Przetarg 10626718 - Modernizacja ul. Kościuszki w Zakopanem 1. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 10626718 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-17
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja ul. Kościuszki w Zakopanem

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji
drogi gminnej nr 420186K ul. Kościuszki w Zakopanem w km od 0+180,00 do km 0+570,00 w ramach zadania inwestycyjnego nr 2023/01 „Modernizacja ul. Kościuszki”.2. Zakres prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wymianę nawierzchni: jezdni, zatoki przystankowej, miejsc postojowych płatnych i ogólnodostępnych ze zjazdem, remontowanego zjazdu oraz fragmentu drogi dla pieszych i rowerów (w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych); wykonanie regulacji wysokościowej: krawężnika, bezpiecznika i obrzeża w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych; wykonanie przełożenia ścieku ulicznego; wykonanie: oznakowania pionowego i poziomego drogi oraz urządzeń BRD (wyniesionego przejścia dla pieszych).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, wzór umowy o wykonanie robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej PZP, w sytuacji, gdy w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a takim odniesieniom nie towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.6. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do projektantów dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.8. Wykonawca wykona roboty budowlane odpowiadające zakresem określonym w przedstawionym projekcie.9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej niepowodujących zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.10. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania) przedmiotu umowy. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia Wykonawcy określa wzór umowy.11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem.12. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania robót zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy.13. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wycenione zestawienie asortymentu robót.

BZP.271.35.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45110000, 45232000, 45232400, 45233120, 45233220, 45233290, 45233320
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10671783 2024-07-31
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące kompleksowej realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy nowych dróg ...
10628979 2024-07-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Parku im. ks. kan. ...
10679770 2024-08-02
godz. 09:00
Wielkopolskie Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w miejscowości Złotniki 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie...
10678554 2024-08-06
godz. 10:00
Śląskie Przebudowa i remont dróg i obiektów mostowych na terenie gminy Lipowa. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 1. Przedmiotem zamówien...
10683282 2024-08-06
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych DD2A, DD5A, DD7B, DD7C oraz DD8A, tj. dodatkowych jezdni drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn Połu...
10664603 2024-08-12
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 5E 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi tj.: Mode...
10677363 2024-08-12
godz. 10:00
Śląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie parku zdrojowego w ramach zagospodarowania terenów północnej części parku zdrojowego w J...
10671955 2024-08-14
godz. 15:00
Opolskie Rewitalizacja terenu w okolicach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu ul. Hubala 2.
10676249 2024-08-30
godz. 10:00
Wielkopolskie „Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta” 1. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:- część I zamówienia – Mode...
10674308 2024-09-11
godz. 09:00
Śląskie Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Siedleckiej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową połączenia z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie – etap 1” . Inwestycj...