Zlecenie 7597275 - Nabór ofert na adaptację pomieszczeń na potrzeby chłodni...

   
Zamówienie 7597275 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-20
przedmiot zlecenia
Nabór ofert na adaptację pomieszczeń na potrzeby chłodni do przechowywania nasion w ramach projektu pt.: „Rozwój infrastruk
tury badawczo-rozwojowej w firmie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby chłodni do przechowywania nasion o powierzchni 21m2 w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp z o.o.”. Cel zamówienia 1. Celem postępowania jest wybór Wykonawcy, który dokona adaptacji pomieszczeń na potrzeby chłodni do przechowywania nasion w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp z o.o.”.
2. Prace polegać będą na adaptacji obecnego pomieszczenia Zamawiającego oraz wykonaniu komory chłodniczej - prowadzące do ich dostosowania na potrzeby przechowywania nasion w warunkach chłodniczych (chłodnia o powierzchni 21 m2).
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju”;
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie komory chłodniczej do przechowywania nasion warzywnych w istniejącym budynku Zamawiającego, w pomieszczeniu o powierzchni 700 cm x 700 cm (chłodnia o powierzchni 21 m2);
2. Szczegółowy opis wymogów dla komory chłodniczej stanowi Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia;
3. Przez realizację zamówienia rozumie się wykonanie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych istniejącego pomieszczenia w celu jego dostosowania na potrzeby przechowywania nasion w warunkach chłodniczych, zgodnie z wymogami z Załącznika nr 2.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez potencjalnych oferentów wizji lokalnej w miejscu planowanych prac.
5. W celu uzgodnienia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej, oferent powinien skontaktować się telefonicznie, osobiście lub mailowo, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z osobą kontaktową w sprawie niniejszego ogłoszenia:
- p. Leszek Róg, mail: raciborowice@nasiona.pl, telefon: 508-879-807;

Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych.

Przez „ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Warunki dodatkowe:
- Minimalny okres gwarancji na wykonane prace oraz wyposażenie chłodni - min. 2 lata;

Pozostałe kody CPV:
- 45000000-7 - Roboty budowlane;
- 45213210-8 - Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych;
- 45213210-8 - Instalowanie chłodni;
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach;
- 42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne;
- 42513000-1 - Urządzenia chłodnicze i mrożące;
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się