Przetarg 8809475 - Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8809475 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-03-30
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Puławy Numer referencyjny: IF. 271.1.2022
4.1. Przedmiotem zamó
wienia jest Modernizacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Puławy.
4.2. Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie projektu technicznego modernizacji systemu oświetlenia ulicznego z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym z RE Puławy. Zamawiający wymaga przez przystąpieniem do prac opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzgledniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnianie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201-1:2016 oraz 13201-2:2016) lub równoważnych wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. 2) Demontaż 1708 szt. istniejących opraw oświetlenia drogowego; 3) Demontaż 1708 szt. wysięgników, przewodów zasilających oprawy oświetleniowe i zabezpieczeń; 4) Montaż 1708 szt. wysięgników w ramach wymiany opraw oświetleniowych; 5) Montaż 1708 szt. (w tym 1687 szt. opraw typu ulicznego, 21 szt. opraw typu parkowego) opraw z diodami LED w ramach wymiany opraw; 6) Zasilanie opraw poprzez montaż przewodów i zabezpieczeń na słupach sieci; 7) Modernizację 108 szt. istniejących układów pomiarowo – rozdzielczych oświetlenia ulicznego; 8) Opracowanie projektów zajęcia pasa drogowego; 9) Zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania i zarządzania oprawami oświetlenia ulicznego wraz z ponoszeniem przez Wykonawcę wszelkich opłat związanych z systemem, w szczególności kosztów: licencyjnych oraz eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji udzielonej na ww. system sterowania i zarządzania (minimum 10 lat); 10) Utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów lub transport wskazanych materiałów z demontażu do właściciela, w zależności od decyzji właściciela demontowanego majątku. Wykonawca ma obowiązek tak wykonać demontaż opraw oświetleniowych, aby elementy te nie zostały uszkodzone lub zniszczone; 11) Wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji, uzyskania wymaganych odbiorów technicznych. 12) Prace na liniach napowietrznych należy prowadzić w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie do wykonywania zamówienia w technologii PPN przez służby eksploatacyjne PGE odbywa się każdorazowo na wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgłaszającego wykonanie prac w technologii PPN, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Koszt dopuszczenia do prac należy uwzględnić w ofercie. 4.3. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od tych wskazanych w Audycie zgodnie z wariantem III, a mianowicie: - oferowane oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego i gwarantować wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie nie mniejszym niż wymagania normy PN–EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg (lub równoważnej); - łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania w zakresie modernizacji tj. suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw, nie może być większa niż 74,74 kW.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 080-215316 z dnia 2022-04-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
4.2. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie projektu technicznego modernizacji systemu oświetlenia ulicznego
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym z RE Puławy. Zamawiający wymaga przez przystąpieniem do prac opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzgledniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnianie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201-1:2016 oraz 13201-2:2016) lub równoważnych wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi.
2) Demontaż 1708 szt. istniejących opraw oświetlenia drogowego;
3) Demontaż 1708 szt. wysięgników, przewodów zasilających oprawy oświetleniowe
i zabezpieczeń;
4) Montaż 1708 szt. wysięgników w ramach wymiany opraw oświetleniowych;
5) Montaż 1708 szt. (w tym 1687 szt. opraw typu ulicznego, 21 szt. opraw typu parkowego) opraw z diodami LED w ramach wymiany opraw;
6) Zasilanie opraw poprzez montaż przewodów i zabezpieczeń na słupach sieci;
7) Modernizację 108 szt. istniejących układów pomiarowo – rozdzielczych oświetlenia ulicznego;
8) Opracowanie projektów zajęcia pasa drogowego;
9) Zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania i zarządzania oprawami oświetlenia ulicznego wraz z ponoszeniem przez Wykonawcę wszelkich opłat związanych z systemem, w szczególności kosztów: licencyjnych oraz eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji udzielonej na ww. system sterowania
i zarządzania (minimum 10 lat);
10) Utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów lub transport wskazanych materiałów z demontażu do właściciela, w zależności od decyzji właściciela demontowanego majątku. Wykonawca ma obowiązek TAK wykonać demontaż opraw oświetleniowych, aby elementy te NIE zostały uszkodzone lub zniszczone;
11) Wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji, uzyskania wymaganych odbiorów technicznych.
12) Prace na liniach napowietrznych należy prowadzić w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie do wykonywania zamówienia w technologii PPN przez służby eksploatacyjne PGE odbywa się każdorazowo na wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgłaszającego wykonanie prac w technologii PPN, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Koszt dopuszczenia do prac należy uwzględnić w ofercie.
4.3. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi NIE gorszymi od tych wskazanych w Audycie zgodnie z wariantem III, a mianowicie:
- oferowane oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego i gwarantować wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie NIE mniejszym niż wymagania normy PN–EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg (lub równoważnej);
- łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania w zakresie modernizacji tj. suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw, NIE może być większa niż 74,74 kW.
Powinno być:
4.2. Zakres zadania obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie projektu technicznego modernizacji systemu oświetlenia ulicznego
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, w tym z RE Puławy. Zamawiający wymaga przez przystąpieniem do prac opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzgledniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnianie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201-1:2016 oraz 13201-2:2016) lub równoważnych wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi.
2) Demontaż 1708 szt. istniejących opraw oświetlenia drogowego;
3) Demontaż 1708 szt. wysięgników, przewodów zasilających oprawy oświetleniowe
i zabezpieczeń;
4) Montaż 1708 szt. wysięgników w ramach wymiany opraw oświetleniowych;
5) Montaż 1708 szt. (w tym 1687 szt. opraw typu ulicznego, 21 szt. opraw typu parkowego) opraw z diodami LED w ramach wymiany opraw;
6) Zasilanie opraw poprzez montaż przewodów i zabezpieczeń na słupach sieci;
7) Modernizację 103 szt. istniejących układów pomiarowo – rozdzielczych oświetlenia ulicznego;
8) Opracowanie projektów zajęcia pasa drogowego;
9) Zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania i zarządzania oprawami oświetlenia ulicznego wraz z ponoszeniem przez Wykonawcę wszelkich opłat związanych z systemem, w szczególności kosztów: licencyjnych oraz eksploatacyjnych przez cały okres gwarancji udzielonej na ww. system sterowania
i zarządzania (minimum 10 lat);
10) Utylizację zdemontowanych opraw, źródeł światła i pozostałych zdemontowanych materiałów lub transport wskazanych materiałów z demontażu do właściciela, w zależności od decyzji właściciela demontowanego majątku. Wykonawca ma obowiązek TAK wykonać demontaż opraw oświetleniowych, aby elementy te NIE zostały uszkodzone lub zniszczone;
11) Wykonanie badań i pomiarów wykonanej instalacji, uzyskania wymaganych odbiorów technicznych.
12) Prace na liniach napowietrznych należy prowadzić w technologii PPN, przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie do wykonywania zamówienia w technologii PPN przez służby eksploatacyjne PGE odbywa się każdorazowo na wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgłaszającego wykonanie prac w technologii PPN, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Koszt dopuszczenia do prac należy uwzględnić w ofercie.
4.3. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi NIE gorszymi od tych wskazanych w Audycie zgodnie z wariantem III, a mianowicie:
- oferowane oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego i gwarantować wartości parametrów oświetleniowych, na poziomie NIE mniejszym niż wymagania normy PN–EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg (lub równoważnej);
- łączna moc wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych do zainstalowania w zakresie modernizacji tj. suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw, NIE może być większa niż 74,74 kW.
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości na prace montażowo – instalacyjne, a TAKże zamontowane materiały, urządzenia, oraz system sterowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skuteczność świetlna opraw ulicznych / Waga: 20
Cena - Waga: 60
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości na prace montażowo – instalacyjne, a TAKże zamontowane materiały i urządzenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skuteczność świetlna opraw ulicznych / Waga: 20
Cena - Waga: 60
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 087-236210 z dnia 2022-05-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 09/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 091-250385 z dnia 2022-05-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 09/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża oświetlenie, projekt energoelektryczny
kody CPV 31520000, 45310000, 45311200, 45316100, 45316110, 71320000, 71355200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oświetlenie , projekt energoelektryczny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8896378 2022-05-26
godz. 08:00
URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - przebudowa pętli autobusowej z budową parkingu Część 1: 1. Budowa parkingu z oświetleniem, przebudowa pętli autobusowej, budowa zjazdu od st...
8896153 2022-05-26
godz. 08:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA OBI/2/ 2104657 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta21-G2/S/01539, ...
8902639 2022-05-26
godz. 10:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej: budowa przyłączy kablowych nN oraz napowietrznych nN wraz ze złączem nN w miejscowościach: Kraków, Proszowice, Baranówka, Grębocin, Zofipole, Jazdowiczk...
8863380 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY STRZELIN Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin Numer referencyjny: ZP.14.2022 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje...
8898825 2022-05-27
godz. 10:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja odcinków sici nN Tarnówek, Pieszkowice gm. Polkowice (3 zadania) Zadanie 1 Budowa powiązania kablowego niskiego napięcia o...
8887163 2022-05-31
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Przebudowa przęsła 23-24 elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Mory – Piastów oraz wymiana odcinka przewodu OPGW w formule „pod klucz”
8910614 2022-06-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY PODEGRODZIE „Budowa/przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa oświetlenia ulicznego” II Część 1: CZĘŚĆ nr I: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie ...
8894870 2022-06-02
godz. 08:00
ENERGA-OPERATOR S.A. W GDAŃSKU Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Mierzeszyn Trąbki Wielkie gmina wiejska ul. Wolności nr dzial.: 392 40.22# Budowa linii kablowej nN; demontaż linii napowietrznej sprawa ZN/4328...
8913404 2022-06-02
godz. 12:00
URZĄD GMINY I MIASTA WARTA 3.1 Przedmiot zamówienia: Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:3.2.1 Montaż czterech masztów o...
8894446 2022-06-03
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W ZABRZU „Modernizacja pomieszczeń sieciowych punktów dystrybucyjnych, części okablowania szkieletu sieci oraz zasilania w Oddziale ZUS w ZABRZU” Opracowanie dotyczące modernizacji punktów dystrybuc...