tzw. Portierni w szczególności należy:
1) nie opuszczanie wyznaczonego posterunku bez przekazania obowiązków zmiennikowi lub bez zgody przełożonych, za wyjątkiem dostarczania materiałów do laboratorium szpitala „Nowy Szpital ” Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie oraz odbierania wyników badań.
2) dostarczanie materiałów do laboratorium szpitala „Nowy Szpital ” Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 6 w Świebodzinie oraz odbierania wyników badań na zlecenie pracownika laboratorium lub lekarza dyżurnego.
3) przestrzeganie ustaleń zawartych w zarządzeniach i innych przepisach dotyczących ochranianego obiektu;
4) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku i osób, doraźnie zleconych przez przełożonych i osoby upoważnionej przez Zamawiającego,
5) w przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla mienia Zamawiającego podejmowanie interwencji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie osób i mienia oraz zasad stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej; korzystanie z pomocy załóg interwencyjnych zgodnie z przyjętymi u Wykonawcy procedurami;
6) w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 5, niezwłocznie powiadomić wszelkimi dostępnymi środkami odpowiednie służby publiczne, dyżurnego pracownika Wykonawcy i osobę upoważnioną przez Zamawiającego
7) prowadzenie dokumentacji i odnotowywanie w niej wszelkich zdarzeń, stwierdzonych nieprawidłowości, braków, usterek, a w przypadku, gdy godzą one w bezpieczeństwo ochranianego obiektu, niezwłoczne meldowanie o tym przełożonym i osobie upoważnionej przez Zamawiającego
8) odnotowywanie przebiegu służby w „Książce pełnienia służby; wpisy powinny zawierać opisy zdarzeń oraz ich uczestników i podjętych czynności; notatki w „Książce pełnienia służby mają być czytelne; „Książkę pełnienia służby można udostępniać wyłącznie osobom upoważnionym (przez Zamawiającego lub kierownictwu Pracodawcy); „Książka pełnienia służby powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla osób postronnych;
9) udzielanie niezbędnych informacji interesantom,
10) rejestrowanie nazwisk i komórek organizacyjnych osób przebywających na terenie obiektu po godzinach pracy;
11) wydawanie kluczy do pomieszczeń zgodnie z „Instrukcją obiegu kluczy”
12) monitorowanie oraz reagowanie na wskazania systemów wspomagających ochronę fizyczną;
13) przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia budynku i pomieszczeń pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych, skuteczności zamknięć okien i drzwi (obchody co najmniej raz w ciągu godziny) po zamknięciu budynków i pomieszczeń oraz opuszczeniu ich przez pracowników Zamawiającego
14) działania zapobiegawczo-informacyjne w przypadku powstania innych szkód np.: zalanie pomieszczeń, itp.;
15) utrzymywanie w czystości portierni i terenu przy wejściu głównym;
16) sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia ochranianego obiektu;
17) przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie oraz dbanie o swój wygląd zewnętrzny (czyste jednolite umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora itp.);
18) przekazanie służby następuje z chwilą przyjęcia obowiązków przez pracownika ochrony z innej zmiany;
19) informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego i swoich przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu;
20) ścisłe przestrzeganie dyscypliny pracy.
21) pomoc pacjentom przy obsłudze windy ( Wykonawca zadba o przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie obsługi windy).
4. Do zadań (obowiązków) pracowników ochrony w czasie pełnienia służby na stanowisku – brama wjazdowa od ul. Szpitalnej należy:
1) kontrola osób wjeżdżających na teren LCO Sp. z o. o. oraz osób wyjeżdżających.
2) pobieranie opłat za wjazd i parkowanie na terenie LCO Sp. z o.o. wg zasad i stawek określonych przez Zamawiającego, przy użyciu kasy fiskalnej powierzonej przez Zamawiającego.
3) nadzorowanie parkingu,
4) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieupoważnionych,
5) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku i osób, doraźnie zleconych przez przełożonych i osoby upoważnionej przez Zamawiającego,
6) informowanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego i swoich przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę obiektu;
7) stanowisko – brama wjazdowa od ul. Szpitalnej wymaga obecności pracownika ochrony w dni robocze od poniedziałku do piątku tylko w godzinach od 6:00 do 18:00.
5. W czasie pełnienia służby pracownicy ochrony działają zgodnie z zasadami stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej oraz właściwymi przepisami regulującymi wykonywanie usług ochrony pamiętając, że dobrem najwyższym jest życie człowieka.
6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
2)pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jest Kierownik Działu Technicznego – tel. 68 475 06 80.
Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych wymaga, by wszystkie osoby wykonujące usługi związane z ochroną osób i mienia zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się