Przetarg 7484146 - Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach. Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7484146 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach.
Numer referencyjny: ZSO8.26.4.2020

1. Przedmiotem zamówienia są roboty bud
owlane związane z modernizacją:
a) instalacji elektrycznej i oświetlenia, w tym wykonanie kompensacji mocy biernej,
b) sanitariatów i pomieszczeń.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

część 1: Modernizacja instalacji elektrycznej 1 piętro segmentu 1, wykonanie kompensacji mocy biernej dla całego budynku szkoły.

część 2: Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń

2.1. Przedmiot zamówienia - część 1:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 1 piętra wraz z częścią komunikacyjną (korytarzem) i klatką schodową oraz w pomieszczeniu gospodarczym (schowku) pod klatką schodową na poziomie parteru – segment 1, a w szczególności:
- modernizacja instalacji elektrycznych:
a) instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
b) instalacji gniazd wtykowych 230V dla potrzeb ogólnego przeznaczenia,
c) instalacji gniazd wtykowych 230V dla potrzeb zasilania urządzeń komputerowych i
multimedialnych,
d) instalacji urządzeń wentylacji użytkowej w toaletach i w schowku,
- modernizacja instalacji słaboprądowych w pomieszczeniach w/w, a w szczególności:
a) instalacji teleinformatycznych,
b) instalacji multimedialnych,
c) instalacji systemu monitoringu – CCTV,
d) instalacji bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi
- wykonanie prac towarzyszących.
2) wykonanie kompensacji mocy biernej dla całego budynku szkoły
Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 1000 złotych brutto
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- w przypadkach tego wymagających zapewni zasilanie budynku z agregatu prądotwórczego
- wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią
- wykona profesjonalne prace porządkowe (kompleksowe odkurzanie, mycie i sprzątanie - pomieszczenie gotowe do użytkowania).
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, w tym źródła światła
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami,
- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia,
- wykona tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki
- do usuwania gruzu zastosuje specjalny rękaw, rynnę
- wykonana wydzielenia strefy robót śluzy, przepierzenia wydzielające klatki schodowe od korytarzy
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- przedmiar robót - załącznik nr 10-1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 11-1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12-1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.
Zamawiający uzna certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność w przypadku przedstawienia przez wykonawcę.
Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót,
Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.
c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do godziny 21.00 – w okresie wakacji.
e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki
f) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac.
g) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren szkoły dla pracowników szkoły i osób trzecich

2.2. Przedmiot zamówienia - część 2:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń szkolnych obejmująca następujące pomieszczenia:
a) toaleta nr V według oznaczenia dokumentacji projektowej
b) wydzielenie sali lekcyjnej
c) wykonanie prac towarzyszących związanych z ww. modernizacją.
Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 500 złotych brutto
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- w przypadkach tego wymagających zapewni zasilanie budynku z agregatu prądotwórczego
- wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią
- wykona profesjonalne prace porządkowe (kompleksowe odkurzanie, mycie i sprzątanie - pomieszczenie gotowe do użytkowania).
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady,
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami,
- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia,
- wykona tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki
- do usuwania gruzu zastosuje specjalny rękaw, rynnę
- wykonana wydzielenia strefy robót śluzy, przepierzenia wydzielające klatki schodowe od korytarzy
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- przedmiar robót - załącznik nr 10-2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 11-2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12-2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.
Zamawiający uzna certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność w przypadku przedstawienia przez wykonawcę.
Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót,
Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.
c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do godziny 21.00 – w okresie wakacji.
e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki
f) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac.
g) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren szkoły dla pracowników szkoły i osób trzecich

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część 1: Modernizacja instalacji elektrycznej 1 piętro segmentu 1, wykonanie kompensacji mocy biernej dla całego budynku szkoły.
2.1. Przedmiot zamówienia - część 1: Przedmiotem zamówienia jest: 1) modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 1 piętra wraz z częścią komunikacyjną (korytarzem) i klatką schodową oraz w pomieszczeniu gospodarczym (schowku) pod klatką schodową na poziomie parteru – segment 1, a w szczególności: - modernizacja instalacji elektrycznych: a) instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, b) instalacji gniazd wtykowych 230V dla potrzeb ogólnego przeznaczenia, c) instalacji gniazd wtykowych 230V dla potrzeb zasilania urządzeń komputerowych i multimedialnych, d) instalacji urządzeń wentylacji użytkowej w toaletach i w schowku, - modernizacja instalacji słaboprądowych w pomieszczeniach w/w, a w szczególności: a) instalacji teleinformatycznych, b) instalacji multimedialnych, c) instalacji systemu monitoringu – CCTV, d) instalacji bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi - wykonanie prac towarzyszących. 2) wykonanie kompensacji mocy biernej dla całego budynku szkoły Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 1000 złotych brutto - wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót - zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót - na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe - w przypadkach tego wymagających zapewni zasilanie budynku z agregatu prądotwórczego - wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią - wykona profesjonalne prace porządkowe (kompleksowe odkurzanie, mycie i sprzątanie - pomieszczenie gotowe do użytkowania). - wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, w tym źródła światła - przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, - przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia, - wykona tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki - do usuwania gruzu zastosuje specjalny rękaw, rynnę - wykonana wydzielenia strefy robót śluzy, przepierzenia wydzielające klatki schodowe od korytarzy - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: - przedmiar robót - załącznik nr 10-1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - dokumentacja projektowa - załącznik nr 11-1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12-1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Zamawiający uzna certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność w przypadku przedstawienia przez wykonawcę. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych. c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do godziny 21.00 – w okresie wakacji. e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki f) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac. g) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren szkoły dla pracowników szkoły i osób trzecich

Część nr: 2 Nazwa: część 2: Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń
2.2. Przedmiot zamówienia - część 2: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń szkolnych obejmująca następujące pomieszczenia: a) toaleta nr V według oznaczenia dokumentacji projektowej b) wydzielenie sali lekcyjnej c) wykonanie prac towarzyszących związanych z ww. modernizacją. Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny: - pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 500 złotych brutto - wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót - zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót - na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe - w przypadkach tego wymagających zapewni zasilanie budynku z agregatu prądotwórczego - wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią - wykona profesjonalne prace porządkowe (kompleksowe odkurzanie, mycie i sprzątanie - pomieszczenie gotowe do użytkowania). - wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, - przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, - przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia, - wykona tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki - do usuwania gruzu zastosuje specjalny rękaw, rynnę - wykonana wydzielenia strefy robót śluzy, przepierzenia wydzielające klatki schodowe od korytarzy - opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach: - przedmiar robót - załącznik nr 10-2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - dokumentacja projektowa - załącznik nr 11-2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12-2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Zamawiający uzna certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność w przypadku przedstawienia przez wykonawcę. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Inne wymagania: a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych. c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do godziny 21.00 – w okresie wakacji. e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki f) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac. g) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren szkoły dla pracowników szkoły i osób trzecich
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna, Ochrona
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje wewnętrzne, urządzenia, materiały, instalacje
kody CPV 31711154, 45000000, 45110000, 45311100, 45311200, 45314000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się