Przetarg 7382306 - „Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382306 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
„Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ Ustrzyki Dolne- remont pomieszczeń na potrzeby Zakładu opiekuńczo-lecznicz
ego”
Numer referencyjny: IZP.272.8.2020

Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
• Wyburzenia ścianek działowych, elementów nie konstrukcyjnych w celu utworzenia nowych sal chorych
• Wyburzenia pod nowe otwory drzwiowe w ścianach działowych
• Zamurowania otworów drzwiowych
• Remont instalacji wod-kan w obrębie remontowanego oddziału w zakresie koniecznymi zgodnie z przedmiarem robót
• Remont instalacji elektrycznej w obrębie remontowanego oddziału w zakresie koniecznym i zgodnie z przedmiarem robót
• Remont instalacji gazów medycznych w obrębie remontowanego oddziału w zakresie koniecznym
• Montaż instalacji przyzywowej
• Wykonanie ścian działowych
• Malowanie ścian i sufitów
• Wykonanie nowych posadzek winylowych
• Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej

Celem niniejszej inwestycji jest remont oddziału położniczo-ginekologiocznego i przekształcenie go na oddział Zakład opiekuńczo-leczniczy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych..
Przedmiot zamówienia - obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty (teren budowy);
b) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty, w tym sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót oraz pomieszczeń, w których prowadzone były roboty, w tym sąsiednich pomieszczeń zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
c) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
3.1 Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia stanowią integralną część nin. specyfikacji:
1) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2) dokumentacja graficzna- załącznik nr 2 do SIWZ
2) przedmiar robót – załącznik nr 3 i 3A i 3B do SIWZ,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 4 do SIWZ
4)zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wymaganiach i ograniczeniach wprowadzonych przez Zamawiającego.

Wszystkie wymienione wyżej załączniki opublikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego.

Roboty realizowane będą na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Opis przedmiotu zamówienia spełnia wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 Pzp, tj. sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W związku z faktem, iż szpital musi pracować w trybie ciągłym oraz że możliwe są tylko czasowe wyłączenia, które każdorazowo należy uzgodnić z Dyrekcją szpitala. Powyższe pozwoli na minimalizacje ograniczenia czasu pracy szpitala.

3.2 Wymagania i ograniczenia wprowadzone przez zamawiającego
1. Remont prowadzony będzie na terenie istniejącego, czynnego szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych zwanego dalej „szpitalem”, który jest jednocześnie „Użytkownikiem”,

2. Podczas prowadzenia robót szpital będzie funkcjonował, a ograniczenia funkcjonowania będą następowały czasowo, z koniecznością bezpośredniej ingerencji podczas prowadzenia robót w czynne obiekty, urządzenia lub instalacje szpitala. Wszelkie prace należy wcześniej uzgodnić z dyrekcją szpitala i przedstawić harmonogram prac.

3. Osobą wyznaczoną przez Użytkownika i upoważnioną przez Zamawiającego do dokonywania wszelkich uzgodnień związanych z organizacją i prowadzeniem robót na terenie szpitala oraz przeprowadzenia ewentualnych wizji lokalnych z oferentami, zostaje Kierownik do spraw Eksploatacyjno-Administracyjnych szpitala, Pan Bogdan Budziewicz, zamówienia@spzoz-ustrzyki.pl

4. Ustala się brak możliwości prowadzenia uciążliwych robót budowlanych (emitujących hałas, zapylenie, ruch samochodów ciężarowych) przed godziną 6:00 i po godzinie 22:00. Poza wyznaczonymi godzinami Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac wykończeniowych, wewnątrz budynków i pomieszczeń,

5. Zakazuje się prowadzenia uciążliwych robót budowlanych (emitujących hałas, zapylenie, ruch samochodów ciężarowych) na terenie szpitala w soboty po godzinie 16:00, niedziele oraz dni świąteczne.

6. Wykonawca powinien skalkulować w ofercie koszty wszelkich czynności i prac określonych w materiałach przetargowych oraz tych, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego a są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie będących bezpośrednim kosztem związanym z wykonywanym zadaniem. W szczególności należy uwzględnić i skalkulować uwarunkowania i ograniczenia stwierdzone po analizie dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu ewentualnych wizji lokalnych w terenie
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45215100, 45310000, 45330000, 45410000, 45421000, 45421100, 45432130, 45442110, 45453000, 45453100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się