Przetarg 7532092 - Modernizacja pomieszczeń 2 piętra oraz dostosowanie klatek...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7532092 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-12
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja pomieszczeń 2 piętra oraz dostosowanie klatek schodowych do przepisów p.poż. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul.
Cietrzewia 22 a w Warszawie
Numer referencyjny: PNS 17/2020

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja pomieszczeń 2 piętra oraz dostosowanie klatek schodowych do przepisów p.poż. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 a w Warszawie
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1) Modernizację pomieszczeń II piętra w zakresie:
- wymiany starych podłóg drewnianych na nowe podłogi drewniane
- remontowych robót malarskich sufitów i ścian
- wymiany ślusarki drzwiowej
- pozostałych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót.
1.2). Modernizację klatek schodowych w zakresie:
- montażu przegród przeciwpożarowych i systemów oddymiana klatek schodowych;
- uzupełnienia okładzin ścian i sufitów
- wykonania instalacji elektrycznych
- wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych.
- robót malarskich ścian, sufitów i biegów schodowych
- wymiany stolarki drzwiowej
- pozostałych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót.

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy)
1. Zgodnie z § 4 ust. 1 Wzoru umowy Zamawiający żąda, aby Wykonawca lub podwykonawca w całym okresie realizacji umowy, zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U.2019.1040 j.t. ze zm.), pracowników, wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy:
1) układanie podłóg
2) wykonanie przygotowawczych robót malarskich
3) wykonanie podkładów samopoziomujących
4) demontaż przegród p. pożarowych, systemu oddymiania
5) roboty elektryczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt. 2.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540112697-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ochrona
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 45111300, 45261210, 45315100, 45332400, 45421000, 45432100, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się