Przetarg 7669494 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej:...

   
Analizuj Zamówienie 7669494 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ
Numer refere
ncyjny: 52/20

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację pomieszczeń Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ znajduje się w budynku głównym Szpitala na kondygnacji 6 w segmencie C. Powierzchnia użytkowa modernizowanego Oddziału wynosi 601,8 m2 . Do przedmiotu zamówienia należy również przyległa do Oddziału komunikacja klatki schodowej pomiędzy segmentami B i C o powierzchni użytkowej 86,5 m2, gdzie wymagane jest malowanie . Prace modernizacyjne w swym zakresie obejmują: instalacje sanitarne wraz z wymianą elementów instalacji gazów medycznych i paneli medycznych, instalacje elektryczne wraz z instalacjami teletechnicznymi, awaryjnego oświetlenia ( OA), dźwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO) i systemu sygnalizacji pożaru ( SSP), roboty budowlane wraz z dostawą i montażem: teleskopowych wysięgników do kroplówek, odbojnic i narożników ściennych, poręczy w łazienkach wraz z siedziskiem prysznicowym, rolet okiennych itp. oraz mebli stałych na wymiar, takich jak: konsola pielęgniarska, meble na wymiar do gabinetów zabiegowych i dyżurki pielęgniarskiej.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych wraz z pomiarem skuteczności wentylacji po ich czyszczeniu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540173264-N-2020 z dnia: 2020-09-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim




UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540185709-N-2020 z dnia: 2020-09-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-12, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > w języku polskim



UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540190312-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację pomieszczeń Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ znajduje się w budynku głównym Szpitala na kondygnacji 6 w segmencie C. Powierzchnia użytkowa modernizowanego Oddziału wynosi 601,8 m2 . Do przedmiotu zamówienia należy również przyległa do Oddziału komunikacja klatki schodowej pomiędzy segmentami B i C o powierzchni użytkowej 86,5 m2, gdzie wymagane jest malowanie . Prace modernizacyjne w swym zakresie obejmują: instalacje sanitarne wraz z wymianą elementów instalacji gazów medycznych i paneli medycznych, instalacje elektryczne wraz z instalacjami teletechnicznymi, awaryjnego oświetlenia ( OA), dźwiękowego systemu ostrzegawczego ( DSO) i systemu sygnalizacji pożaru ( SSP), roboty budowlane wraz z dostawą i montażem: teleskopowych wysięgników do kroplówek, odbojnic i narożników ściennych, poręczy w łazienkach wraz z siedziskiem prysznicowym, rolet okiennych itp. oraz mebli stałych na wymiar, takich jak: konsola pielęgniarska, meble na wymiar do gabinetów zabiegowych i dyżurki pielęgniarskiej. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych wraz z pomiarem skuteczności wentylacji po ich czyszczeniu
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację pomieszczeń Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79. Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ znajduje się w budynku głównym Szpitala na kondygnacji 6 w segmencie C. Powierzchnia użytkowa modernizowanego Oddziału wynosi 601,8 m2 . Do przedmiotu zamówienia należy również przyległa do Oddziału komunikacja klatki schodowej pomiędzy segmentami B i C o powierzchni użytkowej 86,5 m2, gdzie wymagane jest malowanie . Prace modernizacyjne w swym zakresie obejmują: instalacje sanitarne wraz z wymianą elementów instalacji gazów medycznych i paneli medycznych, instalacje elektryczne wraz z instalacjami teletechnicznymi, awaryjnego oświetlenia (OA), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) i systemu sygnalizacji pożaru ( SSP), roboty budowlane wraz z dostawą i montażem: teleskopowych wysięgników do kroplówek, odbojnic i narożników ściennych, poręczy w łazienkach wraz z siedziskami prysznicowymi, rolet okiennych, szafek ubraniowych do szatni pacjentów oraz mebli stałych na wymiar, takich jak: konsola pielęgniarska, meble na wymiar do gabinetu zabiegowego, pomieszczenia socjalnego, dyżurki pielęgniarskiej.”
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych wraz z pomiarem skuteczności wentylacji po ich czyszczeniu.
Ponadto do zakresu przedmiotu zamówienia należy wykucie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem szatni (pom. 6.09) a pomieszczeniem pokoju badań (pom. 6. C.30) wraz z montażem drzwi ppoż. oraz przedzielenie pokoju badań ścianką działową z drzwiami – zgodnie z rys. uzupełniającym – dodatkowy otwór drzwiowy, który stanowi załącznik nr 17 do SIWZ oraz rys. nr 14 – wewnętrzna stolarka drzwiowa, który stanowi załącznik nr 16 do SIWZ.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-20

W ogłoszeniu powinno być:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-03-31



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w języku polskim




UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200738-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złoty 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu MODERNIZACJA NEFROLOGII ” 5. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów. 6. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złoty 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu MODERNIZACJA NEFROLOGII ” 5. Treść gwarancji wadialnej powinna zabezpieczać interes zamawiającego, umożliwiając mu zaspokojenie się z niej bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja wadialne będzie wystawiona na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum), który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych konsorcjantów. 6. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > w języku polskim
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45215140, 45300000, 45310000, 45330000, 45400000, 45410000, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się