Przetarg 8865883 - Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników...

   
Analizuj Zamówienie 8865883
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę (...
)

Pełna nazwa zamówienia: Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę i przebudowę instalacji zewnętrznych podziemnych, wymianę agregatów pompowych.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, dotycząca modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrówka, Gmina Borzytuchom. Prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - programem funkcjonalno – użytkowym.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.4. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Dąbrówka w gminie Borzytuchom.Na terenie stacji uzdatniania wody na działce nr 320 obręb 003 Dąbrówka w Dąbrówce w gminie Borzytuchom planuje się zaprojektowanie i wykonanie:a) remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjami budowlanymi, a także wymianą drzwi zewnętrznych,b) adaptacji istniejących fundamentów lub wyburzeniu z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii uzdatniania wody w hali SUW,c) nowych posadzek wraz z izolacjami poziomymi i wykończeniem z płytek typu GRES,d) naprawy tynków ścian, szpachlowania i malowania ścian i sufitu,e) nowej instalacji zasilania en.el. rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie rezerwowego zasilania z mobilnego agregatu prądotwórczego,f) nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW,g) nowej instalacji odgromowej budynku SUW i zbiornika retencyjnego,h) nowej instalacji sterowania i AKPiA oraz instalacji alarmowej,i) w budynku SUW demontaż istniejącego układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych wraz z orurowaniem (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odżelaziacze i odmanganiacze),j) demontażu istniejących zbiorników hydroforowych, instalacji i filtrów,k) tymczasowego obejścia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego układu z wykorzystaniem urządzeń technologicznych z demontażu w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę do spożycia spełniającą wymagane parametry sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia o tymczasowej minimalnej wydajności SUW Qmin=10 m3/h,l) dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody w budynku SUW,m) dostawy i podłączenia zestawu pompowego hydroforowego zasilania w wodę do celów gospodarczych i ppoż. jak i dla potrzeb układu technologicznego SUW,n) dostawy i montażu pompy płuczącej i dmuchawy powietrza do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych,o) dostawa i montaż jednego zbiornika retencyjnego pionowego wody uzdatnionej o pojemności 50m3,p) niezbędnych czynności technologicznych w tym prób ciśnieniowych, szczelności, płukania i dezynfekcji,q) rozruchu technologicznego nowego układu SUW wraz z uzyskaniem wymaganych parametrów technologicznych SUW,r) wyposażenie SUW w niezbędne urządzenia: agregaty sprężarkowe, osuszacze powietrza,s) wymiany istniejących podwodnych agregatów pompowych (pomp głębinowych) wraz z rurociągami tłocznymi w istniejących studniach głębinowych: studni nr SW4/87 Program Funkcjonalno-Użytkowy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości DĄBRÓWKA gm. Borzytuchom” zlokalizowanej na działce nr 23/3 i studni nr SW5/04 zlokalizowanej na działce nr 23/6 obręb Dąbrówka,t) podłączenia odpływu podczyszczonych wód poprocesowych (z płukania filtrów) do istniejących osadników,u) podłączenia nowego rurociągu wody uzdatnionej z budynku SUW do istniejącej sieci rozdzielczej w Dąbrówce.5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

SK.271.8.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00138805/01 z dnia: 2022-04-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej Przed zmianą:
Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę (...)
Po zmianie:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3)
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.15. RODO (obowiązek informacyjny) Przed zmianą:
1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na zamówienie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borzytuchom, z siedzibą: Urząd Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom, tel. 598211316, ug@borzytuchom.pl;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sekretarz@borzytuchom.pl ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę i przebudowę instalacji zewnętrznych podziemnych, wymianę agregatów pompowych, Znak sprawy: SK.271.8.2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenie postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Po zmianie:
1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na zamówienie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borzytuchom, z siedzibą: Urząd Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom, tel. 598211316, ug@borzytuchom.pl;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sekretarz@borzytuchom.pl ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3) Znak sprawy: SK.271.8.2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenie postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
Pełna nazwa zamówienia: Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę i przebudowę instalacji zewnętrznych podziemnych, wymianę agregatów pompowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, dotycząca modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrówka, Gmina Borzytuchom. Prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - programem funkcjonalno – użytkowym.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.
4. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Dąbrówka w gminie Borzytuchom.
Na terenie stacji uzdatniania wody na działce nr 320 obręb 003 Dąbrówka w Dąbrówce w gminie Borzytuchom planuje się zaprojektowanie i wykonanie:
a) remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjami budowlanymi, a także wymianą drzwi zewnętrznych,
b) adaptacji istniejących fundamentów lub wyburzeniu z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii uzdatniania wody w hali SUW,
c) nowych posadzek wraz z izolacjami poziomymi i wykończeniem z płytek typu GRES,
d) naprawy tynków ścian, szpachlowania i malowania ścian i sufitu,
e) nowej instalacji zasilania en.el. rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie rezerwowego zasilania z mobilnego agregatu prądotwórczego,
f) nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW,
g) nowej instalacji odgromowej budynku SUW i zbiornika retencyjnego,
h) nowej instalacji sterowania i AKPiA oraz instalacji alarmowej,
i) w budynku SUW demontaż istniejącego układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych wraz z orurowaniem (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odżelaziacze i odmanganiacze),
j) demontażu istniejących zbiorników hydroforowych, instalacji i filtrów,
k) tymczasowego obejścia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego układu z wykorzystaniem urządzeń technologicznych z demontażu w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę do spożycia spełniającą wymagane parametry sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia o tymczasowej minimalnej wydajności SUW Qmin=10 m3/h,
l) dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody w budynku SUW,
m) dostawy i podłączenia zestawu pompowego hydroforowego zasilania w wodę do celów gospodarczych i ppoż. jak i dla potrzeb układu technologicznego SUW,
n) dostawy i montażu pompy płuczącej i dmuchawy powietrza do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych,
o) dostawa i montaż jednego zbiornika retencyjnego pionowego wody uzdatnionej o pojemności 50m3,
p) niezbędnych czynności technologicznych w tym prób ciśnieniowych, szczelności, płukania i dezynfekcji,
q) rozruchu technologicznego nowego układu SUW wraz z uzyskaniem wymaganych parametrów technologicznych SUW,
r) wyposażenie SUW w niezbędne urządzenia: agregaty sprężarkowe, osuszacze powietrza,
s) wymiany istniejących podwodnych agregatów pompowych (pomp głębinowych) wraz z rurociągami tłocznymi w istniejących studniach głębinowych: studni nr SW4/87 Program Funkcjonalno-Użytkowy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości DĄBRÓWKA gm. Borzytuchom” zlokalizowanej na działce nr 23/3 i studni nr SW5/04 zlokalizowanej na działce nr 23/6 obręb Dąbrówka,
t) podłączenia odpływu podczyszczonych wód poprocesowych (z płukania filtrów) do istniejących osadników,
u) podłączenia nowego rurociągu wody uzdatnionej z budynku SUW do istniejącej sieci rozdzielczej w Dąbrówce.
5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę i przebudowę instalacji zewnętrznych podziemnych, wymianę agregatów pompowych. Prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - programem funkcjonalno – użytkowym.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.
4. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Dąbrówka w gminie Borzytuchom.
Na terenie stacji uzdatniania wody na działce nr 320 obręb 003 Dąbrówka w Dąbrówce w gminie Borzytuchom planuje się zaprojektowanie i wykonanie:
a) remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjami budowlanymi, a także wymianą drzwi zewnętrznych,
b) adaptacji istniejących fundamentów lub wyburzeniu z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii uzdatniania wody w hali SUW,
c) nowych posadzek wraz z izolacjami poziomymi i wykończeniem z płytek typu GRES,
d) naprawy tynków ścian, szpachlowania i malowania ścian i sufitu,
e) nowej instalacji zasilania en.el. rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie rezerwowego zasilania z mobilnego agregatu prądotwórczego,
f) nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW,
g) nowej instalacji odgromowej budynku SUW i zbiornika retencyjnego,
h) nowej instalacji sterowania i AKPiA oraz instalacji alarmowej,
i) w budynku SUW demontaż istniejącego układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych wraz z orurowaniem (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odżelaziacze i odmanganiacze),
j) demontażu istniejących zbiorników hydroforowych, instalacji i filtrów,
k) tymczasowego obejścia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego układu z wykorzystaniem urządzeń technologicznych z demontażu w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę do spożycia spełniającą wymagane parametry sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia o tymczasowej minimalnej wydajności SUW Qmin=10 m3/h,
l) dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody w budynku SUW,
m) dostawy i podłączenia zestawu pompowego hydroforowego zasilania w wodę do celów gospodarczych i ppoż. jak i dla potrzeb układu technologicznego SUW,
n) dostawy i montażu pompy płuczącej i dmuchawy powietrza do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych,
o) dostawa i montaż jednego zbiornika retencyjnego pionowego wody uzdatnionej o pojemności 50m3,
p) niezbędnych czynności technologicznych w tym prób ciśnieniowych, szczelności, płukania i dezynfekcji,
q) rozruchu technologicznego nowego układu SUW wraz z uzyskaniem wymaganych parametrów technologicznych SUW,
r) wyposażenie SUW w niezbędne urządzenia: agregaty sprężarkowe, osuszacze powietrza,
s) wymiany istniejących podwodnych agregatów pompowych (pomp głębinowych) wraz z rurociągami tłocznymi w istniejących studniach głębinowych: studni nr SW4/87 Program Funkcjonalno-Użytkowy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości DĄBRÓWKA gm. Borzytuchom” zlokalizowanej na działce nr 23/3 i studni nr SW5/04 zlokalizowanej na działce nr 23/6 obręb Dąbrówka,
t) podłączenia odpływu podczyszczonych wód poprocesowych (z płukania filtrów) do istniejących osadników,
u) podłączenia nowego rurociągu wody uzdatnionej z budynku SUW do istniejącej sieci rozdzielczej w Dąbrówce.
5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 19 1240 3783 1111 0000 4080 8806 z dopiskiem „wadium dot. postępowania SK.271.8.2022 - „Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę i przebudowę instalacji zewnętrznych podziemnych, wymianę agregatów pompowych.”
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg zasad komunikacji wskazanej w rozdziale 7 SWZ, zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się umieszczenie w treści dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający może przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20000,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 19 1240 3783 1111 0000 4080 8806 z dopiskiem „wadium dot. postępowania SK.271.8.2022 - "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3)."
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg zasad komunikacji wskazanej w rozdziale 7 SWZ, zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się umieszczenie w treści dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający może przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, nadzór, kosztorys, przegląd, sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45112000, 45112700, 45223800, 45230000, 45231300, 45231400, 45240000, 71200000, 71300000, 71320000, 71500000, 71520000, 71540000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , nadzór, kosztorys, przegląd , sieci zewnętrzne , uzdatnianie wody , obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8902233 2022-05-27
godz. 23:59
TAURON WYTWARZANIE S.A. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina żelbetowego h=260 m w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
8906675 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY PONIATOWA Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystyc...
8899228 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY DOBROMIERZ Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz, dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Przebudowa dr...
8900624 2022-06-02
godz. 14:00
PCC ROKITA S.A. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Rozbudowa Wytwórni ETE-2 realizowanej na terenie PCC EXOL S. A. w Płocku
8880800 2022-06-03
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w mie...
8896673 2022-06-06
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE-ZARZĄD ZLEWNI W GDAŃSKU Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Giżycko Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.38.2022.EP 1. Przedmiotem zamówienia jest: w...
8896553 2022-06-09
godz. 14:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ SP. Z O.O. Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II część 4 (ul. Parkowa/Cisowa) Numer referencyjny: JRP/17/2022/PZP Przedmiotowy projekt...
8903175 2022-06-10
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Wykonanie kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budowli hydrotecznicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikających z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Hrubi...
8896605 2022-06-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE Budowa infrastruktury wodno - kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat Numer referencyjny: RIP.271.11....
8906933 2022-06-20
godz. 10:00
KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ulicy Hofmana w Szklarskiej Porębie w zakresie zwiększenia przepustowości i usuwania zawiązków biogennych, etap I, zadanie 1” Numer referenc...