Przetarg 7557230 - MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W...

   
Analizuj Zamówienie 7557230 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-26
przedmiot ogłoszenia
MONTAŻ KLIMATYZATORÓW (POWIERZONYCH OD ZAMAWIAJĄCEGO) W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOG
Numer referency
jny: 29/ZP/RB/INFR/2020

1. Główny przedmiot zamówienia:
CPV – 45331220-4 (Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót polegających na montażu klimatyzatorów powierzonych przez 11 WOG
w budynkach w kompleksach wojskowych podanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, według opisu przedmiotu umowy, instrukcji podłączenia (montażu) producenta urządzenia.
• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Dwernickiego 1 budynek nr 1,1A oraz 29
• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Szubińska 105 budynek nr 3
• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Warszawska 10 budynek nr 2 (OŻW)
• Kompleks wojskowy Bydgoszcz Osówiec budynek nr 2
• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Gdańska 147 bud nr 10 oraz 108
• Kompleks wojskowy Bydgoszcz ul. Smukalska bud nr 1
3. Przy zachowaniu zasad określonych w pkt. 2 Zamawiający powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania montaż klimatyzatorów zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na terenie świadczonych robót
i bezwzględnie przestrzegać, odpowiednich warunków i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywać roboty przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy:
1) aktualne świadectwa kwalifikacyjne;
- D grupa 1 pkt 2 i 10
- E grupa 1 pkt 2 i 10
- D grupa 2 pkt 5 i 10
- E grupa 2 pkt 5 i 10.
2) certyfikat dla personelu dopuszczający zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 Ustawy
o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284).
3) aktualne świadectwo autoryzacyjne dla danego typu urządzenia klimatyzatory Zamawiającego produkcji KAISAI.
5. W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydane na podwykonawcę dokumenty określone w ust. 4 pkt 1,2 i 3 – stosownie do czynności powierzonych Podwykonawcy oraz Certyfikat dla Przedsiębiorców - o których mowa art. 29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.Dz.U.2019.2158, Dz.U.2020.284).
6. Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć ważność lub uzyskać nowe dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) o których mowa powyżej, potwierdzające zdolność wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy ich termin ważności upłynie w trakcie trwania umowy lub wejścia w życie nowych przepisów. Kserokopie ww. dokumentów zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu nie później niż w ciągu 3 dni po przedłożeniu ich ważności lub otrzymania nowych.
7. Wykonawca wykona montaż klimatyzatorów zgodnie z zakresem podanym w instrukcji montażu i wytycznych producentów.
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża urządzenia
kody CPV 45331220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się