Przetarg 7476636 - Modernizacja, adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7476636 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-12
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja, adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku do
celów dydaktycznych
Numer referencyjny: 26.1.2020

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji, adaptacji oraz dostosowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku do celów dydaktycznych. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ .
Ponadto wyłoniony Wykonawca w ramach składanej oferty w jej cenie uwzględni wykonanie przejść wszelkich niezbędnych instalacji. Złożona oferta musi uwzględniać wykonanie niezbędnych obróbek i malowania przy nowych instalacjach w miejscu ich przejść. Wszelkie przejścia instalacji przez ściany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PPOŻ t.j. min. należy je zabezpieczyć opaskami przeciw palnymi zgodnie z wytrzymałością przeciwpożarową ścian przez które przechodzą.
Zamawiający ustalił, że na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczy kwotę: 482.400,-zł. brutto


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540090367-N-2020 z dnia: 2020-05-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-02, godzina: 09:45,
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45310000, 45332400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się