Przetarg 7902997 - MODERNIZACJA OGRODZENIA USYTUOWANEGO NA TERENIE WYDZIAŁU...

   
Analizuj Zamówienie 7902997 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
MODERNIZACJA OGRODZENIA USYTUOWANEGO NA TERENIE WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU W SZCZECINIE PRZY UL. GŁOWACKIEGO
Nume
r referencyjny: ZP/WTMiT/369/2020/P

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie modernizacji ogrodzenia usytuowanego na terenie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu przy ul. Głowackiego
w Szczecinie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3-10 poniżej, szczegółowy rodzaj i zakres robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia (jak też bliższą ich lokalizację) określa zespół dokumentów, na który składają się:
1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR);
2) Załącznik nr 3A do SIWZ – Przedmiar robót (1 plik w formacie PDF oraz odpowiadający mu 1 plik w formacie ATH) – całość spakowana w plik ZIP (rozpakowanie możliwe w szczególności za pomocą ogólnie dostępnego i bezpłatnego programu 7 Zip Archiwum);
3) Załącznik nr 3B do SIWZ – Projekt organizacji ruchu;
4) Załącznik nr 3C do SIWZ – Zdjęcia przykładowego ogrodzenia.
3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:
1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia (teren budowy) niezbędnych materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowlanych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia;
2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio: branży ogólnobudowlanej (jedna osoba) i branży elektrycznej (jedna osoba), przy czym obowiązki kierownika branży ogólnobudowlanej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcję kierownika budowy;
3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;
4) Udzielenie Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych, jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych w wykonaniu tych robót materiałów i urządzeń budowlanych;
5) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
4. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie
do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP – podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, określają postanowienia § 6a wzoru umowy o zamówienie, o którym to wzorze mowa jest w dziale XV ust. 1 SIWZ (Wzór Umowy).
5. Szczegółowy rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też szczegółowo warunki ich realizacji, w tym – w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera Wzór Umowy.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcy. Szczegóły dotyczące podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamówienia podaje Wzór Umowy, w tym
w szczególności znajdujące się tam postanowienia § 2.
7. W wykonaniu art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy PZP Zamawiający podaje, iż:
1) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (lub umowy o dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń, o których mowa w art. 143b ust. 3 ustawy PZP lub sprzeciwu, o którym mowa w art. 143b ust. 6 ustawy PZP - podają postanowienia § 2 Wzoru Umowy;
2) Informacje o umowach o podwykonawstwo (lub umowach o dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu – podają postanowienia § 2 ust. 14 Wzoru Umowy.
8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu:
1) Nie czyni zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy PZP;
2) Nie stawia żądania, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Postanowienie ust. 8 pkt 2) niniejszego działu nie dotyczy sytuacji, kiedy Wykonawca - w wykonaniu uprawnień działu VI ust. 4 SIWZ - wykazuje spełnienie określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ warunku udziału w niniejszym postępowaniu zasobami innego podmiotu (nazywanych w dziale VI ust. 4 SIWZ PODMIOTEM TRZECIM).
10. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu. Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich na teren prowadzenia prac i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających z przyległego terenu. Przy wykonywaniu robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wymagane jest uwzględnienie stosowanych przez Zamawiającego zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących pracę na jego terenie. Wskazane zasady (dokument Zamawiającego) jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego https://zamowienia.zut.edu.pl/index.php?id=228 (link pn. Zasady postępowania
w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie ZUT w Szczecinie).
branża Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża ogrodzenia
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się