Przetarg 7883243 - Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę...

   
Analizuj Zamówienie 7883243 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-18
przedmiot ogłoszenia
Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Narewka – roboty budowlane
Numer refer
encyjny: ZP.271.1.10.2020

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa miejsca odpoczynku (wieża widokowa, osłona na przenośnie kabiny sanitarne, oświetlenie solarne, palenisko, zadaszone miejsce wypoczynku, tablica informacyjna, nawierzchnia utwardzona pod obiektami oraz droga utwardzona) na działce o nr ew. 497 w m. Stare Masiewo, oraz ustawienie na trasie ścieżki pieszo rowerowej edukacyjnej 8 szt. tablic edukacyjnych (trasa na działkach na działkach o nr ew. 497, 209, 208, 68, 38, 30, 3 w obrębie Stare Masiewo, 94 w obrębie Masiewo Nowe, 1063, 1038, 308/2, 309, 314, 315, 316, 317, 301, 305, 296, 297, 652, 659, 666, 335, 341, 347, 353, 352, 366/5, 365/1, 364/2) w ramach projekt pt.: „Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Narewka” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0442/20 współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
1) Tablice informacyjne ustawione na trasie ścieżki muszą zostać wykonane zgodnie z częścią graficzną nr 2 oraz 3 do materiałów do zgłoszenia robót budowalnych z dnia 1.02.2019 r. Na tablicy Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia ma obowiązek zamontować tablice edukacyjne o cennych ekosystemach z zakresu edukacji ekologicznej. Tablica edukacyjna o parametrach: zewnętrzna, wykonana z trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne materiału (metal, tworzywo sztuczne), druk pełny kolor, pokrycie laminatem. Wykonawca w ramach zamówienia zaprojektuje tablice w tym opracuje tekst, zdjęcia i grafiki, wykona tablice (po akceptacji projektu przez Zamawiajacego), oraz zamontuje je na tablicach informacyjnych - w sumie 9 szt. Każda tablica będzie posiadała indywidualną treść. Tablice edukacyjne obowiązkowo muszą zawierać zestawienie znaków graficznych RPO WP, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu projektu z EFRR oraz informację dotyczące walorów przyrodniczych i turystycznych chronionego krajobrazu i promujące obszary o cennych ekosystemach z zakresu edukacji ekologicznej. Wymiar tablicy edukacyjnej musi odpowiadać powierzchni tablicy informacyjnej.
2. Szczegółowy opis zamówienia określa:
1) Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej” wykonany przez firmę ATREES Żaneta Grzeszczuk-Trojecka Architektura krajobrazu z lutego 2019 r.
2) Materiały do zgłoszenia robót budowalnych pt. „Promocja i ochrona różnorodności biologicznej” wykonane przez firmę ATREES Żaneta Grzeszczuk-Trojecka Architektura krajobrazu z lutego 2019 r.
które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ
3) Przedmiary robót, stanowiące uzupełnienie do przedmiotu zamówienia, informujące o ilości robót na jakie oszacował Zamawiający wielkość zamówienia,
które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ
3. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ
5. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty.
6. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy zarówno osób wykonujących tzw. prace fizyczne, jak i operatorów sprzętu i maszyn:
a) wykonywanie robót przygotowawczych i robót ziemnych;
b) wykonywanie robót fundamentowych;
c) wykonywanie robót ciesielskich;
d) wykonywanie robót pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;
e) wykonywanie robót budowlanych;
f) wykonywanie robót w zakresie nawierzchni;
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru.
2) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
a) dane osób wykonujących czynności wskazane w ppkt 1 zostaną ujęte w formie oświadczenia/wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na podwykonawstwo.
Oświadczenie/wykaz to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę.
c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (jeżeli uzna to za konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży poniżej wskazane dowody co do osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia:
(1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w celu potwierdzenia spełnienia wymagań przez Wykonawcę zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę/Podwykonawcę,
c) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia.
4) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach.
7. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
9. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarach robót, projektach, specyfikacjach technicznych, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/.
10. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych.
11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej.
12. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.
13. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowalne spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
14. Urządzenia i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ (nie starsze niż 2018 r)
15. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
branża Budowlana - obiekty, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża obiekty inne, konstrukcje inne
kody CPV 45422000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się