Przetarg 7676875 - „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w...

   
Analizuj Zamówienie 7676875
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-04
przedmiot ogłoszenia
„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja
.”
Numer referencyjny: RZP.271.23.2020.JM

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych zarówno budynku głównego jak i pawilonu oraz przyległego terenu, objętych dokumentacją projektową (wskazaną poniżej).
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
• docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów
• wymianę stolarki i ślusarki,
• wymianę węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia,
• wymianę instalacji C.O. i CWU wraz ze wszystkimi robotami odtwórczymi, a dla Pawilonu wykonanie izolacji instalacji C.O.,
• wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi,
• roboty we wnętrzach budynków (m.in. malowanie, wymiana posadzek, podwyższenie balustrad),
• instalację oświetlenia zewnętrznego i monitoringu,
• zagospodarowanie terenu (w tym m.in. modernizacja schodów ewakuacyjnych, odtworzenie nawierzchni wokół Pawilonu wraz z wcześniejszymi robotami niwelacyjnymi i wymianą infrastruktury podziemnej, modernizację amfiteatru zewnętrznego, chodnika, ogrodzenia z cegły wokół Pawilonu).
Wszystkie roboty ziemne, związane m. in. z izolacją fundamentów należy prowadzić odcinkowo, mając na uwadze prowadzenie robót z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Z uwagi na fakt, iż część elewacji budynku głównego pokryta jest cenną z punktu widzenia przyrodniczego zielenią, roboty należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem jej ochrony. W przypadku konieczności częściowego zlikwidowania zieleni, przycinanie należy prowadzić w sposób zapewniający odrost roślinności na wiosnę. Przed rozpoczęciem robót związanych z ingerencją w istniejącą roślinność należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

Po stronie wykonawcy pozostaje: przeszkolenie 3 pracowników szkoły w zakresie użytkowania m.in.: instalacji CO, monitoringu, elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów. Powyższe dokumenty po akceptacji Zamawiającego będą stanowiły załącznik do umowy.
Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie Wykonawca uzgodni szczegółowy harmonogram prac z Dyrekcją szkoły i zapewni możliwość stałego funkcjonowania placówki z możliwie najmniejszymi uciążliwościami dla uczniów i pracowników. Wymianę instalacji CO i CWU należy prowadzić poza sezonem grzewczym.
Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania cotygodniowej rady budowy z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Dyrekcji szkoły. Odbiory częściowe wewnątrz budynku będą dokonywane po wykonaniu wszystkich robót dla poszczególnych pomieszczeń, co umożliwi przekazanie ich do użytkowania. Wszystkie roboty zanikowe i ulegające zakryciu będą odbierane przez Zamawiającego, o czym Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem. Dla wszystkich zabudowywanych materiałów Wykonawca przedstawi dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie. Wykonawca będzie prowadził roboty z uwzględnieniem wymagań ustawy „Prawo budowlane”.

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w tym m.in. dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie dla wszystkich użytych materiałów i wyrobów, instrukcji użytkowania i wyników wszystkich badań i kontroli technicznych wymaganych projektem i obowiązującymi przepisami. Ponadto przedstawi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz operat geodezyjny powykonawczy.

Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w załącznikach którymi są:
1. Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze STWiOR pn.: Docieplenie, budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach w ramach zadania: ,,Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1” (architektura, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) wykonanego w sierpniu 2016 r. przez jednostkę projektową: Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Klemensa Janickiego 20b
2. Projekt Budowlano-Wykonawczy pn. Remont węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 6 przy ul Tołstoja w Tychach (Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji C.O. i CWU, Projekt Budowlano-Wykonawczy Węzła Cieplnego) autorstwa Pracowni Projektowej PROEKO Wojciech Brewczyński, -200 Rybnik, ul Rudzka 28.
3. Projekt uzupełniający wraz ze STWiOR autorstwa K4 Studio Projektowo Marek Dyczka, ul. Batorego 13 A/7, 43-200 Pszczyna.

Powyższe dokumentacje (pkt 1,2,3) należy rozpatrywać łącznie. W przypadku rozbieżności między projektami pracowni EKO-INVEST Sp. Z o.o. i „PROEKO” Pracownia Projektowa, a K4 Studio Projektowe, jako wiążące należy przyjmować założenia projektu K4 Studio Projektowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (załącznik nr 4 do SIWZ).

Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. W związku powyższym Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia zadania zgodnie z wymogami instytucji współfinansującej.

Wspólny Słownik Zamówień:


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184747-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-28, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-07, godzina: 11:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191296-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-09-28, godzina: 10:15
Ogłoszenie nr 540184747-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-07, godzina: 11:15
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-21, godzina: 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540204198-N-2020 z dnia: 2020-10-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-28, godzina: 10:15
1.Ogłoszenie nr 540184747-N-2020 z dnia 24-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-07, godzina: 11:15
2. Ogłoszenie nr 540191296-N-2020 z dnia 02-10-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:15

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-27, godzina: 10:15UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540207509-N-2020 z dnia: 2020-10-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-28, godzina: 10:15 1.Ogłoszenie nr 540184747-N-2020 z dnia24-09-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2020-10-07, godzina: 11:15
2. Ogłoszenie nr 540191296-N-2020 z dnia 02-10-2020 r.Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-10-21, godzina: 10:15
3. Ogłoszenie nr 540204198-N-2020 z dnia 19-10-2020 r. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-27, godzina: 10:15
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-28, godzina: 11:15

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie udokumentowania wykonania robót zanikowych
i ulegających zakryciu. Warunkiem dokonania odbioru częściowego będzie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej obejmującej zakres podlegający odbiorowi. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (pliki z rozszerzeniem JPG) będzie stanowiła załącznik do faktury przejściowej.
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 31524000, 45000000, 45111200, 45111220, 45232140, 45233200, 45300000, 45310000, 45321000, 45330000, 45331100, 45400000, 45421100, 45430000, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się