Przetarg 10276773 - Modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych 3.1....

   
Analizuj Zamówienie 10276773 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych

3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja placu zabaw w msc. Gałkowice Stare
gmina Kamieńsk obejmująca w szczególności:1) Demontaż i utylizację istniejących elementów placu zabaw oraz ogrodzenia. Zdemontowane elementy stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu, zabezpieczenia (folia stretch) poszczególnych elementów placu zabaw oraz przewiezienia ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km od miejsca realizacji inwestycji)2) Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej 3) Zakup i montaż nowych zabawek oraz elementów małej architektury (ławki w ilości 6 szt, kosze na śmieci w ilości 2 szt oraz tablica z Regulaminem)4) Wykonanie nowego ogrodzenia oraz nowych terenów zielonych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiar robót - załącznik nr 7 do SWZ. Uwaga:Z uwagi na przyjęty charakter wynagrodzenia Wykonawcy (ryczałt) przedmiary robot pełnią wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.3.2. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.3.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:• oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),• opracować i uzgodnić z właściwym zarządcą terenu projekt organizacji ruchu.3.4. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji (na dzień odbioru Zamawiający wymaga przedłożenia mapy geodezyjnej powykonawczej z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej), 2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w języku polskim (oprawionej w segregator ze szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej:a) pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu, b) oryginał/kserokopię dziennika budowy,c) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy: • o wykonaniu robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane,• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali, • o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.d) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, e) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian, f) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, g) wersję elektroniczną dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD.3.5. Zamawiający wymaga by czynności w zakresie wykonania robót branży konstrukcyjno – budowlanej oraz robót w zakresie zagospodarowania terenu wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1465 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawców robót lub usług. Wymaganie to nie dotyczy kierownika robót, dostawców materiałów na budowę, geodetów, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie).

RIOŚZP.271.1.4.2024
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, place zabaw
kody CPV 37535200, 45111300, 45233200
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10431858 2024-05-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizacje oświetlenia drogowego i przebudowę dróg Część 1: Przebudowa dróg - Wolibórz.Przebu...
10395691 2024-05-06
godz. 11:00
Podlaskie Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży Przedmiotem zamówienia jest budowa bulwarów tj. zagospodarowanie terenów nadrzecznych, zlokalizowanych na lewym brzegu rzeki Narew. Zakres inwestyc...
10462962 2024-05-07
godz. 10:00
Wielkopolskie Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Łączewna i Rybno 4.1 Zakres przedmiotu zamówienia:Zadanie 1. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna”. Odcinek od km 0+000,00 ...
10398835 2024-05-07
godz. 10:00
Małopolskie Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: budowa trasy VeloRaba wraz z kładką nad rzeką Raba na terenie gminy Myślenice Przedmiot zamówienia stanowi budowa trasy rowerowej VeloRab...
10451604 2024-05-07
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn. „Przebudowy i remonty dróg gminnych”. Inwestycja polegać będzie na przebudowie i remoncie następujących odcinków dróg, stan...
10457133 2024-05-07
godz. 11:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych – zadanie: Budowa dróg gminnych w msc. Izabelin, Olimpia, Tarnowa w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową...
10455352 2024-05-07
godz. 11:00
Podlaskie Rozbudowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przerośl, gm. Przerośl.Zakres zamówienia obejmuje:1. budowę ciągu pieszego i linii oświetlen...
10457756 2024-05-07
godz. 12:00
Dolnośląskie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice 2. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi gminnej w miejscowości Trzebnice zgodnie z do...
10464215 2024-05-08
godz. 11:30
Mazowieckie Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczoługi. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie strefy r...
10425111 2024-05-17
godz. 10:50
Podlaskie Remont, naprawa, konserwacja, wykonanie niektórych elementów infrastruktury drogowej – nawierzchnie, elementy korpusu drogi, elementy sieci odwodnienia, oznakowanie poziome na drogach kr...