Przetarg 9956714 - Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr...

   
Analizuj Zamówienie 9956714 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 5625 w miejscowości PrzysietnicaDługość drogi - 180 mbSzerokość drogi -
2,8 mbPrzepust rurowy - 5 mb – Ø 400 mm- 2 sztW zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się dostosowanie geometrii i przebiegu niwelety do występujących warunków wysokościowych otaczającego terenu w powiązaniu z przyjętą konstrukcją nawierzchni. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. W ramach profilowania istniejącego podłoża należy zlikwidować wszelkie przewyższenia na trasie w celu osiągnięcia pochylenia podłużnego „jednego znaku”. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 10 cm po zagęszczeniu.Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez upoważnione osoby. Warstwę dolną podbudowy z kruszywa naturalnego po rozlokowaniu należy zagęścić mechanicznie do grubości 20 cm. Warstwę dolną podbudowy z kruszywa kamiennego po rozlokowaniu zagęścić mechanicznie do grubości 15 cm. Warstwę górną nawierzchni z kruszywa kamiennego po rozlokowaniu zagęścić mechanicznie do grubości 10 cm. Materiałem do wykonania wierzchniej warstwy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. W celu prawidłowego odwodnienia drogi zaleca się wykonanie spadku poprzecznego do rowu odwadniającego. Ma to na celu ujęcie wody opadowej z drogi do przyległego rowu.Ponadto w ciągu drogi przyjęto wymianę 2 szt. uszkodzonych przepustów betonowych Ø 400 na rurę typu pragma Ø 400 wraz z robotami wykończeniowymi, wykonanie sączków poprzecznych z kruszywa o głębokości ułożenia 30 cm - 20mb. W ramach robót wykończeniowych zaleca się wykonanie plantowania powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III.

ZP.271.31.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233142
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10078544 2023-12-19
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasiłan- Sielec
10132801 2023-12-19
godz. 13:00
URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI GK.7021.4.19.2023 Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych na terenie miasta Pruszcz Gdański w 2024 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wykonywanie remontów bieżących...
10078836 2023-12-20
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź- Żmudź- Kolonia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi p...
10129751 2023-12-20
godz. 10:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-OŚRODEK REHABILITACYJNO-REKREACYJNO-SZKOLENIOWY W DOBIEGNIEWIE „Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej ORRSz w Dobiegniewie, ul. Gdańska 17” 1. Przedmiotem zamówienia jest remont ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej ...
10130701 2023-12-20
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOSZCZOWIE Znak 03/2023/ZS2 Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 Im. Hetmana Stefana Czarnieckiego ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...
10133515 2023-12-21
godz. 11:30
URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE "Przebudowa Rynku w zakresie zieleni". „Przebudowa Rynku w zakresie zieleni”, zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 8 do ...
10138109 2023-12-22
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Modernizacja ulicy Lipowej w Konstantynowie Łódzkim 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji ulicy Lipowej w Konstantynowie Łódzkim na łącznym odci...
10049225 2023-12-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZYTNA 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych p.n.„Budowa i przebudowa infrast...
10113045 2024-01-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY KROSNO Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajowej nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Kroś...
10021832 2024-01-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOZY Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Część 1: Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach”Zakres prac do wykonania obejmuje m...