Przetarg 10128209 - Na zawarcie umów ramowych na roboty ogólnobudowlane,...

   
Analizuj Zamówienie 10128209 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-12-04
przedmiot ogłoszenia
Na zawarcie umów ramowych na roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje w branży ogólnobudowlanej w budy
nkach i lokalach administrowanych przez ZLM.

Część 1: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób: – Rejonu Obsługi Najemców „Północ” przy ul. Limanowskiego 194/196 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ i projekcie umowy.

Część 2: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób: – Rejonu Obsługi Najemców „Południe” przy ul. Ciasnej 19a w Łodzi w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ i projekcie umowy

Część 3: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób: – Rejonu Obsługi Najemców „Zachód” przy ul. Wapiennej 15 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.3 do SWZ i projekcie umowy

Część 4: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób: – Rejonu Obsługi Najemców „Centrum” przy ul. Piotrkowskiej 238 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.4 do SWZ i projekcie umowy

Część 5: Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób: – Rejonu Obsługi Najemców „Wschód” w Łodzi przy ul. Sobolowej 1. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.5 do SWZ i projekcie umowy

DZP.26.175.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00555557/01 z dnia: 2023-12-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-20 13:00
Po zmianie:
2023-12-28 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-20 13:30
Po zmianie:
2023-12-28 13:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-18
Po zmianie:
2024-01-26


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00564924/01 z dnia: 2023-12-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy każdy z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
dla części nr 1: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł),
dla części nr 2: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 3: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 4: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 5: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dla każdej części zamówienia:
Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w wykazie należy wskazać osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach:
• min. 6 osób posiadające umiejętności do wykonywania następujących prac: murarskich, tynkarskich, malarskich, dekarskich, blacharskich, ślusarskich
w tym:
• 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić oryginały uprawnień budowlanych lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Po zmianie:
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy każdy z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
dla części nr 1: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł),
dla części nr 2: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 3: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 4: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 5: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dla każdej części zamówienia:
Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w wykazie należy wskazać osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach:
• min. 4 osoby posiadające umiejętności do wykonywania następujących prac: murarskich, tynkarskich, malarskich, dekarskich, blacharskich, ślusarskich
w tym:
• 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić oryginały uprawnień budowlanych lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Drogownictwo, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Sprzątanie
podbranża malowanie, remont, wykończenie, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, obsługa techniczna nieruchomości, sprzątanie terenu
kody CPV 45000000, 45233200, 45400000, 45410000, 45421147, 45432114, 45440000, 45450000, 45454100, 90620000, 90630000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , obsługa techniczna nieruchomości , sprzątanie terenu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10279876 2024-03-11
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg Część 1: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - modernizację jezdni na nawierzchnię bitumiczną...
10280509 2024-03-12
godz. 10:00
Mazowieckie REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI LASKOWIEC, RZEKUŃ ORAZ DZBENIN WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ Część 1: Część I – Przebudowa dróg w msc. Dzbenin:1) Zaprojektowanie i ...
10254872 2024-03-13
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i DW 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta w Toruniu Przedmiotem zamówienia jest przebudowa DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul...
10266691 2024-03-13
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem na klatkach schodowych w budynkach położonych w Białymstoku przy ul. Swobodna 2, Swobodnej 5, Swobodnej 18, Swobodnej 28.
10236596 2024-03-14
godz. 09:00
Śląskie „Remont posadzek , szatni i sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 18 w Jaworznie przy ul. Ks. A. Mroczka 53c” Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w głównych korytarzach w kon...
10247566 2024-03-14
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Parczewie: Remont drogi wojewódzkiej nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski - Łęczna na odcinku od km 54+890 do km 59+890 Zakres robót obejmuje wykonanie rem...
10265010 2024-03-16
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Zlecę prace wykończeniowe - Szczecin Poszukuję ekipy lub zatrudnię pracowników do prac wykończeniowych Zakres prac: malowanie, szpachlowanie ,gładzie, glazura, posadzki Lokalizacja: S...
10265005 2024-03-16
godz. 00:00
Podlaskie Poszukuję ekipy do wykończeń wnętrz - Białystok W związku z prowadzonymi inwestycjami zlecę wykonanie prac lub nawiążę współpracę. Inwestycje na terenie Białegostoku lub okolic...
10267629 2024-03-17
godz. 00:00
Pomorskie Poszukuję ekipy (2-3 osoby) lub pracowników do prac wykończeniowych - Władysławowo Poszukuję ekipy (2-3 osoby) lub pracowników do zatrudnienia do prac wykończeniowych. Inwestycje to ...
10250244 2024-03-18
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Podlasek. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki istniej...