Przetarg 8913600 - Noce i Dnie – I Etap rewaloryzacji zabytkowego Parku...

   
Analizuj Zamówienie 8913600 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-18
przedmiot ogłoszenia
Noce i Dnie – I Etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu Numer referencyjny: WRM.2711.6.2022
1. Przedmiotem za
mówienia są roboty budowlane polegające na rewaloryzacji części zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.5 SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach do NIEj.
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwaną w niniejszym ogłoszeniu „ustawą”, „ustawą Pzp” lub Pzp), a w postępowaniu będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rewaloryzacji części zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu, na podstawie dokumentów określonych w pkt 4.5 SWZ. 2. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SWZ oraz załącznikach do SWZ i obejmuje: 1) prace z zakresu zagospodarowania terenu m.in.: a) usunięcie starych nawierzchni, alejek parkowych , nawierzchni asfaltowych, rozebranie kostki kamiennej; b) wykonanie nowych alejek parkowych; c) remont istniejących schodów; d) wykonanie kablowej linii oświetlenia alejek parkowych wraz ze słupami i oprawami; e) montaż szaf oświetleniowych służących do zasilania projektowanych instalacji oświetleniowych; f) montaż kablowych linii zasilających projektowane instalacje oświetleniowe; g) montaż kablowych linii sterujących; h) montaż nowych latarni, montaż stylizowanych słupów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo; i) montaż projektorów służących do iluminacji; j) montaż ławek; k) montaż koszy; l) montaż elementów małej architektury tablic, stojaków na rowery; m) prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni, niezbędne przesadzenia; n) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie rabat kwiatowych oraz ich utrzymanie przez miesiąc od odbioru. 2) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej z wyłączeniem przepompowni ścieków i odcinka instalacji od przepompowni do istniejącej instalacji budynku Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu (adres Park Miejski 2) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi tj. robotami przygotowawczymi i porządkowymi po zakończeniu inwestycji; 3) budowę schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi tj. robotami przygotowawczymi i porządkowymi po zakończeniu inwestycji. 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 600.000,00 PLN. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 polegać mogą na powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto zamówienia te będą udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 4.Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę składa się przed upływem terminu składania ofert wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 112-314449 z dnia 2022-06-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/09/2022
Powinno być:
Data: 17/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 13:05
Powinno być:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 13:05


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 116-323803 z dnia 2022-06-17:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/09/2022
Powinno być:
Data: 19/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 13:05
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 13:05
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń
kody CPV 45000000, 45100000, 45111000, 45111213, 45111220, 45111291, 45111300, 45112000, 45112210, 45112711, 45112720, 45200000, 45233200, 45314310, 45316100, 77310000, 77314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9019675 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOSTOMŁOTY Przebudowa drogi gminnej Zabłoto, Piersno Część 1: Część 1 - „Przebudowa drogi gminnej Zabłoto”- wykop koryta - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem i mieszanki mineralno...
9021500 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWY TARG Remont dróg rolniczych w miejscowościach Pyzówka i Ludźmierz Część 1: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi rolniczej ul. Orkana w miejscowości Pyzówka w zakresie:- roboty ziem...
8999322 2022-07-27
godz. 12:00
URZĄD MIASTA PŁOCK Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia w 2022 r. na rzecz bioróżnorodności i klimatu. Numer referencyjny: WZP.271.1.44.2022.DR Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału nasadzeniow...
8999044 2022-07-28
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CHEŁMIE Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm-Kraśniczyn-Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Depułtycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00 Numer referencyjn...
9012328 2022-07-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie kosti brukowej Zlecę ułożenie kostki brukowej , około 200m2. Teren częściowo przygotowany i utwardzony. Układany będzie kamień dewośnki. Proszę zainteresowanych o kont...
9021309 2022-08-02
godz. 09:00
URZĄD MIASTA SUWAŁKI Utwardzenie terenu przed bramami ROD „MALWA” ul. Sianożęć w Suwałkach Numer referencyjny: ZP.271.63.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu przed bramami ROD „MALWA...
8967689 2022-08-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie drogi Zlecę wykonanie/ utwardzenie drogi dojazdowej do działki budowlanej w zachodniej części Wrocławia.
9024789 2022-08-08
godz. 12:00
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU Rewitalizacja obszaru Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu - budowa strefy parkingowej w obrębie strefy Carnall w ramach projektu Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Gór...
9021312 2022-08-09
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2410.6.2022 Zaprojektowanie i budowa drogi ekspres...
9024737 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STARACHOWICE Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Radomskiej i ul. Szkolnej w Starachowicach – część 1. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jadwigi Kaczyńskiej i ul. Bankowej w Starachowicach – cz...