Przetarg 7690070 - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w...

   
Analizuj Zamówienie 7690070
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-11
przedmiot ogłoszenia
Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii
Nu
mer referencyjny: RZP.271.29.2020.AM

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych, objętych dokumentacją projektową (wskazaną poniżej) zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią wykonywania robót, a także wytycznymi producentów wyrobów budowlanych i materiałów, w tym m.in.:
- docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachów,
- wymianę stolarki i ślusarki,
- wymianę instalacji C.O. wraz z wszystkimi robotami odtwórczymi,
- wymianę instalacji elektrycznej zasilania węzła cieplnego,
- wymianę opraw oświetleniowych,
- roboty we wnętrzach budynków (m.in. malowanie, wymiana posadzek, wymiana balustrad, zabezpieczenie klatek schodowych),
- montaż wentylacji mechanicznej,
- instalację oświetlenia zewnętrznego,
- wymianę daszków zewnętrznych.
Wszystkie roboty ziemne, związane m. in. z izolacją fundamentów należy prowadzić odcinkowo, mając na uwadze prowadzenie robót z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Po stronie wykonawcy pozostaje: przeszkolenie 3 pracowników szkoły w zakresie użytkowania m.in.: wentylacji mechanicznej, instalacji CO, elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów. Powyższe dokumenty po akceptacji zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy.
Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia zadania zgodnie z wymogami instytucji współfinansującej.
Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie Wykonawca uzgodni szczegółowy harmonogram prac z Dyrekcją szkoły i zapewni możliwość stałego funkcjonowania placówki z możliwie najmniejszymi uciążliwościami dla uczniów i pracowników. Wymianę instalacji CO należy prowadzić poza sezonem grzewczym.
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania cotygodniowej rady budowy z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Dyrekcji szkoły. Odbiory częściowe wewnątrz budynku będą dokonywane po wykonaniu wszystkich robót dla poszczególnych pomieszczeń, co umożliwi przekazanie ich do użytkowania. Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez Zamawiającego, o czym Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem. Dla wszystkich zabudowywanych materiałów Wykonawca przedstawi dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie.
Wykonawca będzie prowadził roboty z uwzględnieniem wymagań ustawy „Prawo budowlane”.
Po stronie Wykonawcy pozostaje m.in. wykonanie wszystkich obowiązków nałożonych
na Zamawiającego w ramach wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowiącej załącznik nr 4a do SIWZ (Decyzja nr 529/2020 z dnia 24.08.2020). Po stronie Wykonawcy będzie także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz spełnienie pozostałych wymagań nałożonych przez PINB na Zamawiającego na etapie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w tym m.in. dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie dla wszystkich użytych materiałów i wyrobów, instrukcji użytkowania i wyników wszystkich badań i kontroli technicznych wymaganych projektem i obowiązującymi przepisami. Ponadto przedstawi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz operat geodezyjny powykonawczy.

Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w załącznikach którymi są:
1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze STWiOR pn.: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach w ramach zadania: ,,Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii” (architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna) wykonanego w sierpniu 2016 r. przez jednostkę projektową: Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Klemensa Janickiego 20b;
2. Projekt uzupełniający wraz ze STWiOR autorstwa K4 Studio Projektowe Marek Dyczka, ul. Batorego 13 A/7, 43-200 Pszczyna.

Powyższe dokumentacje (pkt 1,2) należy rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności między projektami pracowni EKO-INVEST Sp. z o.o., a K4 Studio Projektowe, jako wiążące należy przyjmować założenia projektu K4 Studio Projektowe.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184931-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 10:15

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-08, godzina: 10:15
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191366-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina: 10:15. Niniejsze zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia na: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 10:15

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 11:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196973-N-2020 z dnia: 2020-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 2 000 000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 1 500 000,00 zł.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 2 000 000,00 zł. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wymagane jest wykonanie: a) 1 roboty budowlanej obejmującej ocieplenie ścian budynków o powierzchni minimum 1 500 m2 wykonanej w ramach jednej umowy, b) 1 roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji c.o. o wartości minimum 300 000,00 zł brutto wykonanej w ramach jednej umowy. UWAGA: W przypadku wykonania roboty obejmującej więcej niż jeden wymagany zakres robót, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, może posłużyć się tą samą robotą budowlaną z zachowaniem wartości i zakresów określonych przez zamawiającego dla każdego z minimalnych wymagań. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia: - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych; - osoby pełniącej funkcję kierownika robót w branży budowlanej z doświadczeniem na tym stanowisku w minimum jednej robocie budowlanej o wartości min. 800 000,00 zł brutto, wykonanej w ramach jednej umowy i zrealizowanej w przeciągu ostatnich 5 lat. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika robót. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości min. 1 500 000,00 zł. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wymagane jest wykonanie: a) 1 roboty budowlanej obejmującej ocieplenie ścian budynków o powierzchni minimum 1 500 m2 wykonanej w ramach jednej umowy, b) 1 roboty budowlanej obejmującej wykonanie instalacji c.o. o wartości minimum 300 000,00 zł brutto wykonanej w ramach jednej umowy. UWAGA: W przypadku wykonania roboty obejmującej więcej niż jeden wymagany zakres robót, wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, może posłużyć się tą samą robotą budowlaną z zachowaniem wartości i zakresów określonych przez zamawiającego dla każdego z minimalnych wymagań. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia: - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych; - osoby pełniącej funkcję kierownika robót w branży budowlanej z doświadczeniem na tym stanowisku w minimum jednej robocie budowlanej o wartości min. 800 000,00 zł brutto, wykonanej w ramach jednej umowy i zrealizowanej w przeciągu ostatnich 5 lat. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowy warunek stanowi kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika robót. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 10:15. Niniejsze zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540184931-N-2020 z dnia 24-09-2020 r. na: Data: 2020-10-08, godzina: 10:15 oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540191366-N-2020 z dnia 02-10-2020 r. na: Data: 2020-10-21, godzina: 11:15

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-23, godzina: 10:15

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie udokumentowania wykonania robót zanikowych
i ulegających zakryciu.
Warunkiem dokonania odbioru częściowego będzie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej obejmującej zakres podlegający odbiorowi. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (pliki z rozszerzeniem JPG) będzie stanowiła załącznik do faktury przejściowej.
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 31524000, 45000000, 45111200, 45111220, 45233200, 45300000, 45310000, 45321000, 45330000, 45331100, 45331210, 45400000, 45421100, 45430000, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się