Przetarg 7903710 - Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych...

   
Analizuj Zamówienie 7903710 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
Numer ref
erencyjny: PZZD.272.10.2020

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.modernizację nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco z frezowaniem nawierzchni, z ręcznym obcinaniem krawędzi, uzupełnieniem podbudowy tłuczniem oraz załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją,
2. powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 oraz w SST załącznik nr 1a do SIWZ.
W celu realizacji zadania wykonawca ma opracować projekt oznakowania na czas wykonywania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (t. j. Dz.U. 2017 poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oraz uzgodnić go z właściwymi organami.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą Uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108) osób wykonujących nw. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie robót przygotowawczych,
2) wykonanie podbudowy,
3) wykonanie nawierzchni jezdni,
4) wykonanie robót wykończeniowych,
o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się