Przetarg 7789402 - Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i...

   
Analizuj Zamówienie 7789402
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-11-02
przedmiot ogłoszenia
Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na te
renie Gminy Krupski Młyn

CZĘŚĆ 1
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1. zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie obejmujące:
- prace w zakresie instalacji sitopiaskownika, z ewentualnym odzyskiem energii,
- prace w obrębie pompowni P1 oraz P2,
- zmianę perforacji istniejącego sita pionowego,
- modernizację oczyszczalni ścieków BOS 200,
- niwelację terenu w rejonie nowego budynku sitopiaskownika,
- wykonanie technologicznych połączeń międzyobiektowych,
- modernizację i przebudowę zbiornika żelbetowego na zbiornik retencyjny,
- zakup szczelnego kontenera na skratki,
- budowę instalacji odzysku i zawracania ścieków oczyszczonych,
- zagospodarowanie terenu wraz z płytą postojową dla kontenerów dla odwodnionego osadu nadmiernego,
- prace elektryczne w obrębie automatyki i sterowania,
- rozruch technologiczny,
- przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni,
- dobudowa i przebudowa części ogrodzenia wraz z bramą i furtką,
- dostawę ciągnika wraz z przyczepą i beczką asenizacyjną.
w szczególności:
a. Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnych projektów budowlanych uwzględniających wszystkie niezbędne branże wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – przekazanie Zamawiającemu w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików .pdf lub .doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu .dgn .dwg lub .dxf)),
b. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
c. Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, w których będą zawarte wszystkie opracowania branżowe, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i planu „BIOZ”, – w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików .pdf lub .doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu .dgn .dwg lub .dxf)),
d. Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej, wraz z dostawą i montażem urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej,
e. Obsługę geodezyjną,
f. Rozruch wykonanych obiektów i urządzeń oraz oddanie ich do użytkowania wraz z przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów i urządzeń w użytkowanie,
g. Zgłoszenie zakończenia robót wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (gdy wynikać to będzie z pozwolenia na budowę),
h. Przeprowadzenie szkolenia obsługi,
i. Wykonanie instrukcji obsługi wykonanych prac (obiektów i do urządzeń),
j. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 4 egz.,
k. Wykonanie oznakowania wykonanych obiektów i dostarczonych urządzeń.
2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym:
a. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego (podbudowa i nakładka asfaltowa) ulic Świerczewskiego i Mickiewicza,
b. budowa przepompowni ścieków, kolektora odprowadzającego ścieki do studni rozprężnej przy ulicy 1 – go Maja,
c. budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie do oczyszczalni ścieków,
d. budowę przyłącza do budynków przy ul. Krasickiego 3-7A w Krupskim Młynie.
3. modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:
a. rozdział istniejącej kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 dł. 43,95 mb oraz deszczowej Ø 200 dł. 43,4 mb wraz z otworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Powstańców Śląskich w Krupskim Młynie oraz poprawą odwodnienia terenu poprzez budowę odwodnienia liniowego,
b. wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 o długości 94,7 mb wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie i budową placów technologicznych i oświetlenia.
4. modernizacja przepompowni ścieków polegająca na:
a. przebudowie istniejącej przepompowni P2 przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie,
b. przebudowie przepompowni ścieków przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie.
5. budowa i rozbudowa sieci wodociągowej obejmująca:
a. budowę sieci wodociągowej do budynków w rejonie ulic Mickiewicza i Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego,

Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzory umowy, stanowiące załączniki nr 7a i 7b do SIWZ.

CZĘŚĆ 2
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w:
- oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie (moc paneli 39,96 kWp, ilość paneli to 148 sztuk),
- przepompowni P1 przy u. Leśmiana (moc paneli 1,62 kWp, ilość paneli to 6 sztuk),
- stacji uzdatniania wody przy ul. Głównej w Krupskim Młynie (moc paneli 7,56 kWp, ilość paneli to 28 sztuk),
- stacji uzdatniania wody w Ziętku (moc paneli 5,94 kWp, ilość paneli to 22 sztuki),
- stacji uzdatniania wody przy ul. Sportowej w Potępie (moc paneli 25,92 kWp, ilość paneli to 96 sztuk).
Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do SIWZ.

Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ.

Wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów budowlanych musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Wszystkie materiały budowlane muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn - część 1
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: 1. zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krupskim Młynie obejmujące: - prace w zakresie instalacji sitopiaskownika, z ewentualnym odzyskiem energii, - prace w obrębie pompowni P1 oraz P2, - zmianę perforacji istniejącego sita pionowego, - modernizację oczyszczalni ścieków BOS 200, - niwelację terenu w rejonie nowego budynku sitopiaskownika, - wykonanie technologicznych połączeń międzyobiektowych, - modernizację i przebudowę zbiornika żelbetowego na zbiornik retencyjny, - zakup szczelnego kontenera na skratki, - budowę instalacji odzysku i zawracania ścieków oczyszczonych, - zagospodarowanie terenu wraz z płytą postojową dla kontenerów dla odwodnionego osadu nadmiernego, - prace elektryczne w obrębie automatyki i sterowania, - rozruch technologiczny, - przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni, - dobudowa i przebudowa części ogrodzenia wraz z bramą i furtką, - dostawę ciągnika wraz z przyczepą i beczką asenizacyjną. w szczególności: a. Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnych projektów budowlanych uwzględniających wszystkie niezbędne branże wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami, umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – przekazanie Zamawiającemu w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików .pdf lub .doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu .dgn .dwg lub .dxf)), b. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, c. Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, w których będą zawarte wszystkie opracowania branżowe, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i planu „BIOZ”, – w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plików .pdf lub .doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu .dgn .dwg lub .dxf)), d. Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków na podstawie zaakceptowanej dokumentacji projektowej, wraz z dostawą i montażem urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej, e. Obsługę geodezyjną, f. Rozruch wykonanych obiektów i urządzeń oraz oddanie ich do użytkowania wraz z przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem obiektów i urządzeń w użytkowanie, g. Zgłoszenie zakończenia robót wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (gdy wynikać to będzie z pozwolenia na budowę), h. Przeprowadzenie szkolenia obsługi, i. Wykonanie instrukcji obsługi wykonanych prac (obiektów i do urządzeń), j. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 4 egz., k. Wykonanie oznakowania wykonanych obiektów i dostarczonych urządzeń. 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym: a. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego (podbudowa i nakładka asfaltowa) ulic Świerczewskiego i Mickiewicza, b. budowa przepompowni ścieków, kolektora odprowadzającego ścieki do studni rozprężnej przy ulicy 1 – go Maja, c. budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie do oczyszczalni ścieków, d. budowę przyłącza do budynków przy ul. Krasickiego 3-7A w Krupskim Młynie. 3. modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: a. rozdział istniejącej kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 dł. 43,95 mb oraz deszczowej Ø 200 dł. 43,4 mb wraz z otworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Powstańców Śląskich w Krupskim Młynie oraz poprawą odwodnienia terenu poprzez budowę odwodnienia liniowego, b. wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 o długości 94,7 mb wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego przy ulicy Buczka w Krupskim Młynie i budową placów technologicznych i oświetlenia. 4. modernizacja przepompowni ścieków polegająca na: a. przebudowie istniejącej przepompowni P2 przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie, b. przebudowie przepompowni ścieków przy ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie. 5. budowa i rozbudowa sieci wodociągowej obejmująca: a. budowę sieci wodociągowej do budynków w rejonie ulic Mickiewicza i Świerczewskiego i Głównej 1 i 3 w Krupskim Młynie wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego, Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzory umowy, stanowiące załączniki nr 7a i 7b do SIWZ. Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. Wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów budowlanych musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Wszystkie materiały budowlane muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Część nr: 2 Nazwa: Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn - część 2
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w: - oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie (moc paneli 39,96 kWp, ilość paneli to 148 sztuk), - przepompowni P1 przy u. Leśmiana (moc paneli 1,62 kWp, ilość paneli to 6 sztuk), - stacji uzdatniania wody przy ul. Głównej w Krupskim Młynie (moc paneli 7,56 kWp, ilość paneli to 28 sztuk), - stacji uzdatniania wody w Ziętku (moc paneli 5,94 kWp, ilość paneli to 22 sztuki), - stacji uzdatniania wody przy ul. Sportowej w Potępie (moc paneli 25,92 kWp, ilość paneli to 96 sztuk). Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7c do SIWZ. Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ. Wszystkie wbudowane materiały winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów budowlanych musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Wszystkie materiały budowlane muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540550982-N-2020 z dnia: 2020-12-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części nr 1: 100 000,00 zł
- dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.01.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części nr 1: 100 000,00 zł
- dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.02.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.02.2021, godzina: 10:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540411470-N-2021 z dnia: 2021-02-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla części nr 1: 100 000,00 zł - dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.01.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - dla części nr 1: 100 000,00 zł - dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.03.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilkunastępujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 zdopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.03.2021, godzina: 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540421750-N-2021 z dnia: 2021-03-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części nr 1: 100 000,00 zł
- dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.01.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części nr 1: 100 000,00 zł
- dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.04.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.04.2021, godzina: 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540427711-N-2021 z dnia: 2021-04-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części nr 1: 100 000,00 zł
- dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.01.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
- dla części nr 1: 100 000,00 zł
- dla części nr 2: 7 000,00 zł
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.05.2021 r. o godz. 10.00.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 35 8466 0002 0000 2264 2000 0051 z dopiskiem Wadium – kanalizacja. Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.
6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane),
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
8.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 14.05.2021, godzina: 10:00
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia, Energia odnawialna (OZE)
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne, projekt budowlany, zieleń, sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody, ogrodzenia, konstrukcje inne, energia solarna
kody CPV 9331200, 34928200, 45000000, 45111200, 45111213, 45111240, 45111291, 45112210, 45200000, 45223110, 45223810, 45230000, 45231100, 45231400, 45232000, 45232410, 45232423, 45232440, 45233000, 45233142, 45233200, 45252127, 45252200, 45310000, 45311000, 45315100, 45315300, 45315600, 45317300, 45340000, 45342000, 45400000, 71220000, 71240000, 71248000, 77314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się