Zlecenie 8963474 - Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej...

   
Zamówienie 8963474 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-08
przedmiot zlecenia
Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji a
glomeracyjnej

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy oraz budowie przyłączy energetycznych (moc przyłączeniowa 2kW) do zasilania biletomatów wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej na przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie w 15 lokalizacjach. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Opracowanie (sporządzenie) dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy wraz z uzyskaniem stosownych decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, - dla niżej wymienionych adresów (lokalizacji): Zadanie 1: al. Kompozytorów Polskich (przystanek komunikacji miejskiej: Rondo Kilara 04); Zadanie 2: ul. Józefa Elsnera (przystanek komunikacji miejskiej: Żywnego 02); Zadanie 3: ul. Dożynkowa (przystanek komunikacji miejskiej: Laurowa 02); Zadanie 4: ul. Poligonowa (przystanek komunikacji miejskiej: Zielone Wzgórze 02); Zadanie 5: al. Warszawska (nowy przystanek komunikacji miejskiej: Czeremchowa 02); Zadanie 6: ul. Nałęczowska (przystanek komunikacji miejskiej: Gnieźnieńska 02); Zadanie 7: ul. Roztocze (przystanek komunikacji miejskiej: Roztocze 04); Zadanie 8: ul. Filaretów (przystanek komunikacji miejskiej: Fantastyczna 02); Zadanie 9: ul. Nadbystrzycka (przystanek komunikacji miejskiej: Pozytywistów 02); Zadanie 10: ul. Diamentowa (przystanek komunikacji miejskiej: Medalionów 02); Zadanie 11: ul. Głuska (przystanek komunikacji miejskiej: Miętowa 02); Zadanie 12: al. Wincentego Witosa (przystanek komunikacji miejskiej: Witosa - Felicity 02); - Zadanie 13: ul. Koncertowa (przystanek komunikacji miejskiej: Karkonoska 02); - Zadanie 14: ul. Stanisława Węglarza (przystanek komunikacji miejskiej: Węglarza 02); - Zadanie 15: ul. Droga Męczenników Majdanka (przystanek komunikacji miejskiej: Dulęby 02). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przyłączy energetycznych, o których mowa powyżej zgodnie z § 17 ust. 4. Projektowanych postanowień umowy- Załącznik nr 7 do SWZ. 2.2. wykonanie robót budowlanych (budowie) przyłączy energetycznych (moc przyłączeniowa 2kW) do zasilania biletomatów wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej na przystankach komunikacji miejskiej w Lublinie w 15 lokalizacjach, o których mowa w pkt 3.2.1. SWZ zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, oraz zgodnie z pozwoleniami na budowę lub zgłoszeniami budowy do których nie wniesiono sprzeciwu. 2.3. sprawowanie nadzoru autorskiego. 3. Stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyższe dotyczy także osób wykonujących\obsługę geodezyjną, dostawców materiałów, oraz projektantów. 4. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania przepisów Pzp. Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 99 Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 5. Szczegółowy zakres robót określa program funkcjonalno – użytkowy, zwany dalej PFU stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ- Załącznik nr 1 do umowy wraz z załącznikami do programu funkcjonalno-użytkowego (Załącznik od 1 do 15 do PFU).
branża Energoelektryczna, Tereny zielone
podbranża sieci zewnętrzne, zieleń
kody CPV 45111200, 45112710, 45231400, 71248000, 71320000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9001781 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SWARZĘDZ Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby realizacji w tym miejscu świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży na os. Kościuszkowców 20 w Swarzędzu W zakres zam...
9008460 2022-07-13
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Usługa sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją terenów zielonych należących do PSG sp. z o.o. Oddziału Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. Przedmio...
9011319 2022-07-15
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE Wykonanie robót budowlanych: Węglin Drawsko Pomorskie obszar wiejski nr dzial.: Dołgie-2, 3 sprawa ZN/4288/5252MZI/2022/2102272 948.22#Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem bud...
9006752 2022-07-15
godz. 14:00
DALKIA POLSKA ENERGIA S.A. Przebudowa wyprowadzenia mocy elektrycznej z układu kogeneracji
9009959 2022-07-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę przycięcie żywopłotu z tuji ok. 50 - 70 metrów okolica Serocka. Tel.
8992628 2022-07-21
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek na terenie działania RZGW w Lublinie -ZZ Zamość- NW Radzyń Podlaski - 11 części. Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.59.2022 Przed...
9009120 2022-07-27
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Gdyni w latach 2022-2024 Numer referencyjny: EZP.271.40.2022 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwa...
9005708 2022-08-03
godz. 11:00
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. Renowacja fundamentów na linii 220kV relacji Krajnik-Glinki na odcinku od stanowiska numer 48 do stanowiska numer 55 Numer referencyjny: 2022/WNP-0117 1) Przedmiotem zamówienia jest renowa...
9009140 2022-08-09
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. W LUBLINIE Budowa linii 110 kV relacji Annopol – Budzyń Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/12144/2022 Przedmiot zamówienia stanowi budowa linii 110 kV relacji Annopol - Budzyń. Przedmiot zamówi...
8987488 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** zlecę zagospodarowanie ogrodu Zlecę zagospodarowanie w o grodzie to jest wyrównanie terenu posprzątanie posadzenie roślin nawodnienie itp. Proszę o kontakt fimę ze znajomośią tema...