Przetarg 8724395 - „Modernizacja budynku położonego przy ul. Górna Wilda...

   
Analizuj Zamówienie 8724395
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-02-21
przedmiot ogłoszenia
„Modernizacja budynku położonego przy ul. Górna Wilda 80/Różana 9a”Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Umowy, w szczególności zgodnie z zap
isami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SWZ”, Dokumentacją projektową i obowiązującymi decyzjami dotyczącymi modernizowanego budynku, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w zakresie wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

ZP.201.9.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00078393/01 z dnia: 2022-03-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-03-11 13:00
Po zmianie:
2022-10-31 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-03-11 13:30
Po zmianie:
2022-10-31 13:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00140613/01 z dnia: 2022-04-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 600 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót powinno nastąpić 7 dni przed upływem tego terminu.
Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 600 dni, licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót powinno nastąpić 7 dni przed upływem tego terminu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5 i rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
6. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 5 podlega odrzuceniu na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45100000, 45200000, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9141027 2022-10-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Dobudowa domu jednorodzinnego Zlecę dobudowę do istniejącego domu budynku o wymiarach 8mx5m ze stropem teriva i ścianka kolankowa,materiał ścian Beton komórkowy,ławy fundamentowe.
9146859 2022-11-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę budowę SSO dom jednorodzinny 350mkw Zlecę budowę domu jednorodzinnego piętrowego o powierzchni 344mkw, stan surowy otwarty (fundamenty tradycyjne, ściana fundamentowa z bloczka,...
9146858 2022-11-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę budowę SSO dom jednorodzinny 350mkw Zlecę budowę domu jednorodzinnego piętrowego o powierzchni 344mkw, stan surowy otwarty (fundamenty tradycyjne, ściana fundamentowa z bloczka,...
9146922 2022-11-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Budowa domu z porothermu, parterowy, bez podpiwniczenia, dach płaski Zlecę budowę domu do SSO. Częściowo już są wykonane fundamenty - wykop i ława, do poprawek i dokończenia. Ści...
9155633 2022-11-04
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Budowa blizniakow przymierzam się do budowy ale najpierw chciał bym się rozeznać ile by taka budowa domu kosztowała, jak cenowo będzie ok. To załatwiam wszystkie potrzebne pozwolenia...
9161932 2022-11-08
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Budowa domu blizniaczego Zlecę budowę SSO bliźniaka piętrowego dach płaski o powierzchni użytkowej 640 m2 mazowieckie proszę o podanie ceny za usługę i daty wolnych terminów .
9177354 2022-11-15
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Budowa domu szkieletowego całorocznego Zlecę budowę domu w systemie szkieletowym. Proszę o ofertę wraz z fundamentem. Projekt wyśle zainteresowanym.
9189326 2022-11-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę budowę bliźniaka 140 m2 Zlecę budowę bliźniaka w Warszawie na Ursynowie. Łączna powierzchnia to 140 m2. Bliźniak ma być wybudowany w stanie surowym, z doprowadzoną wodą d...
9189355 2022-11-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Poszukiwany Generalny Wykonawca do wybudowania zamkniętego osiedla bliźniaków (1950 PUM), wybudowanie sieci (wod.-kan., ee.), zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, droga wewnętrzna, etc. ...
9170833 2022-12-11
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** przedmiar robót Zlecę wykonanie przedmiaru robót budynek wielorodzinny 1500 m2 stan deweloperski